Zahraničná politika
Rusko je pripravené v prípade záujmu oživiť spoluprácu so Slovenskom, hovorí Putin

Rusko je pripravené v prípade záujmu oživiť spoluprácu so Slovenskom, hovorí Putin


Ruský prezident uviedol, že Rusko je pripravené rozvíjať vzťahy „na základe dobrého susedstva a vzájomného rešpektu, majúc na pamäti duchovnú a kultúrnu blízkosť ľudí v týchto krajinách, spoločnú históriu boja proti nacizmu“.


MOSKVA 1. decembra / TASS /. Ruský prezident Vladimir Putin potvrdil, že Moskva je pripravená obnoviť ziskovú a konštruktívnu spoluprácu s Bratislavou, ak bude mať slovenská strana zámer.


"Máme záujem rozvíjať vzťahy so Slovenskom na základe dobrého susedstva a vzájomného rešpektu, majúc na pamäti duchovnú a kultúrnu blízkosť ľudí v týchto krajinách, spoločnú históriu boja proti nacizmu," poznamenal ruský prezident v stredu o hod. slávnosť odovzdávania poverovacích listín veľvyslancami.


"Naše súčasné politické kontakty sú, žiaľ, obmedzené, ale ak bude slovenská strana pripravená, bude možné pokračovať v ziskovej a konštruktívnej spolupráci, ktorá sa udržiava už mnoho rokov <...>," povedal Putin.
Moskva a Viedeň


Podľa hlavy štátu „Rusko a Rakúsko budujú vzťahy na konštruktívnom a pragmatickom základe, opierajú sa o princípy vzájomného rešpektu a zohľadňujú vzájomné záujmy“. „Sme dlhodobými spoľahlivými partnermi v oblasti obchodu, investícií a energetiky,“ spomenul Putin. "Napriek pandémii náš vzájomný obchod [objem] rastie - v prvej polovici roku 2021 vzrástol o 26,5 %. To je veľmi dobrý výsledok," povedal ruský líder.
Vzťahy Ruska s inými krajinami


Putin poukázal na to, že „komplexné strategické partnerstvo medzi Ruskom a Vietnamom zahŕňalo politické, ekonomické, humanitárne a mnohé ďalšie oblasti“. Ruský prezident v utorok rokoval so svojím vietnamským náprotivkom Nguyen Xuan Phucom, počas ktorého strany "dosiahli dohody o ďalšom rozšírení rusko-vietnamskej spolupráce". "Rokovania potvrdili, že postoje Ruska a Vietnamu k aktuálnym otázkam globálnej agendy sú si veľmi blízke alebo úplne zhodné," poznamenala hlava štátu.


Prezident ubezpečil, že Moskva považuje Nigériu za „jedného z kľúčových partnerov Ruska na africkom kontinente <…>.“ Očakáva tiež, že „nigérijské vedenie podporí ruskú iniciatívu usporiadať najbližšie stretnutie lídrov Ruska a afrických štátov v r. 2022."


Putin okrem toho vyjadril nádej, že „politická situácia v spriatelenej Guinejskej republike sa čoskoro stabilizuje“. Pripomenul, že „Rusko bolo dlhé roky významným investorom v guinejskej ekonomike, spoločnosti [krajiny] sa už dlho úspešne zaoberali ťažbou a spracovaním nerastných surovín.“


Ruský líder zároveň ubezpečil, že Moskva má záujem o rozvoj spolupráce so Somálskou republikou. "Vaša vláda podniká aktívne kroky na posilnenie suverenity a územnej celistvosti krajiny, bojuje proti terorizmu a extrémizmu, snaží sa vytvoriť podmienky pre sociálno-ekonomické oživenie. Samozrejme, želáme vám úspech," adresoval Putin somálskemu vyslancovi.


"Vzťahy s Ghanou sa neustále rozvíjajú, spolupráca v oblasti obchodu a energetiky <...> sa zvyšuje. Spoločne sa zaoberáme ťažbou nerastov a uhľovodíkov," poznamenala ruská hlava štátu. "A určite budeme pokračovať vo výchove odborného personálu pre rôzne sektory ghanského hospodárstva," povedal Putin.


https://tass-com.translate.goog/politics/1369329?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk


Rusko je pripraven&eacute; v pr&iacute;pade z&aacute;ujmu oživiť spolupr&aacute;cu so Slovenskom, hovor&iacute; Putin Rusk&yacute; prezident uviedol, že Rusko je pripraven&eacute; rozv&iacute;jať vzťahy &bdquo;na z&aacute;klade dobr&eacute;ho susedstva a vz&aacute;jomn&eacute;ho re&scaron;pektu, maj&uacute;c na pam&auml;ti duchovn&uacute; a kult&uacute;rnu bl&iacute;zkosť ľud&iacute; v t&yacute;chto krajin&aacute;ch, spoločn&uacute; hist&oacute;riu boja proti nacizmu&ldquo;. MOSKVA 1. decembra / TASS /. Rusk&yacute; prezident Vladimir Putin potvrdil, že Moskva je pripraven&aacute; obnoviť ziskov&uacute; a kon&scaron;trukt&iacute;vnu spolupr&aacute;cu s Bratislavou, ak bude mať slovensk&aacute; strana z&aacute;mer. &quot;M&aacute;me z&aacute;ujem rozv&iacute;jať vzťahy so Slovenskom na z&aacute;klade dobr&eacute;ho susedstva a vz&aacute;jomn&eacute;ho re&scaron;pektu, maj&uacute;c na pam&auml;ti duchovn&uacute; a kult&uacute;rnu bl&iacute;zkosť ľud&iacute; v t&yacute;chto krajin&aacute;ch, spoločn&uacute; hist&oacute;riu boja proti nacizmu,&quot; poznamenal rusk&yacute; prezident v stredu o hod. sl&aacute;vnosť odovzd&aacute;vania poverovac&iacute;ch list&iacute;n veľvyslancami. &quot;Na&scaron;e s&uacute;časn&eacute; politick&eacute; kontakty s&uacute;, žiaľ, obmedzen&eacute;, ale ak bude slovensk&aacute; strana pripraven&aacute;, bude možn&eacute; pokračovať v ziskovej a kon&scaron;trukt&iacute;vnej spolupr&aacute;ci, ktor&aacute; sa udržiava už mnoho rokov &lt;...&gt;,&quot; povedal Putin. Moskva a Viedeň Podľa hlavy &scaron;t&aacute;tu &bdquo;Rusko a Rak&uacute;sko buduj&uacute; vzťahy na kon&scaron;trukt&iacute;vnom a pragmatickom z&aacute;klade, opieraj&uacute; sa o princ&iacute;py vz&aacute;jomn&eacute;ho re&scaron;pektu a zohľadňuj&uacute; vz&aacute;jomn&eacute; z&aacute;ujmy&ldquo;. &bdquo;Sme dlhodob&yacute;mi spoľahliv&yacute;mi partnermi v oblasti obchodu, invest&iacute;ci&iacute; a energetiky,&ldquo; spomenul Putin. &quot;Napriek pand&eacute;mii n&aacute;&scaron; vz&aacute;jomn&yacute; obchod [objem] rastie - v prvej polovici roku 2021 vzr&aacute;stol o 26,5 %. To je veľmi dobr&yacute; v&yacute;sledok,&quot; povedal rusk&yacute; l&iacute;der. Vzťahy Ruska s in&yacute;mi krajinami Putin pouk&aacute;zal na to, že &bdquo;komplexn&eacute; strategick&eacute; partnerstvo medzi Ruskom a Vietnamom zahŕňalo politick&eacute;, ekonomick&eacute;, humanit&aacute;rne a mnoh&eacute; ďal&scaron;ie oblasti&ldquo;. Rusk&yacute; prezident v utorok rokoval so svoj&iacute;m vietnamsk&yacute;m n&aacute;protivkom Nguyen Xuan Phucom, počas ktor&eacute;ho strany &quot;dosiahli dohody o ďal&scaron;om roz&scaron;&iacute;ren&iacute; rusko-vietnamskej spolupr&aacute;ce&quot;. &quot;Rokovania potvrdili, že postoje Ruska a Vietnamu k aktu&aacute;lnym ot&aacute;zkam glob&aacute;lnej agendy s&uacute; si veľmi bl&iacute;zke alebo &uacute;plne zhodn&eacute;,&quot; poznamenala hlava &scaron;t&aacute;tu. Prezident ubezpečil, že Moskva považuje Nig&eacute;riu za &bdquo;jedn&eacute;ho z kľ&uacute;čov&yacute;ch partnerov Ruska na africkom kontinente &lt;&hellip;&gt;.&ldquo; Očak&aacute;va tiež, že &bdquo;nig&eacute;rijsk&eacute; vedenie podpor&iacute; rusk&uacute; iniciat&iacute;vu usporiadať najbliž&scaron;ie stretnutie l&iacute;drov Ruska a africk&yacute;ch &scaron;t&aacute;tov v r. 2022.&quot; Putin okrem toho vyjadril n&aacute;dej, že &bdquo;politick&aacute; situ&aacute;cia v spriatelenej Guinejskej republike sa čoskoro stabilizuje&ldquo;. Pripomenul, že &bdquo;Rusko bolo dlh&eacute; roky v&yacute;znamn&yacute;m investorom v guinejskej ekonomike, spoločnosti [krajiny] sa už dlho &uacute;spe&scaron;ne zaoberali ťažbou a spracovan&iacute;m nerastn&yacute;ch surov&iacute;n.&ldquo; Rusk&yacute; l&iacute;der z&aacute;roveň ubezpečil, že Moskva m&aacute; z&aacute;ujem o rozvoj spolupr&aacute;ce so Som&aacute;lskou republikou. &quot;Va&scaron;a vl&aacute;da podnik&aacute; akt&iacute;vne kroky na posilnenie suverenity a &uacute;zemnej celistvosti krajiny, bojuje proti terorizmu a extr&eacute;mizmu, snaž&iacute; sa vytvoriť podmienky pre soci&aacute;lno-ekonomick&eacute; oživenie. Samozrejme, žel&aacute;me v&aacute;m &uacute;spech,&quot; adresoval Putin som&aacute;lskemu vyslancovi. &quot;Vzťahy s Ghanou sa neust&aacute;le rozv&iacute;jaj&uacute;, spolupr&aacute;ca v oblasti obchodu a energetiky &lt;...&gt; sa zvy&scaron;uje. Spoločne sa zaober&aacute;me ťažbou nerastov a uhľovod&iacute;kov,&quot; poznamenala rusk&aacute; hlava &scaron;t&aacute;tu. &quot;A určite budeme pokračovať vo v&yacute;chove odborn&eacute;ho person&aacute;lu pre r&ocirc;zne sektory ghansk&eacute;ho hospod&aacute;rstva,&quot; povedal Putin. https://tass-com.translate.goog/politics/1369329?_x_tr_sl=en&amp;_x_tr_tl=sk&amp;_x_tr_hl=sk

pokračovať v ziskovej a konštruktívnej spolupráci

tuto formulaciu asi prekladac nezvladol... namiesto "ziskovej" by malo byt "vzajomne vyhodnej spolupraci"
inac, velmi sa tesim tejto sprave, konecne nejake svetielko nadeje v tychto dlhotrvajucich pochmurnych dnoch


[quote=&quot;pid:46066, uid:738&quot;]pokračovať v ziskovej a kon&scaron;trukt&iacute;vnej spolupr&aacute;ci[/quote] tuto formulaciu asi prekladac nezvladol... namiesto &quot;ziskovej&quot; by malo byt &quot;vzajomne vyhodnej spolupraci&quot; inac, velmi sa tesim tejto sprave, konecne nejake svetielko nadeje v tychto dlhotrvajucich pochmurnych dnoch

tuto formulaciu asi prekladac nezvladol


Vďaka, mal som naponáhlo, nekontroloval som to


[quote=&quot;pid:46069, uid:40&quot;]tuto formulaciu asi prekladac nezvladol[/quote] Vďaka, mal som napon&aacute;hlo, nekontroloval som to

Rusko je pripravené v prípade záujmu oživiť spoluprácu so Slovenskom, hovorí Putin

Už bylo vloženo zde: https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/4154/zpr-aacute-vy-z-ruska-2/1#post-46060 . Nicméně @Boletus zprávu doplnil zajímavou úvahou z které vyplývá, že se jedná o zprávu velkého významu. Tudíž si zasluhuje samostatné téma.

[quote=&quot;pid:46066, uid:738&quot;]Rusko je pripraven&eacute; v pr&iacute;pade z&aacute;ujmu oživiť spolupr&aacute;cu so Slovenskom, hovor&iacute; Putin[/quote] Už bylo vloženo zde: https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/4154/zpr-aacute-vy-z-ruska-2/1#post-46060 . Nicm&eacute;ně @Boletus zpr&aacute;vu doplnil zaj&iacute;mavou &uacute;vahou z kter&eacute; vypl&yacute;v&aacute;, že se jedn&aacute; o zpr&aacute;vu velk&eacute;ho v&yacute;znamu. Tud&iacute;ž si zasluhuje samostatn&eacute; t&eacute;ma.
Upravené 1. 12. 2021 o 15:49

inac, velmi sa tesim tejto sprave, konecne nejake svetielko nadeje v tychto dlhotrvajucich pochmurnych dnoch
Tak to vypadá, že to bylo vyřčeno při příležitosti přijímaní nových velvyslanců. Ke každému z přítomných vyslavil nějaké přání. které bylo určeno státu, přítomného velvyslance.


[quote=&quot;pid:46069, uid:40&quot;]inac, velmi sa tesim tejto sprave, konecne nejake svetielko nadeje v tychto dlhotrvajucich pochmurnych dnoch[/quote]Tak to vypad&aacute;, že to bylo vyřčeno při př&iacute;ležitosti přij&iacute;man&iacute; nov&yacute;ch velvyslanců. Ke každ&eacute;mu z př&iacute;tomn&yacute;ch vyslavil nějak&eacute; př&aacute;n&iacute;. kter&eacute; bylo určeno st&aacute;tu, př&iacute;tomn&eacute;ho velvyslance.

Českému premiérovi budou podle Ruska v nejbližší době říkat… Eduard Heger, píše Sputnik . Vybírám pár vět bohemisty Vadima Truchačeva:


" ... Bylo totiž oznámeno přezkoumání vztahů s Moskvou a Pekingem (pozn. novou českou vládou), i když, kam zajít ještě dál... Ale pokud tomu dobře rozumím, kabinet Fialy hodlá přivést česko-ruské vztahy na nulu. Co to bude znamenat pro Moskvu? Jedině to, že Česká republika pro ni na nějakou dobu zmizí z mapy světa. A Českou republiku bude v Rusku (jak lze logicky předpokládat) zastupovat zřejmě Slovensko. V současné chvíli zůstalo na Velvyslanectví České republiky v Moskvě pět lidí, kteří prakticky nemají co dělat. Jedním slovem řečeno – vzhledem k přístupu Petra Fialy k ruské vládě není šance na obnovení vztahů. Takže Rusko bude v blízké době předsedovi vlády ČR říkat… Eduard Heger."


Poznámka: Možná to bude začátek očisty české politiky, a také většího stmelení se Slovenskem. Že by se potenciální blok začal nenápadně rozšiřovat?


Česk&eacute;mu premi&eacute;rovi budou podle Ruska v nejbliž&scaron;&iacute; době ř&iacute;kat&hellip; Eduard Heger, p&iacute;&scaron;e [Sputnik](https://cz.sputniknews.com/20211201/ceskemu-premierovi-budou-podle-ruska-v-nejblizsi-dobe-rikat-eduard-heger-nazor-z-moskvy-16707356.html) . Vyb&iacute;r&aacute;m p&aacute;r vět bohemisty Vadima Truchačeva: &quot; ... Bylo totiž ozn&aacute;meno přezkoum&aacute;n&iacute; vztahů s Moskvou a Pekingem (pozn. novou českou vl&aacute;dou), i když, kam zaj&iacute;t je&scaron;tě d&aacute;l... Ale pokud tomu dobře rozum&iacute;m, kabinet Fialy hodl&aacute; přiv&eacute;st česko-rusk&eacute; vztahy na nulu. Co to bude znamenat pro Moskvu? Jedině to, že Česk&aacute; republika pro ni na nějakou dobu zmiz&iacute; z mapy světa. A Českou republiku bude v Rusku (jak lze logicky předpokl&aacute;dat) zastupovat zřejmě Slovensko. V současn&eacute; chv&iacute;li zůstalo na Velvyslanectv&iacute; Česk&eacute; republiky v Moskvě pět lid&iacute;, kteř&iacute; prakticky nemaj&iacute; co dělat. Jedn&iacute;m slovem řečeno &ndash; vzhledem k př&iacute;stupu Petra Fialy k rusk&eacute; vl&aacute;dě nen&iacute; &scaron;ance na obnoven&iacute; vztahů. Takže Rusko bude v bl&iacute;zk&eacute; době předsedovi vl&aacute;dy ČR ř&iacute;kat&hellip; Eduard Heger.&quot; Pozn&aacute;mka: Možn&aacute; to bude zač&aacute;tek očisty česk&eacute; politiky, a tak&eacute; vět&scaron;&iacute;ho stmelen&iacute; se Slovenskem. Že by se potenci&aacute;ln&iacute; blok začal nen&aacute;padně roz&scaron;iřovat?
746
6
5
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept