Zobraziť kategórie

Koncepcia sociálnej bezpečnosti – základ lepšej, dlhodobo udržateľnej spoločnosti

Každý v miere svojho chápania pracuje pre seba a svojich blízkych a v miere svojho nechápania pracuje na tých, ktorí chápu a rozumejú viac.

310
4

Je to už 23 rokov, čo sa aktivisti z rakúskeho spolku Global2000 dostali až na slovenskú ambasádu vo Viedni. Musela ich odtiaľ vyviesť miestna polícia. Dávali vtedy ostro najavo, že sa im nepáči spúšťanie Mochoviec. „Bolo by hriechom nechať ležať ladom, čo je už postavené,“ odkazoval im v auguste 1998 vtedajší premiér Vladimír Mečiar. Nasledujúca prvá Dzurindova vláda v roku 2000 spustila aj druhý blok. Rakúski ekológovia aj vládni politici nás za to kritizovali, žiadali sankcie a posielali k nám medzinárodné kontroly.


Zdá sa, že história sa v určitej miere bude opakovať. Aktuálne Úrad jadrového dozoru spustil administratívny proces, ktorý predchádza rozbehu tretieho bloku. K tomuto momentu sme sa dostali po vyše 12 rokoch od štartu dostavby. Rozpočet zhltol viac ako šesť miliárd eur a dostal Slovenské elektrárne aj dodávateľov na hranu. Štart chcú čo najskôr, ale musia mu predchádzať pripomienky. Dotknutí sa cítia opäť aj Rakúšania. Global2000 pre HN potvrdil, že sa bude opäť angažovať.
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2289397-start-mochoviec-rozdrazdil-rakusanov-ti-spustaju-boj


Posledný príspevok od Otec  ·  29. 1. 2021 o 16:48
468
4

Na verejnosť unikla nová verzia plánu obnovy. Ten predstavuje reformy s podporou miliárd eur zo zdrojov Európskej únie.


„Nemám problém so zverejnením plánu obnovy. Ide o Slovensko a jeho konečnú podobu sme plánovali zverejniť od prvého dňa jeho tvorby. Tu môžem iba podotknúť, že verzia, ktorá sa dnes dostala na verejnosť, je len pracovná a od zaslania do Bruselu už prešla niekoľkými zmenami. Diskusia sa výrazne posunula,“ komentoval zverejnenie plánu obnovy minister financií Eduard Heger.


Podľa jeho slov plán obnovy je v dnešnej podobe prepracovanejší, detailnejší a zahŕňa nové oblasti, ktoré v dnes zverejnenej verzii nie sú.


Faktom však ostáva, že reformný balík stojí na piatich základných oblastiach: zelená ekonomika, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravie a efektívna verejná správa a digitalizácia.


Prinášame vám prehľad zmien podľa uniknutého dokumente:


Vzdelávanie


K lepším vzdelávacím výsledkom prispeje reforma obsahu vzdelávania, učebnicovej politiky a prípravy učiteľov. Na tieto reformy budú nadväzovať investície do nových učebníc a nového modelu kurikulárneho manažmentu.


Odstrániť investičný dlh v digitálnom vybavení škôl pomôžu na školách digitálni koordinátori, ktorí budú poskytovať učiteľom podporu pri zavádzaní nových technológií do výučby s cieľom zvýšiť digitálne zručnosti žiakov. Investície do kapacít materských škôl a odstraňovania bariér zabezpečia univerzálnu dostupnosť predprimárneho vzdelávania, ktoré je kľúčové pre začleňovanie znevýhodnených detí vo vzdelávacom procese.


Na tieto investície bude nadväzovať reforma v oblasti inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch, ktorá deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečí adekvátnu podporu a vytvorí podmienky pre ich plnohodnotné začlenenie do spoločnosti a na trh práce.


Komplexná reforma riadenia, financovania a hodnotenia vysokých škôl pozdvihne kvalitu vysokých škôl, ktoré umožnia viac stimulovať najtalentovanejší ľudský kapitál a potenciál ekonomiky. Strategický prístup k celoživotnému vzdelávaniu a nové nástroje podpory umožnia ľuďom flexibilnejšie reagovať na potrebu doplnenia zručností, najmä digitálnych.


Veda, výskum a inovácie


K väčšej účinnosti investícií do vedy, výskumu a inovácií prispeje zásadná reforma riadenia a hodnotenia podporných nástrojov vrátane podpory digitálnej ekonomiky.


Nové formy spolupráce súkromného a verejného sektora prinesie reforma organizácie a financovania výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied. Reforma migračnej politiky a podporné nástroje na jednoduchšiu integráciu výrazne zvýšia kvalitu ľudského kapitálu.


Investície do súťažného verejného financovania vedy, výskumu a inovácií, do vtiahnutia súkromných investícií a do digitalizácie ekonomiky podporia orientáciu ekonomiky na výskumno-vývojové aktivity a zvýšia jej konkurencieschopnosť. Investície do najtalentovanejších študentov, do expertov a do vyššej mobility výskumno-vývojových pracovníkov podporia ľudské kapacity schopné transformáciu slovenskej ekonomiky realizovať.


Zelená ekonomika


K zníženiu emisií prispejú reformy ako napríklad ukončenie podpory spaľovania hnedého uhlia v elektrárni Nováky a reforma regulácie trhu s elektrinou s cieľom zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v elektrickom mixe Slovenska.


Na reformy budú nadväzovať investície do podpory obnoviteľných zdrojov energie, hĺbkových renovácií budov, dekarbonizácie priemyslu a infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon. Investície do zelenej obnovy budov budú okrem zvyšovania energetickej efektívnosti prispievať ku kvalite ovzdušia znížením koncentrácie prachových častíc. Súvisiaca reforma zosúladenia podporných mechanizmov do jednotného komplexného nástroja zjednoduší proces získania podpory.


Zdravie


Plán obnovy a odolnosti kombinuje investície a reformy zamerané na inovatívny prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti ako aj výrazné zvýšenie kvality a dostupnosti. K zefektívneniu využívaných zdrojov a nemocničných kapacít prispeje nová mapa ústavnej zdravotnej starostlivosti a definícia nových typov nemocníc. Na reformu priamo nadväzujú investície do výstavby, rekonštrukcie, vybavenia a digitalizácie nemocníc vrátane telemedicíny.


Nová sieť nemocníc upraví aj mapu záchrannej zdravotnej služby, čo si vyžiada investície do infraštruktúry a vybavenia. Dostupnejšia záchranná služba zlepší prognózu pacientov a zníži záťaž na nemocnice.


Opatrenia v dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o duševné zdravie vytvoria dostatočné kapacity na doliečenie a komunitné riešenia, čím predídu drahým „sociálnym“ a opakovaným hospitalizáciám.


Zavedenie komunitných psychosociálnych centier pre chronických pacientov pomôže predchádzať ich umiestňovaniu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Kombinácia uvedených opatrení zvýši dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch a zlepší podmienky najmä v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb, čo prispeje k riešeniu nedostatku personálu v slovenskom zdravotníctve.


Verejná správa a digitalizácia


Plán obnovy obsahuje reformy a investície, ktoré pomáhajú zefektívňovať procesy vo verejnej správe a zvyšujú kvalitu verejných služieb pre občanov a firmy. Opatrenia na zníženie regulačnej záťaže, zjednodušenie procesov vo verejnom obstarávaní a v získavaní stavebných povolení podporia kvalitu podnikateľského prostredia. Reforma súdnej mapy podporí špecializáciu sudcov, čo skvalitní a zrýchli súdne rozhodnutia, zvýši dôveryhodnosť v súdny systém a posilní právnu istotu pre občanov aj podnikateľov.


Reforma NAKA a polície zefektívni odhaľovanie finančnej kriminality spojenej s korupciou. Reforma integrovaného záchranného systému posilní odolnosť krajiny v krízových situáciách akou je aktuálna pandémia COVID-19. Rozvoj digitálnych služieb, ktorý umožní zvýšiť podiel elektronických podaní na diaľku, bez nutnosti cestovania, a preferencia energeticky efektívnych technológií prispejú k naplneniu zelených cieľov. Podpora v oblasti konektivity a kybernetickej bezpečnosti vytvorí predpoklady na rozvoj digitalizácie v celej spoločnosti a umožní plnenie digitálnych cieľov naprieč celým reformným plánom.


Nevyhnutným predpokladom pozitívneho efektu investícií, reforiem a opatrení spojených s Plánom obnovy a odolnosti sú podľa rezortu financií zdravé verejné financie. Dlhodobú udržateľnosť hospodárenia štátu a ostatných zložiek verejnej správy podporí viacero veľkých reforiem zameraných na podporu ekonomického rastu, riešenia vplyvu demografického vývoja, vyššiu ekonomickú efektívnosť a spoločenský prínos verejných výdavkov.


Dôchodková reforma


Vzhľadom na rýchle starnutie populácie a nezodpovedné zmeny v dôchodkovom systéme prijaté v rokoch 2019 a 2020 je komplexná reforma nevyhnutná pre zásadnejšie zlepšenie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému.


V štátnom dôchodkovom pilieri dôjde k naviazaniu dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života, úpravám na elimináciu špekulácii, spomaleniu valorizácie pri získavaní nároku na minimálny dôchodok a zavedeniu čiastočných dôchodkov, ktoré zjemnia dopady zvyšovania dôchodkového veku pre tých, ktorí už nie sú schopní plnohodnotne pracovať. Reforma v II. pilieri sa zameria na zavedenie predvolenej sporiacej stratégie, transparentného porovnávania výkonnosti fondov voči zahraničiu, reformu výplatnej fázy sporenia na zabezpečenie adekvátneho dôchodku vo vyššom veku a automatický vstup. Súčasne sa prehodnotia poplatkové politiky v súkromných dôchodkových účtoch a zavedú sa opatrenia na zvýšenie transparentnosti a informovanosti o dôchodkových nárokoch.


Daňová reforma


S cieľom zabezpečiť udržateľný dlhodobý ekonomický rast a reagovať na environmentálne, klimatické a digitálne záväzky dôjde k zásadnej reforme daňového mixu. Jej cieľom je konkurencieschopný daňový systém, ktorý menej zaťažuje ekonomickú aktivitu, pomôže financovať potrebné investície a reformy a súčasne zvýši potenciál ekonomického rastu Slovenska. Zmeny v daniach sú orientované na zvýšenie motivácie pracovať a zamestnávať, väčšiu férovosť v zdanení (daňová neutralita) a zvýšenie investičnej atraktivity. Daňové zaťaženie práce daňovníka s priemernou mzdou klesne o 3 p. b. do roku 2022, podiel majetkových daní na HDP sa strojnásobí do roku 2024, rozšíri sa zelený základ v zdanení, trend rastúcej úspešnosti výberu DPH bude naďalej pokračovať a výsledkom bude aj jednoduchšie, efektívnejšie, zrozumiteľnejšie a rovnomernejšie rozloženie zdanenia príjmov.


Reforma rozpočtovej zodpovednosti


Slovensku sa v jeho dvadsaťročnej histórii nepodarilo dosiahnuť vyrovnané hospodárenie verejných financií. Nevyužitý potenciál pozitívneho hospodárskeho vývoja v rokoch 2014 až 2019 bol okrem iného najmä dôsledkom málo záväzného strednodobého rozpočtového rámca. Fiškálnu disciplínu posilní zavedenie viacročných výdavkových stropov a fungujúceho strednodobého rozpočtovania. Reforma programového rozpočtovania pretaví princípy hodnoty za peniaze do rozpočtu a prinesie úžitok v podobe vyššej transparentnosti pri jeho riadení a vyhodnocovaní. Revízii bude po novom podliehať väčšina verejných výdavkov. Za účelom efektívneho hospodárenia a nakladania s verejným majetkom sa zavedie meranie čistého bohatstva, kvantitatívna stratégia riadenia štátneho dlhu a implementujú sa nové procesy a dodatočné mechanizmy na vyhodnocovanie fiškálnych rizík.


Efektívnejšie riadenie verejných financií


Ekonomická hodnota verejných investičných projektov v porovnaní so zahraničím zaostáva v dôsledku chýbajúcej priorizácie projektov, ktorá by eliminovala neefektívne rozhodovanie postavené na arbitrárnych predpokladoch. Zvýšiť pridanú hodnotu každého investovaného eura pomôže zásobník prioritných investičných projektov verejnej správy, dobudovanie analytických jednotiek zodpovedných za analyticky podložené investičné plány priorít ministerstiev a zjednodušenie prípravy projektov.
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2289277-unikol-plan-obnovy-za-miliardy-stat-chysta-ciastocne-dochodky-aj-danovu-reformu


Posledný príspevok od popolvar  ·  29. 1. 2021 o 16:28
353
1

Janka Šťastna píse na fb
TEXAS SE PŘIPRAVUJE NA REFERENDUM O ODTRHNUTÍ OD USA A NEJEN TO…


V USA i ve světě se odehrává tolik věcí, že obsáhnout je všechny je celkem nemožné. Zaměřím se na některé z nich.


Státní elita USA se snaží o rychlý manévr v směřování americké společnosti i ve světě. Biden hned pár hodin poté, co vstoupil do prezidentského úřadu, podepsal 17 nařízení, kterými ruší předchozí Trumpova rozhodnutí - např. ukončil zákaz cest do USA pro cestující z řady převážně muslimských zemí, pozastavil výstavbu zdi na hranicích s Mexikem nebo zrušil povolení pro ropovod Keystone XL.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/biden-podepsal-prvni-exekutivni-prikazy-a-vyzval-americany-k-jednote-138708


Nebo se můžeme dočíst, že pracovníci americké vojenské základny přemalovávají vojenská vozidla z pískové barvy na lesně zelenou, vhodnou pro evropský region. Odborníci se domnívají, že americká armáda se připravuje na redukci svých jednotek na Středním východě a vyšle další síly k ruským hranicím.
https://zakonvremeni.ru/news/16-6-/47794-armiya-ssha-perekrasila-bronetekhniku-dlya-vojny-v-evrope.html


Státní elita se snaží ve světě, ale hlavně v Evropě, vyvolat sociální výbuch, který by rády tyto elity využily pro vyvolání války. A tak jsme svědky přerůstání pokojných proticovidových demonstrací v Holandsku do násilných akcí s vytloukáním výloh, zapalováním aut apod., které připomínají akce Antify a hnutí BLM v USA.


V Rusku se zase zmobilizovali podpindosníci, kteří si po "vítězství" Bidena myslí, že se jim uvolnily ruce a že se konečně podaří puč na Putina a vyvolali demonstrace a nepokoje kvůli zatčení Navalného. Neváhali při tom využít děti, které přes sociální sítě dostali na svolané akce, kde se pak schovávali za jejich zády a doufali, že nějaké dítě se stane obětí policejního zásahu, což by rozbouřilo celou ruskou společnost. Policie však zapracovala dobře a k ničemu podobnému nedošlo.


Analytik Kurgiňan v pořadu Solovjova na plnou pusu promluvil o tom, že nejde jen o zahraničí, které stojí za organizováním protestů v Rusku, ale zmínil, že tyto protesty by se nepodařilo zorganizovat nebýt podpory uvnitř státu, a to i u vysokých mocenských struktur. Poukázal na to, že v Rusku byl odstartován státní převrat, jehož cílem je odstranění Putina a likvidace Ruska. Kurgiňan vlastně prolomil tabu a poprvé promluvil o zradě elit ve státním aparátu a v byznysu na něm napojeném.
https://www.youtube.com/watch?v=WGQNRuD7Rto


Tento jeho proslov je možné vyhodnotit jako startovací výstřel k odpisu podpindosníků. Otázkou samozřejmě je, kdo stojí za Kurgiňanem, že si může otevřeně dovolit toto říci. A že mohl natočit celou sérii videí o pozadí "pandemie" koronaviru.


Svět už je někde jinde než jaké jsou představy státní elity USA a podpindosníků. Mnoho politiků si to ještě neuvědomuje, ale signály jsou. Že to ještě nebude jednoduché, je také jasné, ale když vidíte světlo na konci tunelu…


O tom, že události v USA nejdou podle představ státní elity svědčí takové zprávy jako, že


Včera vystoupil ruský prezident Putin na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ( jeho vystoupení bylo on-line), kde ho uvedl Klaus Schwab, tedy ten, co vystupuje jako autor knihy Velký reset.

Vladimír Putin vystoupil na Davoském fóru poprvé od r. 2009. Co je vlastně Davos? Je to jeden z nástrojů řízení ve světě, kde se provádí výběr kádrů, tj. posuzuje se, kdo z politických představitelů, kdo ze státních činitelů, kdo z obchodních kruhů jak přemýšlí, jak s ním dále pracovat... A zároveň se zde sděluje každému státu, jak by se měl chovat v nových okolnostech. Je to taková slezina Bilderbergského klubu, Římského klubu a dalších. V podstatě se tam schází státní elita jakéhokoliv státu, napojená na státní elitu USA. Skuteční političtí lídři, ti, kteří chápou globální politiku, se tam objevují pouze sporadicky, jen když potřebují něco sdělit.

Prezident Putin tam přednesl projev, ve kterém hovořil o změnách ve světě v epoše pandemie. Doslova řekl: „Je naprosto jasné, že svět nemůže jít cestou budování ekonomiky pracující pro milion lidí nebo dokonce pro "zlatou miliardu". Je to jen destruktivní postoj. Takový model je z definice neudržitelný. Nedávné události včetně migrační krize to opět potvrdily.“https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/243/preklad-celeho-putinova-projevu-v-davosu/post-1729#post-1729

Prezident Putin v podstatě nabídl světu stabilní civilizační řešení a také pozitivní náhled do budoucnosti.

Role Ruska v globální politice se stále víc zvyšuje a tak můžeme číst to, co bychom z konkrétních úst slyšet nečekali. Jde o Karla Schwarzenberga a otevření otázky památníku maršála Koněva a jeho důstojného umístění. Schwarzenberg píše, že bychom měli brzy vyřešit otázku důstojného umístění pomníku. https://www.top09.cz/co-delame/komentare/dustojne-misto-pro-koneva-28129.htmlTuto iniciativu knížete okamžitě podpořili politici širokého spektra od Babiše a Zemana, dokonce i Petříček vítá debatu o možnosti vhodného umístění pomníku. To jsou věci, co?

Vrátím se ještě k tématu koronaviru a k tomu, co se kolem něj u nás děje. Stále si někdo myslí, že proces kolem koronaviru není u nás bržděn? Jak potom vyhodnotí informace o nefunkčnosti registračního systému na vakcinaci?Jak vyhodnotí informaci, že pan Prymula hovoří o tom, že ruská vakcína Sputnik může pomoct vyřešit výpadky? Jak vyhodnotí vyjádření ministra Blatného, že přímo na covid zemřela jen třetina z vykázaných obětí?

A tak bych mohla pokračovat. Samozřejmě se objevilo i vyjádření vlády, že se nebudou rozvolňovat opatření. Ale je to v režimu AKCE a REAKCE. Prohlášení Blatného a Prymuly vyvolaly negativní reakce u našeho tzv. demobloku a u mainstreamu. V zápětí se objevily informace o navýšení počtu lidí s pozitivním testem na covid. Vláda proto nemůže reagovat jinak. Ale směřování v tomto koronavirovém procesu je jasné: postupné ukončování koronavirové operace.

Kdo to stále ještě nevidí, tak přidám informace:


I přes tyto skutečnosti musíme nadále pracovat na vytváření příslušného informačního pole - proti vakcinaci, proti opatřením apod. Takové vytváření informačního pole je potřebné.


Posledný príspevok od JankaS  ·  29. 1. 2021 o 14:51
210
0

Kdo je Kevin McCarthy


  • americký politik, který od roku 2019 působí jako vůdce menšin ve Sněmovně reprezentantů Spojených států. V letech 2014 až 2019 byl členem Republikánské strany, v letech 2014 až 2019 působil jako předseda sněmovny za zastupitele Johna Boehnera a Paula Ryana. Od roku 2007 je americkým zástupcem pro kalifornskou 23.kongresovou čtvrť. Okres, číslovaný jako 22. Okres od roku 2007 do roku 2013, sídlí v Bakersfieldu a zahrnuje velké části okresů Kern a Tulare, stejně jako část komunity Quartz Hill v severozápadním Los Angeles County.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_McCarthy_(California_politician)


Sekani bylo mnohourovnove, oficialne – priprava na volby Republikanske strany 2021. McCarthy prosil Trumpa o podporu, Trump slibil podporu.
Ve Washingtonu se nachazi nyni 65 000 vojaku, pri inauguraci jich bylo 25 000, probiha koncentrace sil.
6 gen. prokuratoru se obratilo dopisem na Bidena, ze budou blokovat jeho rozhodnuti, ktera nebudou v souladu s konstituci USA.
Strana Trumpa, Vybor politickych aktivit na zachranu Ameriky, ktera byla zalozena v listopadu 2020, zacala opet aktivne pracovat a zacala vypoustet mnoho zprav o setkani Tumpa s kongresmanem statu Kalifornie.
Je slozite predpovidat dalsi deni – je takovy analytik Viktor z Las Vegas, napsal prvotridni analyzu, tykajici se Davosu.
Gen. Flynn je aktivni a nejen on ...
Zajimave datum 4. dubna – z pohledu noveho formovani suverennich USA.


https://www.youtube.com/watch?v=769-8Sj6p5g


Y
114
0

Ukrajinský Národný úrad pre vyšetrovanie (NBR) obvinil bývalého prezidenta Viktora Janukovyča z velezrady za to, že v roku 2010 podpísal s Ruskom tzv. Charkovské dohody.


Píše o tom agentúra TASS s odvolaním na štvrtkové vyhlásenie uvedeného úradu.


"Dňa 28. januára vyšetrovatelia Národného úradu pre vyšetrovanie v spolupráci s prokurátorom ukrajinskej generálnej prokuratúry vypracovali písomné vyhlásenie o podozrení z velezrady voči bývalému prezidentovi Ukrajiny," uvádza sa vo vyhlásení NBR.


Zástupcovia Ukrajiny a Ruska podpísali 21. apríla 2010 v Charkove dohodu o predĺžení prenájmu sevastopolskej základne ruskej čiernomorskej flotily na Kryme.
https://hnonline.sk/svet/2289716-byvaleho-ukrajinskeho-prezidenta-viktora-janukovyca-obvinili-z-velezrady


304
4

Peníze nashromážděné deseti největšími miliardáři během krize způsobené pandemií koronavirů by stačily na zaplacení očkování po celém světě, uvedl na tiskové konferenci generální tajemník OSN Antonio Guterres .
„Zpráva z Oxfamu (britské nevládní organizace) z tohoto týdne ukázala, že peníze nashromážděné deseti největšími světovými miliardáři během krize budou více než dost, aby někdo v důsledku pandemie nezklouzl do chudoby,“ řekl Guterres. ...
Tyto peníze podle něj by mohly „také zaplatit za očkování proti viru COVID-19 za všechny a všude.“
https://ria.ru/20210128/vaktsiny-1595041658.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1611881632000


video originálu:
https://yandex.ru/efir?t=2&stream_id=46527063f824585eacd9d3959ecc6f5b


Začne ve světě "razkulačivanije" tlustých žoků? Zatím na základě dobrovolnosti a pak se uvidí... Předpokládám, že ústy Gutterese promluvil GP.


Posledný príspevok od Putinovec  ·  29. 1. 2021 o 13:39
138
0

https://www.ta3.com/clanok/1201833/tb-uradu-specialnej-prokuratury-o-akciach-ocistec-babylon-judas-a-bozie-mlyny.html
táto TB mala vyvrátiť akékoľvek pochybnosti o vedení vyšetrovania, najmä čo sa týka kajúcnikov.... mňa teda týmito tvrdeniami nepresvedčili, že je všetko v poriadku a akcie nie sú politicky motivované.


201
0

Kombinácia týchto zložiek je účinná a ukázalo sa, že je účinná pri liečbe mnohých zdravotných problémov.


Zloženie:


1 strúčik cesnaku, mletý
1 lyžica čerstvej citrónovej šťavy
1 čerstvý zázvor, nastrúhaný
1 polievková lyžica jablčného octu
1 lyžička medu
Príprava:


Suroviny spojíme v miske a dobre premiešame. Ak dostanete viac lieku, ako potrebujete, uchovávajte ho v chladničke až 5 dní, nie však viac.


Použitie:
Túto zmes konzumujte pred raňajkami a obedom, najviac však trikrát denne. Do týždňa uvidíte pozitívne výsledky. Tento domáci liek vám pomôže znížiť hladinu cholesterolu a normalizovať krvný tlak :-) :-) :-)


6013ebcc993d0


824
10

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/amatersti-obchodnici-prechytracili-burzovni-elitu-ta-prodelala-miliardy-situaci-na-wall-street-monit.A210128_132234_firmy-trhy_tesa


Na jedné straně skupina mladých burzovních hráčů, na straně druhé sofistikovaní investoři z hedgeových fondů. Tentokrát si ale vydělali amatérští obchodníci ze sociální sítě Reddit, kteří uměle vyhnali poptávku po akciích nevýznamné firmy GameStop. Na situaci, kterou na Twitteru podpořil i Elon Musk, dohlíží Bílý dům.


Může se jednat o akci k odpisu světového finančního systému a následný pád Wall Street? Určitě to bude organizováno ELitami, nejedná se o spontání akci, jak se nám snaží článek namluvit. A kde je Musk tam je třeba být na pozoru.


Posledný príspevok od Kancelar  ·  29. 1. 2021 o 11:49
228
2
Berenika zverejnil(a) 29. 1. 2021 o 05:45
Zahraničná politika

OSN:USA žiadali okamžité stiahnutie zahraničných vojakov z Líbye*


Spojené štáty vo štvrtok žiadali okamžité stiahnutie zahraničných vojakov a žoldnierov z Líbye, informovala agentúra AFP.


„Vyzývame všetky zahraničné strany, vrátane Ruska, Turecka a Spojených arabských emirátov (SAE), aby rešpektovali zvrchovanosť Líbye a okamžite ukončili všetky vojenské zásahy v Líbyi“, uviedol veľvyslanec USA pri OSN Richard Mills. Mills sa tak vyjadril na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) v súvislosti s riešením líbyjskej otázky.


Líbyu sužuje politický chaos a boje medzi súperiacimi skupinami od povstania z roku 2011, pri ktorom zosadili a zabili dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího.


Na ropu bohatá Líbya má v súčasnosti dve súperiace administratívy – medzinárodne uznanú Vládu národnej jednoty (GNA) v Tripolise a vládu so sídlom v meste Tobruk vo východnej časti krajiny, ktorá je lojálna vojenskému veliteľovi Chalífovi Haftarovi. Obe strany 23. októbra 2020 podpísali dohodu o celonárodnom prímerí, ktorú sprostredkova­la OSN.


Z tejto dohody zároveň vyplývala zahraničným aktérom v líbyjskom konflikte povinnosť odvolať svojich vojakov a žoldnierov najneskôr do troch mesiacov. Termín však vypršal v sobotu, pričom spomínané krajiny žiadne kroky na odvelenie svojich vojakov nepodnikli, približuje AFP.


Z odhadov OSN vyplýva, že v Líbyi sa v súčasnosti nachádza zhruba 20.000 zahraničných vojakov a žoldnierov. Turecko vojensky podporuje Vládu národnej jednoty; veliteľa Haftara zas podporuje Egypt, SAE a Rusko, pričom Moskva svoju úlohu v konflikte popiera.


OSN sprostredkovala rokovania medzi dvoma rozhádanými stranami v Líbyi. Ďalšie kolo by sa malo čoskoro konať v švajčiarskej Ženeve. Naposledy rozhovory líbyjských delegátov zaznamenali pokrok 16. januára, keď sa obe strany dohodli na vytvorení mechanizmu zvolenia novej dočasnej vlády. Tá bude zodpovedať za proces prípravy volieb, ktoré by sa mali uskutočniť v decembri.


https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/576185-osn-usa-ziadali-okamzite-stiahnutie-zahranicnych-vojakov-z-libye/


Posledný príspevok od Dobrodej  ·  29. 1. 2021 o 09:27
369
2

Panarin uvazal zajimavou kravatu, aby podtrhnul dulezitost vystoupeni V.V. Putina.
V prvni polovine mluvi o tom, co se zde jiz dukladne rozebira a
od 12:13 zacina jeho analyza.


Dotaz Klause Svaba!
Kdo je to Klaus Svab – predstavitel zakulisi Londyna, 3. Kartaga.
Oni tam sedi ve Svycarskych Alpach v bunkrech a sleduji s dalekohledem co, kde a jak. A tu nastupuje Trump, general Flynn se tam nekde premistuje se svymi lachtany …... Takova je situace.
Nebude to nahoda, ze Klaus polozil V.V. Putinovi otazku a z meho pohledu byla dana globalisty zelena memu projektu GIARUSSIA, aby zachranili Svycarsko pred Cirkony, Kalibry atd. Ty oni nepotrebuji, proto ta otazka Svaba – projekt od Lisabonu po Vladivostok – Evrazijska Rus.
Panarin nastudoval Svabovu psychiku a videl, ze je mu nutnosti polozit Putinovi tuto otazku, protoze ho poprosili velmi bohati lide a ti chteli vedet, jak Putin odpovi.
Putin odpovedel vyborne. Rekl – kultura sjednocuje a my ji mame spolecnou, stejnou a aby se evropska civilizace zachranila, je nutne se s Ruskem semknout.
Ne se slabym Ruskem, dnes je Rusko silne a bude jeste silnejsi. Mineni Panarina.
Dle Putina – jestli se nedohodnou, mohlo by dojit k dalsi svetove valce a tu telefonuje Biden, ne sam od sebe, to mu naridili a domluvili se na podpisu START 3. Dulezity prvek.
Panarin se domniva, ze proces nyni pujde rychleji.


https://www.youtube.com/watch?v=HjkpwfcelbE


Y
Posledný príspevok od Buran  ·  29. 1. 2021 o 07:41
293
1

Americký kongresman: Čína a Rusko majú úžitok z Bidenovho prezidentovania, nie Amerika

Líder republikánskej menšiny v Snemovni reprezentantov Kevin McCarthy je presvedčený, že z prvého týždňa Bidenovho prezidentovania nemali úžitok práve Američania, ale Rusko a Čína, píše Fox News.
amiesto toho, aby Biden dával prácu miliónom Američanov, ktorí prišli o prácu počas pandémie, podľa neho sa zbližuje s migrantmi. Jeho rozhodnutie vrátiť sa k parížskej klimatickej dohode zároveň bude hrať iba do karát Číne.
Od svojho nástupu do funkcie podpísal Biden celkovo 17 dekrétov. Americký prezident tak zrušil množstvo rozhodnutí Trumpovej administratívy so zameraním sa na oblasti, kde počas predvolebnej kampane sľuboval zmenu kurzu, konkrétne pandémia koronavírusu a globálne otepľovanie.


Biden konkrétne zastavil plynovod Keystone XL a zaviazal sa k záväzku USA voči parížskej klimatickej dohode tri roky po tom, čo bývalý prezident Donald Trump odmietol túto iniciatívu podporiť.


Podľa McCarthyho malo odstavenie Keystone XL za následok obmedzenie pracovných miest a „čo zranilo nášho najväčšieho spojenca v Kanadu“. Okrem toho dodal, že parížska dohoda o klíme „prospieva iba Číne“. "Znížili sme naše emisie viac ako v ktorejkoľvek inej krajine," uviedol kongresman. „Viac ako celá Európa dohromady.“


Politik tiež poznamenal, že Biden si vybral „cestu, ktorá neznamená vytváranie nových pracovných miest pre Američanov“. "Pamätáš si, čo hovoril o jednote pred necelým týždňom?" Neprijal žiadne vhodné kroky, “uviedol McCarthy v súvislosti s Bidenovým ustanovujúcim prejavom. Politik si je zároveň istý, že v súčasnosti v Spojených štátoch neexistuje „žiadna jednota“.


Američanov môže podľa neho spojiť iba boj proti nezamestnanosti. „Združeniu nepomôže 11 miliónov nových nelegálnych prisťahovalcov, ktorí dostanú občianstv o,“ pokračoval. „A čo tých 10,7 milióna Američanov, ktorí potrebujú prácu?“


V apríli podľa Fox News americkí zamestnávatelia v dôsledku pandémie koronavírusov a sprievodného ekonomického kolapsu zrušili rekordných 20,5 milióna pracovných miest, čo viedlo k zvýšeniu nezamestnanosti na 14,7% - čo je najvyššia úroveň od Veľkej hospodárskej krízy. Zatiaľ čo USA odvtedy regenerovali zhruba polovicu z 22 miliónov stratených pracovných miest v prvých dvoch mesiacoch pandémie, 9,8 milióna Američanov zostáva nezamestnaných. K decembru bola miera nezamestnanosti 6,7%.


McCarthy tiež spomenul rozhodnutie Bidenovej administratívy ohlásiť 100-dňovú „pauzu“ v deportácii nelegálnych prisťahovalcov.
Takáto „pauza“ podľa kanála povedie k tomu, že mnoho nelegálnych prisťahovalcov, ktorí boli odsúdení alebo proti ktorým boli vznesené obvinenia, nebude v stanovenom časovom rámci deportovaných.


Biden predtým tiež podpísal prezidentský dekrét o zastavení výstavby múru na južnej hranici USA, zatiaľ čo administratíva už zvažuje, kam presmerovať peniaze oslobodené od tohto projektu. Takéto kroky Washingtonu v oblasti migrácie sú dôvodom na presvedčenie, že tisíce migrantov sa dostanú k americko-mexickým hraniciam v prvých týždňoch vlády Bidena.


"Tento trend bude iba narastať_," varoval McCarthy.


"Predchádzajúca administratíva uspela - konkrétne zastaviť nelegálne prisťahovalectvo a prinútiť Mexiko, aby urobilo to, čo nikdy predtým: nenechať migrantov prechádzať ani cez ich vlastnú krajinu," pokračoval kongresman. „_Teraz si myslia, že to nový prezident schvaľuje, a to je presne to, čo robí: tým, že zastavuje stavbu múru ich pozýva k nám, a chystá im občianstvo namiesto vytvorenia pracovných miest pre viac ako 10 miliónov nezamestnaných Američanov.“
https://russian.rt.com/inotv/2021-01-25/Kongressmen-SSHA-ot-prezidentstva-Bajdena


Posledný príspevok od Berenika  ·  29. 1. 2021 o 07:23
276
1

Die Zeit: pri Bidenovi bude musieť Európa vyriešiť tri veľké konflikty s USA


Počas prezidentovania nového šéfa Bieleho domu Joea Bidena bude musieť Európa vyriešiť tri veľké konflikty s USA, píše Die Zeit.
Hovoríme o výstavbe Nord Stream 2, investičnej dohode s Čínou a zvýšení výdavkov na obranu na 2% HDP.
Vo všetkých týchto otázkach musia Brusel a Berlín sformulovať jasné stanovisko založené na vlastných záujmoch a ignorovaní americkej arogancie a pokrytectva, radí autor článku Theo Sommer.


Nemecký novinár pripomína, že Rusko bolo vždy spoľahlivým dodávateľom modrého paliva. Aj na vrchole studenej vojny rusko-nemecké energetické partnerstvo fungovalo perfektne. Upustenie od uhlia a jadrovej energie spôsobuje v Nemecku nedostatok elektriny, ktorý sa nedá rýchlo odstrániť pomocou obnoviteľných zdrojov energie.


Sommer zároveň zdôrazňuje, že Nemecká spolková republika nie je „úplne závislá“ na ruskom plyne. Iba polovica všetkého dovozu pochádza odtiaľ, vysvetľuje. Tvrdenia bývalého šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, že Berlín sa stane „rukojemníkom“ Moskvy, je prejavom „arogancie“. Napriek energetickému partnerstvu sa nemecké úrady nikdy nepoklonili ku Kremľu. Autor je presvedčený, že všetky obavy z východnej Európy sú neopodstatnené, pretože modré palivo je možné dodávať opačne zo západu na východ. Nemeckej kancelárke Angele Merkelovej sa navyše podarilo dosiahnuť uzavretie novej dohody medzi Moskvou a Kyjevom, ktorá zaručuje tranzitné poplatky na Ukrajinu.


Američania naopak preukazujú „pokrytectvo“ a tvrdia, že nákupom energetických zdrojov v Rusku Nemci takto dopĺňajú „Putinov rozpočet“, pokračuje novinár. Samotné USA sú druhým najväčším dovozcom ruskej ropy. Zaplatili za ňu v roku 2019 13 miliárd dolárov, v prvej polovici roku 2020 sa zásielky zdvojnásobili. Takže „by bolo nesprávne pretrhnúť posledné vlákno, ktoré nás stále spája s Ruskom,“ varuje Sommer. Naopak, EÚ musí vstúpiť do dialógu s Kremľom, diskutovať o zložitých otázkach a možných vyhliadkach. Nemecko by zároveň mohlo iniciovať takýto dialóg.


Novinár hovoril aj o potrebe zvýšiť vojenské výdavky Nemecka na 2% HDP. Skutočnosť, že počas pandémie v dôsledku slabnúcej ekonomiky bola krajina schopná dosiahnuť 1,5% v predstihu, naznačuje podľa neho „nezmyselnosť“ tejto požiadavky: „.


Sommer je teraz presvedčený, že generálny tajomník NATO požaduje ďalšie zvýšenie vojenských rozpočtov. Ide o „úplnú nerozvážnosť“. Nemá zmysel stanovovať nové ciele pre členské krajiny aliancie, ktoré ich kvôli vysokému tlaku na rozpočet počas pandémie nebudú schopné splniť. Okrem toho si musí organizácia pred zvýšením výdavkov na armádu odpovedať na niekoľko otázok: „Z akých hrozieb sa obyvatelia východnej Európy obávajú? Aká je skutočná hrozba? Možno sa pripravujeme na zlú vojnu v ére kybernetických technológií? “ „Naozaj potrebujeme zásobu kaziet a komponentov, ktoré v nasledujúcich 10 rokoch budú stáť 10 miliárd EUR? Nie je diplomatické odzbrojenie lepšie ako preteky v zbrojení - berúc do úvahy potrebu pripraviť Bundeswehr bojaschopný? “


Sommer hovoril aj o investičnej dohode s Čínou. Peking je podľa neho pre Brusel „partnerom, konkurentom a systémovým protivníkom“. Nebeská ríša nie je súčasťou Západu a jej represívna domáca politika a agresívna zahraničná politika sú znepokojujúce. Ale spolu s USA je najdôležitejším obchodným partnerom EÚ. Európska a čínska ekonomika sú navzájom tak hlboko prepojené, že „ideologická stratégia konfrontácie je neprijateľná“. Hospodárske vzťahy sa však musia budovať na princípoch spravodlivosti a vzájomnosti. Bolo to ich posledných sedem rokov, čo sa Európa pokúsila konsolidovať na papieri, čoho výsledkom bola investičná dohoda s Čínou, ktorá bola podpísaná v druhej polovici roku 2020 na samom konci nemeckého predsedníctva v Rade Európy.
Samozrejme, táto dohoda nie je dokonalá, ale Peking urobil veľa ústupkov, ktoré sa pred niekoľkými mesiacmi zdali nemožné. Dohoda umožňuje prístup na dôležité čínske trhy. Navyše, teraz kvôli spolupráci nebudú musieť európske spoločnosti vytvárať spoločné podniky s Číňanmi a bezplatne im poskytovať svoje vlastné technológie. Dohoda v budúcnosti tiež zabezpečí väčšiu transparentnosť v oblasti vládnych dotácií.


Sommer zdôrazňuje, že výčitky Spojených štátov, že EÚ bola na prijatie tejto dohody príliš unáhlená, sú typickým príkladom amerického pokrytectva. Pred rokom skutočne sám Trump podpísal obchodnú dohodu s Čínou. V európskom dokumente boli zatiaľ formulované iba všeobecné myšlienky. Podrobnosti bude treba ešte koordinovať. Okrem toho Biden skôr alebo neskôr obnoví rokovania s Pekingom, čo umožní USA a Európe uskutočňovať spoločnú politiku na ochranu západných hodnôt a záujmov bez politiky upokojenia a premeny Číny na nepriateľa číslo jedna, uzatvára autor článku.
https://russian.rt.com/inotv/2021-01-27/Die-Zeit-pri-Bajdene-Evrope


Posledný príspevok od Berenika  ·  29. 1. 2021 o 07:20
116
0

Môže Colchicine znamenať nádej v liečení ľudí pozitívnych na koronu?
hovorí Etela Janeková:


Áno, môže, posledné dáta to ukazujú. Musíme byť však opatrní pri hodnotení výsledkov. Ja osobne by som bola veľmi rada, keby sa to potvrdilo, pretože je to „starý známy liek“. Rada použijem liek, ktorý poznám. Poznám jeho žiaduci, nežiaduci a vedľajší účinok, poznám jeho látkovú premenu a nič ma nemôže prekvapiť. História by sa opakovala ako pri Aspiríne, bol určený len na horúčkové stavy a až omnoho neskôr sa potvrdil jeho účinok pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení.


https://www.40plus.sk/mrtvych-na-koronu-pribuda-zachrani-nas-colchicine-a-kde-ho-kupit/


281
3

Generálny tajomník OSN dúfa, že WHO schváli ruskú vakcínu proti koronavírusom čo najskôr


Môže hrať veľmi dôležitú úlohu v boji proti pandémii, uviedol Antonio Guterres


Generálny tajomník OSN Antonio Guterres očakáva, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) čo najskôr osvedčí ruskú vakcínu proti koronavírusom. „Viem, že v súčasnosti existujú kontakty medzi orgánmi Ruska a WHO, dúfam, že tieto kontakty povedú k tomu, že [ruská vakcína] bude WHO čo najskôr uznaná alebo certifikovaná,“ hovorí uviedol v exkluzívnom rozhovore TASS.


Ruská vakcína proti koronavírusom sa môže použiť v misiách OSN a podľa Guterresa zohráva veľmi dôležitú úlohu v boji proti pandémii. „Veríme, že ruská vakcína môže hrať v tomto boji veľmi dôležitú úlohu (proti pandémii koronavírusov - TASS),“ uviedol. „Môže byť použitá v misiách OSN v najzraniteľnejších oblastiach, kde potrebujeme vakcíny, a pre našu zamestnancov a pre miestne obyvateľstvo, ktoré podporujeme počas mierových operácií. ““


Jedinou podmienkou pre OSN je, že môžeme používať iba vakcíny schválené WHO," dodal. [Ruská vakcína] bude WHO čo najskôr uznaná alebo certifikovaná. "


V septembri minulého roku ruský prezident Vladimir Putin v prejave, ktorý zaznel na Valnom zhromaždení OSN, oznámil pripravenosť Ruska na bezplatné poskytnutie vakcíny Sputnik V pre zamestnancov OSN.


https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10565723


Posledný príspevok od Berenika  ·  29. 1. 2021 o 07:15
215
1

Ak bude stabilizácia Európy spolu-riadená Ruskom, znamená to, že bude urobený poriadok na Ukrajine. Otvorí sa téma majdanu a účasti slovenských kádrov na asistencii americkej štátnej elity pri prevrate. Lipšic, Mikloš, Dzurinda a další sa teda môžu tešiť. Včera to cez Foriša ozvučila Teleki na svojom eurorešpekte.


Lipšic s Pčolinským by mali občanom vysvetliť, či je legálne viezť na Ukrajinu hotovosť pre protestujúcich, ktorí stanovali na majdane. Mikloš pred 6mi rokmi vyhlasoval, že Západ by mal Ukrajinu vyzbrojiť proti Rusku. Dnes je poradca ministra Sulíka.


https://www.eurorespekt.sk/lipsic-s-pcolinskym-by-mali-vysvetlit-ci-je-legalne-viezt-na-ukrajinu/


Posledný príspevok od kulich  ·  29. 1. 2021 o 06:30
220
2

Poslanci Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZRE) na zimnom zasadnutí potvrdili poverovacie listiny ruskej delegácie. Píše sa o tejto TASS s odvolaním sa na výsledky hlasovania.
Ako je uvedené, 107 ľudí hlasovalo za, 36 bolo proti, 24 ďalších sa zdržalo hlasovania.


„Ak máte právo spochybniť právomoci, neznamená to, že by sa mali využívať vždy, keď je to možné,“ vyhlásil holandský senátor Tini Cox a pokarhal ukrajinského poslanca Oleksija Gončarenka, aby urážal nielen ruských poslancov, ale celé zhromaždenie. ...


Chceli by sme viesť diskusiu za účasti ruských kolegov a plne diskutovať o súčasnej situácii, aby sme pochopili, či môžeme zlepšiť našu spoluprácu alebo zaviesť mechanizmus reakcie na porušenie charty Rady Európy,“ nemecký poslanec Andreas Nick povedal na oplátku. Jeho nemecký náprotivok Frank Schwabe dodal, že „lakmusovým papierikom“ bude pripravenosť Ruska plniť rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva.


Uznesenie o poverovacích listinách


Text uznesenia obsahuje tvrdenie o „zhoršovaní negatívnych trendov vo vzťahu k demokracii a ľudským právam v Rusku“. V tejto súvislosti rečník vyjadruje znepokojenie nad zmenami a doplneniami ústavy Ruskej federácie, ktoré boli prijaté v minulom roku a ktoré „poskytujú ústavnému súdu príležitosť vyhlásiť nevykonateľné rozhodnutia EDĽP“, a tiež vzhľadom na ustanovenia týkajúce sa ochrana územnej celistvosti, „takmer znemožňuje vyriešiť otázku Krymu“. V tejto súvislosti dokument požaduje dodržiavanie odporúčaní Benátskej komisie zverejnených v minulom roku. Záverečný dokument zároveň upozorňuje, že podpora tohto uznesenia zo strany poslancov neznamená skutočné uznanie znovuzjednotenia Krymu s Ruskom.


Uznesenie osobitne vyjadruje znepokojenie nad uznaním činnosti francúzskej mimovládnej organizácie (NGO) Asociácie škôl politického výskumu v rámci Rady Európy ako nežiaduce v Rusku a uvádza sa v nej aj to, že práca ďalších mimovládnych organizácií združených v Rade Európy Európa je obmedzená. Ruské úrady tiež požadujú prepustenie Alexeja Navaľného, ​​ktorý bol zadržaný pre porušenie trestných podmienok v prípade Yves Rocher, a osôb, ktoré boli zadržané počas demonštrácií na jeho podporu.


„Zhromaždenie zároveň zdôrazňuje, že naďalej podporuje dialóg ako prostriedok na dosiahnutie trvalých riešení," uvádza sa v dokumente. „Je to najväčšia celoeurópska platforma, kde sa vedie dialóg o ruských záväzkoch podľa charty Rady Európy s je možné zúčastniť sa všetkých zainteresovaných strán., zhromaždenie rozhodlo o ratifikácii osvedčení o zvolení za člena ruskej delegácie. ““


Ukrajinská delegácia sa spolu s predstaviteľmi pobaltských republík a Veľkej Británie pokúsila presadiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, podľa ktorého sa zhromaždenie môže na júnovom zasadnutí opäť vrátiť k otázke ruských mocností. Drvivá väčšina poslancov však túto iniciatívu nepodporila.


Náročné právomoci


Vedúca ukrajinskej delegácie, zástupkyňa prezidentskej strany „Služobníčka ľudu“ Maria Mezentseva vyvinula zodpovedajúcu iniciatívu pred pondelkovým zimným zasadnutím. Jej požiadavku podporilo 38 účastníkov stretnutia najmenej z piatich rôznych národných delegácií, čo sa ukázalo ako dostatočné na postúpenie záležitosti Monitorovaciemu výboru PACE. Zároveň sa proti tejto iniciatíve postavilo 61 poslancov.


Podobné otázky týkajúce sa právomocí ruskej delegácie pri PACE sa predkladajú pred začiatkom každého zasadnutia za účasti ruských poslancov. V apríli 2014 bola ruská delegácia kvôli udalostiam na Ukrajine a znovuzjednoteniu Krymu s Ruskom zbavená volebného práva, účasti na pozorovateľských misiách a členstva v riadiacich orgánoch PACE. V roku 2015 PACE dvakrát zvažovalo otázku obnovenia právomocí ruskej delegácie, potom sa však sankcie iba sprísnili. Ruská delegácia v reakcii na to oznámila svoje odmietnutie pracovať za takýchto podmienok a v rokoch 2016 - 2018 nezaslala žiadosť o potvrdenie svojich právomocí v zhromaždení. Kvôli svojej neúčasti na práci PACE, Moskva v roku 2017 zmrazila vyplatenie svojho príspevku Rade Európy.


Účastníci schôdze PACE 26. júna 2019 schválili uznesenie zakotvujúce tri kľúčové nariadenia, v ktorom sa uvádza, že „právo voliť, hovoriť a byť zastúpený v zhromaždení a jeho orgánoch nemožno pozastaviť alebo zrušiť prostredníctvom spochybnenia alebo revízie právomocí“. Na druhý deň boli všetky právomoci ruskej delegácie potvrdené v plnom rozsahu a bez výnimiek, po ktorých začali poslanci Ruskej federácie svoju plnohodnotnú prácu v rámci PACE. 2. júla vyšlo najavo, že Moskva platí príspevok do rozpočtu Rady Európy na rok 2019.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10568311


Posledný príspevok od Berenika  ·  29. 1. 2021 o 06:18
63
0

Rusko vyzvalo USA, aby zastavili bezdôvodné narážky na použitie chemických zbraní


Ruský veľvyslanec v Spojených štátoch Anatolij Antonov tiež poznamenal, že Washington zostáva jedinou stranou Dohovoru o zákaze chemických zbraní, ktorá si zatiaľ nesplnila svoje povinnosti týkajúce sa ničenia zásob.


Moskva vyzýva Washington, aby čo najskôr dokončil program eliminácie chemických zbraní a zastavil v tejto súvislosti bezdôvodné narážky na Rusko. Uviedol to vo štvrtok ruský veľvyslanec v Spojených štátoch Anatolij Antonov, ktorý sa vyjadril k vyhláseniam ministerstva zahraničia o realizácii určitých ruských vojensko-chemických programov.


Upozornili sme na posledné špekulácie amerického ministerstva zahraničia,“ uviedol veľvyslanec v reakcii zverejnenej na facebookovej stránke diplomatickej misie. „Nie je to prvýkrát, čo proti nám začujeme také rozsiahle obvinenia, ktoré nie sú podložené žiadnymi faktickými dôkazmi . “


Ruská strana „opakovane požiadala zahraničných partnerov o zdieľanie informácií a ponúkla nadviazanie profesionálneho dialógu s cieľom objasniť pravdu“. „Naše odvolania však zostávajú nezodpovedané," uviedol diplomat. „Rusko úplne vylúčilo zásoby chemických bojových látok, čo dokumentuje Organizácia pre zákaz chemických zbraní."


"Spojené štáty americké zároveň zostávajú jediným štátom, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o zákaze chemických zbraní, a ktorý si zatiaľ nesplnil svoje povinnosti týkajúce sa zničenia zásob chemických zbraní,“ uviedol Antonov. ...


https://tass.ru/politika/10575189


227
1

Nová politická strana - PŘÍSAHA


Na scéně se objevila nová politická strana Přísaha Roberta Šlachty, který je známý bývalý šéf útvaru proti org. zločinu, který byl v roce 2016 rozpuštěn.


https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/slachtovo-hnuti-prisaha-bude-mit-prisny-protikorupcni-program/1985932


https://www.denik.cz/z_domova/slachta-prisaha-hnuti-20210126.html
Na dotaz, zda si dovede představit například spolupráci s Piráty, Deníku sdělil: „Určitě bych se s nimi protnul v protikorupční agendě. Ale jsou i body, kde se zcela lišíme, nikdy třeba nemohu podpořit legalizaci jakýchkoliv drog. Mám jiný přístup k migraci, kde zásadně odmítám kvóty a mám také kritičtější postoj k tomu, jak tuto agendu pojímá Evropská unie.“


https://www.denik.cz/z_domova/nove-strany-minar-slachta-20210127.html
Ač prý šanci nová uskupení nemají v rámci konkurenčního boje na politické scéně.


V článku jasně odepisují Trikolorů, z které odchází zakládající členi. Provokačně imitační projekt Trikolóra se zřejmě do parlamentu nedostane, ač se chvilku jevili jako zajímavý prvek.


https://www.respekt.cz/komentare/na-co-bude-prisahat-plukovnik-slachta
Také je pravda, že spoluzakladatelé hnutí jsou jeho kolegové policisti, kteří v rámci dlouhé praxe, odposlechů a vyšetřování určitě mají citlivé informace, které nešlo použít legální cestou, ale v politice, která je umění možného to třeba půjde.


Napadá mě pár otázek:


Bude to další nepodařený nástup nové politické strany?


-Zdrojovou stabilitu by měli prý řešit příspěvky od dárců..


Je to další Trikolóra?


Samozřejmě v rámci zvrhlého systému demokracie je to pouze nový nůž do soustruhu, avšak soustruh stále zůstává stejný, ač někteří lidé čekají závratné změny.


A komu může prospět nová strana národně zaměřená, která slibuje, že zatočí se špinavými politiky?


Odvede voliče současným stranám pronárodního charakteru? SPD, Trikolóra atd.?


Posledný príspevok od Putinovec  ·  29. 1. 2021 o 00:48
429
3

Neporiadky po celom svete: na tomto kanáli bližšie reportujú o Holandsku a Indii:


https://t.me/insider_amigo/257?Single


úlohou zákulisia je rozvrátiť doterajší život, vybudovať nový svetový poriadok a digitálne otroctvo a zničiť ľudské a rodinné hodnoty, v roku 2021 plánujú tretiu svetovú vojnu


https://t.me/insider_amigo/276?Single


nástupom Bidena pre celý svet nie je viac návratu, po celom svete sa začali revolúcie, vzbury, v ktorých sa zúčastňuje antifa; Rockellerovci a Rothschildovci sa rozhodli opäť zničiť svet a na mnohých miestach vyvolávajú zmätok a vojnu


https://t.me/insider_amigo/297


násilné protesty a útoky na políciu v Tunisku, Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Belgicku, Holandsku, USA, Dánsku, Rusku a inde


https://t.me/insider_amigo/313?single


podľa jeho informácií z Interpolu, dostali vodcovia albánskej mafie a arabských skupín prostriedky na účasť na pogromoch v európskych mestách


https://t.me/insider_amigo/326


žiada čítateľov z Holandska, aby mu napísali o tamojšej situácii


https://t.me/insider_amigo/327


na výzvu sa mu z Holandska ozvalo vyše 100 ľudí


https://t.me/insider_amigo/328


pôvodne pokojné holandské protesty proti koronavírusovým obmedzeniam sa rýchlo zmenili na provokácie spustené príslušníkmi špeciálnych policajných zložiek ROMEO prestrojenými za provokatérov a platenými arabskými militantmi; sú za tým holandské politické strany, vedenie EÚ, CIA, Mossad a miestna polícia


https://t.me/insider_amigo/329


holandské televízie zamlčiavajú, že na nepokojoch sa zúčastňujú najmä skupiny marockých, sýrskych a tureckých migrantov


https://t.me/insider_amigo/330


normálni Holanďania chápu, že výtržnosti sú účelovo vyvolané sorosovskými štruktúrami, tajnými službami a im slúžiacimi kriminálnymi gangmi; holandské televízie lživo tvrdia, že predajne a autá ničia pôvodní Holanďania; miestni futbaloví ultras ohlásili mobilizáciu na obranu svojich teritórií - samoorganizujú sa ako vlastenci a statoční ľudia


https://t.me/insider_amigo/333?Single


v hlavnom meste Indie Naí Dillí vypukli 26.1.2021 zrážky medzi farmármi protestujúcimi proti novým poľnohospodárskym zákonom a políciou; tisícky farmárov na traktoroch, motorkách a koňoch vnikli do Červenej pevnosti zo 17. storočia a vztýčili tam svoju zástavu; farmári tvrdia, že nové zákony umožnia indickým korporáciám zmocniť sa poľnohospodárskeho sektora a zmeniť systém garantovaných cien


https://t.me/insider_amigo/339?Single


skutoční holandskí vlastenci chápu, že sú jedinou silou, ktorá môže zastaviť chaos; v mnohých holandských mestách v noci hliadkujú skupiny ultras a pomáhajú polícii nastoliť poriadok; žiaľ, ďalej sa odvíja scenár globalistov, podľa ktorého pôvodní Európania bojujú proti migrantom


https://t.me/insider_amigo/345


India: všetci takzvaní farmári prichádzajú do Dillí iba z jedinej oblasti - Pandžábu, ktorý je infiltrovaný pakistanskými sponzormi terorizmu a islamizácie; ide o globalistickú stratégiu Rozdeľuj a panuj


https://t.me/insider_amigo/346


video z Dillí, ako blázniví traktoristi na traktoroch naháňajú ľudí;
podobné scény sa odohrávali pri vlaňajšej Trumpovej návšteve v Indii, dovtedajšia niekoľkomesačná blokáda hlavných ulíc v Dillí sa vzápätí po Trumpovom pristátí zmenila na výtržnosti, ktoré trvali do Trumpovho odchodu z Indie; pakistanská vláda podplatila vplyvné osoby - veľkostatkárov, bollywoodske celebrity, politikov, študentov


https://t.me/insider_amigo/347


agendou indických tlačových agentúr je nový svetový poriadok, sú ovládané Čínou, Pakistanom, Rockefellerovcami, Rothschildovcami, Sorosovou nadáciou; zákon, proti ktorému sa protestuje, umožňuje farmárom predávať svoju produkciu komukoľvek, kto ponúkne vyššiu cenu, pričom predtým ju museli predávať štátnym potravinovým bankám pri stanovených minimálnych a maximálnych cenách - tam farmárov často oklamali a nezaplatili im ani minimálnu cenu


Posledný príspevok od V S  ·  28. 1. 2021 o 19:37
204
1

Vysoké tresty za držanie marihuany a väzenie pre rodičov, ak ich deti nechodia do školy, sú na úvahu o systémových zmenách v oblasti prísnosti sankcií. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v druhej epizóde svojho podcastu Zjednotená krajina.


Priblížila, že o zmene legislatívy sa rozprávala aj s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí). "Fakt je, že by to malo postupne podľa môjho názoru smerovať k poctivej odbornej debate o tom, či takáto výška trestu za niektoré skutky, ktoré nemajú podľa mňa takú spoločenskú nebezpečnosť, nie je zrelá na zmenu," povedala prezidentka. Dodala, že spoločenská objednávka na zmiernenie legislatívy v týchto oblastiach je už dlho.


V podcaste hlava štátu tiež zhodnotila súčasnú pandemickú situáciu a celoplošné skríningové testovanie. Uviedla, že všetky prijaté opatrenia spolu s testovaním prispeli k tomu, že sa epidemiologická situácia na Slovensku mierne zlepšuje. To prezidentke potvrdili aj viacerí odborníci. "Dúfam, že to bude pokračovať, stále je dôvod byť ostražitý a pozorný, ale máme dôvod sa potešiť, že nám čísla klesajú," skonštatovala Čaputová.


https://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-vysoke-tresty-za-drzanie/523512-clanok.html


Posledný príspevok od Ferry  ·  28. 1. 2021 o 19:27
504
1

Ej co sa nepodarilo smile


https://www.topky.sk/cl/10/2047309/AKTUALNE-Do-parlamentu-vtrhol-muz-so-sekerou--Utok-ukoncil-zasah-bezpecnostnej-sluzby


https://www.hlavnespravy.sk/utociaci-muz-je-spacifikovany-a-odviedla-ho-policia/2419946


Len pripomeniem, ze ziadne take by nenapadlo normlaneho cloveka chodiaceho do prace, tjs taketo "kadre" su pestovane od skoreho veku a ked je potreba tak sa "obetuju". Najskor toho typka pustia neskor z basy, ked verejnost tak nebude sledovat jeho pripad, alebo ho vyhlasia za nepricetneho, proste nejak ho zbavia obvinenia.


Uz ked matelko nepochopil tuto spravu, tak sa kludne moze stat ze sa vela toho nedozije .....


Tiez si treba vsimnut tento pocin na pozadi masivnych nasilnych protestov v holandsku atd ... vsetko planovane ... vsetko podporuje proces odpisu korony.


Posledný príspevok od Ferry  ·  28. 1. 2021 o 15:06
1.2k
12

https://www.hlavnydennik.sk/2021/01/27/putin-je-cas-zacat-rusit-covid-opatrenia/
Putin je presvedčený, že konečné víťastvo nad Covid-19 epidémiou je už blízko a že epidemická situácia v krajine je už stabilizovaná. Teda je možné začať s postupným rušením obmedzujúcich opatrení. 25. januára malo Rusko najnižší výskyt covidu od novembra 2020 - vyše 19 tisíc prípadov denne, hoci je to stále niekoľkonásobne vyššie ako čísla, pri ktorých boli covid obmedzenia minulý rok zavedené...


Posledný príspevok od Ferko  ·  28. 1. 2021 o 13:34
1.5k
33

Juraj Mesík je uznávaný... teda bol doteraz a už nie je? Dáva nádej.. len by bolo potrebne informacie dostať do veľkých medii... kym sa tak stane, mozno osožne odpovede, keď napriklad vaši blizki maju tazky priebeh... KORONA


Plus odpovede, ktoré sú na rôzne HOAXY okolo toho nájdete na konci článku ako link...
Ak sa vám to javí užitočné, mozete sirit dalej kanalmi na socialnych sietach.. Je tam link aj na peticiu.. v prvom clanku...
A link mi nejde pridat tak dam do komentara.. pekny den


Posledný príspevok od JankaS  ·  28. 1. 2021 o 10:24
720
11

Ministr zahraničí Ivan Korchok uvedl, že stejně jako jeho kolegové v EU odsuzuje zadržení Alexeje Navalného a doufá, že soudní proces s ním bude v Rusku spravedlivý.


BRUSEL, 26. ledna. / ÚLOHY /. Evropská unie se nechce „donekonečna“ spoléhat na politiku sankcí vůči Rusku. Oznámil to v pondělí večer slovenský ministr zahraničních věcí Ivan Korchok v komentáři k výsledkům jednání Rady ministrů EU na úrovni ministrů zahraničí.


„Evropská unie a my [Slovensko] se nechceme nekonečně spoléhat na sankční politiku [vůči Ruské federaci],“ zdůraznil. „S takovým nástrojem, kterým jsou sankce, chceme pracovat opatrně.“


Ministr uvedl, že stejně jako jeho kolegové z EU odsuzuje zadržení Alexeje Navalného a očekává, že v Rusku bude proces proti němu spravedlivý. „Pokud se tak nestane, pak se situace [ve vztazích mezi EU a Ruskou federací] zhorší,“ uvedl Korchok.


Uvedl, že na zasedání Rady EU byl jedním z těch, kteří se vyslovili na podporu myšlenky návštěvy vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella v Rusku. Návštěva, během níž se budou konat rozhovory s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, je naplánována na 5. února.


"Osobně jsem naštvaný, že my, celá Evropská unie a Rusko máme na různé [problémy] dlouho rozdílné názory." Vedoucí slovenské diplomacie.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10544135


Řekl bych, že především Evropská unie má na různé problémy různé metry. A extra zvláštní na Rusko. Což musí být po volbách v USA očividné všem, kdo používá mozek.


Ale k tomu, aby EU mohla používat stejný metr, jí jaksi chýbí odvaha. Titanik, který vede kormídelník Biden, se rychle potápí. Je na čase z něho seskočit, ale EU je ochotná to udělat jen za podmínky, že Rusko bude hýčkat Navalného, kterého mu "zapadní partnéři" nasadili, jako veš do kožichu. Nepřipadá vám to absurdní?


"Nám už nezáleží na tom, abyste vrátili Krym, nevadí nám ani ten Donbas... Ale aspoň tu vešku Navalného byste si mohli ponechat na svobodě, nám kvůli...", - pojede za všechny škemrat do Moskvy Josep Borrell. -


"Potřebujeme vaše zdroje, potřebujeme spolupráci, ale herr got, přece máme svoje zásady. Ne teda všichni, ale třeba Petříček na tom trvá:
„Převážila snaha zasadit se o okamžité propuštění Alexeje Navalného přímo v Moskvě. Předpokládám, že pokud se to nepodaří, k debatě o sankcích se vrátíme. Evropská unie by měla využít tlak, který jí umožňuje její ekonomická síla,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček, který se kvůli koronaviru nemohl zúčastnit jednání ministrů zahraničí Evropské unie.
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/alexej-navalnyj-rusko-tomas-petricek-eu.A210125_193140_zahranicni_kzem


A co když Lavrov pošle Borrella spolu s jeho velkorysou nabídkou na 3 ruské veselé bukvy? Co si počneme? Utřeme se nebo se vezmeme za ruce a společně s naším kormídelníkem půjdeme ke dnu?


Posledný príspevok od JankaS  ·  28. 1. 2021 o 09:47
Kategórie
Akcie
Skryť popisy k témam
Povoliť nekonečné posúvanie
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Predchádzajúca stránka
Nasledujúca stránka
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber tém
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept