Zahraničná politika
Projev prezidenta RF Vladimira Putina na zasedání diskuzního klubu Valdaj

Narychlo jsem přeložil projev Putina na Valdajském fóru, protože ho považuji za zásadní, z hlediska toho, kam by mělo směřovat globální společenství nezávisle na tom, co si o tom myslí regionální elity. Kdo bude chtít tento překlad zkultivovat (jelikož chyby tam určitě budou) a zveřejnit na jiných místech, má můj souhlas.


Vladimir Putin: Vážení účastníci plenárního zasedání, dámy a pánové!


Především bych vám chtěl poděkovat, že jste přijeli do Ruska a účastnili se akcí Valdajského klubu.


Jako vždy na takových setkáních nastolujete akutní, naléhavé problémy, komplexně diskutujete o otázkách, které jsou bez nadsázky aktuální pro lidi ve všech zemích světa. A tentokrát bylo hlavní téma fóra podáno přímo, docela ostře, řekl bych - „Globální otřes - XXI: lidé, hodnoty, stát“.


Skutečně žijeme v době obrovských změn. A pokud dovolíte, pak si tradičně dovolím přijít se svými názory na vámi formulovaný program.


Obecně se tato fráze – „žít v časech změn“ – může zdát již všední, říkáme ji příliš často. Ano, a právě tato éra změn začala před docela dlouhou dobou, proměnlivý stav se stal obvyklým. Nabízí se otázka: má cenu tomu věnovat pozornost? Souhlasím však s těmi, kteří formulovali program těchto schůzí: samozřejmě, že má.


V posledních desetiletích si mnozí vzpomněli na čínské přísloví. Číňané jsou moudří, mají mnoho myslitelů a všech druhů cenných myšlenek, které můžeme použít i dnes. Jeden z nich, jak víte, - nedej bože, žít v éře změn. Ale už v tom žijeme, ať chceme nebo ne, a tyto změny jsou hlubší, zásadnější. Připomeňme si tedy ještě něco z čínské moudrosti: slovo „krize“ se skládá ze dvou hieroglyfů – pravděpodobně jsou zde zástupci Čínské lidové republiky, pokud se v něčem spletu, opraví mě – takže zde jsou dva hieroglyfy: „nebezpečí “ a „možnost“. A jak už zde říkají, v Rusku „bojujte s obtížemi myslí a nebezpečím - zkušenostmi“.


Samozřejmě si musíme být vědomi nebezpečí a být připraveni mu čelit, čelit, a ne jednomu, ale mnoha různým nebezpečím, která vyvstávají v éře změn. Stejně důležité je ale pamatovat na druhou složku krize – příležitosti, které si nesmíme nechat ujít. Krize, se kterou se potýkáme, je navíc koncepční, až civilizační. Ve skutečnosti jde o krizi přístupů, principů, které určují samotnou existenci člověka na zemi, a my je stále musíme vážně přehodnocovat. Otázkou je, kterým směrem se ubírat, co odmítnout, co revidovat či opravit. Zároveň jsem přesvědčen, že za skutečné hodnoty je třeba bojovat a bránit je ze všech sil.


Do nového období lidstvo vstoupilo před více než třemi desetiletími, kdy byly vytvořeny hlavní podmínky pro ukončení vojensko-politické a ideologické konfrontace. Určitě jste o tom hodně mluvili na platformách tohoto diskusního klubu, hovořil náš ministr zahraničních věcí, přesto budu muset některé věci zopakovat.


Tehdy v té době začalo hledání nové rovnováhy, stabilních vztahů v sociální, politické, ekonomické, kulturní, vojenské oblasti, podpora světového systému. Tuto oporu hledali, ale nutno přiznat, že zatím se jim ji nepodařilo najít. A ti, kteří po skončení studené války o tom také mnohokrát mluvili, cítili se jako vítězové, brzy pocítili, přestože si mysleli, že vylezli na samotný Olymp, brzy pocítili, že na tomto Olympu půda mizí pod nohama teď už jím, a nikdo není schopen zastavit okamžik, bez ohledu na to, jak krásný se může zdát.


Obecně se zdá, že se musíme přizpůsobovat neustálé proměnlivosti, nepředvídatelnosti, neustálému tranzitu, ale to se také nestalo.


Dodám, že proměna, které jsme svědky a na níž se podílíme, je jiného kalibru než ty, které se v dějinách lidstva nejednou staly, alespoň ty, které známe. Nejde jen o posun v rovnováze sil nebo o vědecký a technologický průlom, i když k obojímu nyní samozřejmě také dochází. Dnes čelíme souběžným systémovým změnám ve všech směrech: od stále složitějšího geofyzikálního stavu naší planety až po stále paradoxnější výklady toho, co člověk je, jaký je smysl jeho existence.


Zkusme se rozhlédnout kolem sebe. A řeknu to znovu: dovolím si vyjádřit ty myšlenky, které považuji za blízké.


Za prvé. Klimatické deformace a zhoršování životního prostředí jsou tak zřejmé, že je ani nejnedbalejší obyčejní lidé nedokážou zavrhnout. Lze pokračovat ve vědeckých debatách o mechanismech probíhajících procesů, ale nelze popřít, že se tyto procesy zhoršují a je třeba něco udělat. Přírodní katastrofy – sucha, povodně, hurikány, tsunami – se staly téměř normou, začali jsme si zvykat. Stačí si připomenout ničivé, tragické povodně v Evropě loni v létě, požáry na Sibiři – příkladů je mnoho. Nejen na Sibiři – jaké požáry měli naši sousedé v Turecku, ve Spojených státech, obecně na americkém kontinentu. Jakákoli geopolitická, vědecká a technická, ideologická rivalita právě v takových podmínkách, někdy se zdá, ztrácí smysl, pokud její vítězové nemají čím dýchat nebo čím hasit žízeň.


Pandemie koronaviru se stala další připomínkou toho, jak je naše komunita křehká, zranitelná a nejdůležitějším úkolem je zajistit bezpečnou lidskou existenci a odolnost vůči stresu. Pro zvýšení šance na přežití tváří v tvář kataklyzmatům bude nutné přehodnotit, jak je organizován náš život, jak je uspořádáno bydlení, jak se rozvíjejí či by se měla rozvíjet města, jaké jsou priority ekonomického rozvoje celých států. Opakuji: bezpečnost je jedním z hlavních imperativů; v každém případě je to dnes zřejmé a ať někdo zkusí říct, že tomu tak není, a pak vysvětlí, proč se mýlil a proč nebyli připraveni na krize a otřesy, kterým čelí celé národy.


Druhý. Sociálně-ekonomické problémy lidstva se zhoršily do té míry, že v minulosti došlo k šokům v celosvětovém měřítku: světové války, krvavé sociální kataklyzmy. Každý říká, že stávající model kapitalismu - a ten je dnes v drtivé většině zemí základem sociální struktury - se sám vyčerpal, v jeho rámci již neexistuje východisko ze spleti stále více zamotaných protikladů.


Všude, dokonce i v nejbohatších zemích a regionech, vede nerovnoměrné rozdělení materiálního bohatství k rostoucí nerovnosti, především nerovnosti příležitostí – jak uvnitř společností, tak na mezinárodní úrovni. Tuto nejvážnější výzvu jsem zaznamenal také ve svém projevu na Davoském fóru nedávno, začátkem roku. A všechny tyto problémy nás samozřejmě ohrožují výraznými hlubokými sociálními rozdíly.


Navíc v řadě států a dokonce celých regionech pravidelně dochází k potravinové krizi. Pravděpodobně o tom budeme hovořit později, ale existují všechny důvody se domnívat, že se tato krize v blízké budoucnosti zhorší a může dosáhnout extrémních forem. Je třeba zmínit i nedostatek vody a elektřiny – o tom si dnes pravděpodobně také povíme – nemluvě o problémech chudoby, vysoké nezaměstnanosti nebo nedostatku adekvátní lékařské péče.


To vše si ostře uvědomují zaostávající země, které ztrácejí víru ve vyhlídku na dohnání lídrů. Zklamání vyvolává agresi, tlačí lidi do řad extremistů. Lidé v takových zemích mají stále větší pocit nenaplněných, nenaplněných očekávání, pocit absence jakýchkoli životních vyhlídek nejen pro ně samotné, ale i pro jejich děti. To vede k hledání lepšího života, k nekontrolované migraci, která zase vytváří předpoklady pro sociální nespokojenost [občanů] již tak prosperujících států. Nepotřebuji tu nic vysvětlovat, všechno vidíte sami, na vlastní oči a ještě lépe než já tomu pravděpodobně rozumíte.


Ano a dalších akutních sociálních problémů, výzev, rizik v prosperujících vedoucích mocnostech, jak jsem již poznamenal, stačí. Tolik už není na boj o vliv - tady je třeba, jak se říká, řešit jejich trable. Hypertrofovaná, tvrdá, někdy agresivní reakce společnosti a mládeže na opatření v boji proti koronaviru v mnoha zemích se ukázala - a to chci poznamenat, doufám, že to již někdo přede mnou řekl, když mluvil na různých místech, - takže myslím si, že se ukázalo, že infekce se stala pouze záminkou: příčiny společenského podráždění, nespokojenosti jsou mnohem hlubší.


Další věc je důležité si uvědomit. Pandemie koronaviru, která měla teoreticky shromáždit lidi v boji proti tak rozsáhlé společné hrozbě, se nestala sjednocujícím, ale oddělujícím faktorem. Existuje pro to mnoho důvodů, ale jedním z hlavních je ten, že začali hledat řešení problémů ve známých schématech - jiných, ale známých a ty už prostě nefungují. Přesněji řečeno fungují, ale kupodivu často naopak - situaci zhoršují.


Rusko mimochodem opakovaně vyzývalo, a nyní tuto výzvu zopakuji ještě jednou, abychom odložili nevhodné ambice a pracovali společně. Promluvme si o tom pravděpodobně více, ale co tím myslím - vše je jasné. Hovoříme o tom, že je potřeba společně bojovat proti nákaze koronavirem. Ale i z humanitárních důvodů - teď nemyslím Rusko, bůh jim žehnej se sankcemi proti Rusku, ale sankce zůstávají proti těm státům, které nutně potřebují mezinárodní pomoc - ne, nic takového se neděje, vše zůstává při starém. A kde jsou humanitní principy západního politického myšlení? Ve skutečnosti se ukazuje, že nic není, existuje pouze tlachání, rozumíte? To je to, co se objevuje na povrchu.


Dále. Technologická revoluce, působivé úspěchy v oblasti umělé inteligence, elektroniky, komunikací, genetiky, bioinženýrství, medicíny otevírají obrovské možnosti, ale také kladou filozofické, morální, duchovní otázky v aplikovaném smyslu, které si donedávna kladla pouze věda. beletristy. Co se stane, když technologie předčí člověka ve schopnosti myslet? Kde je hranice zásahu do lidského těla, po kterém člověk přestává být sám sebou a mění se v nějakou jinou entitu? Jaké jsou etické hranice obecně ve světě, v němž se možnosti vědy a techniky stávají prakticky neomezenými, a co to bude znamenat pro každého z nás, pro naše potomky, navíc pro naše nejbližší potomky – pro naše děti a vnoučata?


Tyto změny nabírají na síle a rozhodně je nelze zastavit, protože mají zpravidla objektivní povahu a na jejich důsledky bude muset reagovat každý, bez ohledu na politickou strukturu, ekonomický stav nebo převládající ideologii. Slovy, všechny státy deklarují, že se hlásí k ideálům spolupráce, jsou připraveny spolupracovat na řešení společných problémů, ale bohužel jen slovy. Ve skutečnosti se děje pravý opak a pandemie, opakuji, pouze podnítila negativní trendy, které byly naznačeny již dávno a nyní se jen zhoršují. Přístup v duchu „košile je blížší, než kabát“ se konečně stal normou, už se to ani nesnaží skrývat a často se tím i chlubí, ohánějí se tím. Sobecké zájmy zcela převládly nad konceptem obecného dobra.


Smysl samozřejmě není jen a ani tak ve zlé vůli určitých států a notoricky známých elit. Vše je podle mě složitější, v životě málokdy najdete jen černé a bílé. Každá vláda, každý vůdce je samozřejmě odpovědný především svým spoluobčanům. Hlavní je zajistit jejich bezpečí, klid a pohodu. Proto mezinárodní, nadnárodní témata nikdy nebudou pro vedení zemí tak důležitá jako vnitřní stabilita. To je obecně normální, správné.


Navíc připouštíme, že instituce světového vládnutí nefungují vždy efektivně, jejich schopnosti ne vždy odpovídají dynamice globálních procesů. V tomto smyslu by pandemie mohla pomoci - jasně ukázala, které instituce mají potenciál a které je třeba upravit.


Změněná rovnováha sil předpokládá přerozdělení podílů ve prospěch těch rostoucích a rozvojových zemí, které se až dosud cítily opomíjeny. Řečeno na rovinu, nadvláda Západu ve světovém dění, která začala před několika staletími a na konci 20. století se na krátkou dobu stala téměř absolutní, ustupuje mnohem rozmanitějšímu systému.


Proces této transformace samozřejmě není mechanický a svým způsobem dokonce, dalo by se říci, jedinečný. Politická historie možná ještě nezná příklady toho, jak by byl ustaven stabilní světový řád bez velké války a ne na základě jejích výsledků, jako tomu bylo po druhé světové válce. Máme tedy příležitost vytvořit mimořádně příznivý precedens. Pokus o to po skončení studené války na základě západní nadvlády, jak vidíme, nebyl korunován úspěchem. Současný stav světa je výsledkem právě tohoto selhání a musíme se z toho poučit.


A můžete si myslet: k čemu jsme to dospěli? K paradoxnímu výsledku. Jako příklad je to jednoduché: už dvě desetiletí vede nejmocnější země světa vojenská tažení ve dvou státech, které jsou s ní jakkoli nesrovnatelné. Ale v důsledku toho musela omezit své operace, aniž by dosáhla jakýchkoli cílů, které si před 20 lety stanovila, zahájením těchto operací, aby opustila tyto země, přičemž trpěla a způsobovala ostatním značné škody. Ve skutečnosti se situace jen dramaticky zhoršila.


Ale o to nejde. Dříve válka prohraná jednou stranou znamenala vítězství druhé strany, která převzala odpovědnost za to, co se dělo. Například porážka Spojených států ve vietnamské válce nevedla k tomu, že se Vietnam proměnil v „černou díru“, naopak zde vznikla úspěšně se rozvíjející státnost, opírající se o podporu silného spojence. Teď je všechno jinak: kdo převezme převahu, válka nekončí, jen mění svou podobu. Podmíněný vítěz zpravidla nechce nebo nemůže zajistit mírovou výstavbu, ale pouze prohlubuje chaos a prohlubuje vakuum, které je pro svět nebezpečné.


Drazí kolegové!


Jaké jsou podle našeho názoru výchozí body složitého procesu přestavby? Dovolte mi, abych se je krátce pokusil formulovat ve formě tezí.


První teze. Pandemie koronaviru jasně ukázala, že pouze stát je strukturální jednotkou světového řádu. Mimochodem, nedávné události ukázaly, že pokusy globálních digitálních platforem při vší jejích síle – a je to samozřejmě zřejmé, viděli jsme to ve vnitropolitických procesech ve Spojených státech – ale přesto se jim nedaří uzurpovat politické nebo státní funkce, to jsou pomíjivé pokusy. Ve stejných státech, jak jsem řekl, bylo jejich majitelům, majitelům těchto platforem, okamžitě ukázáno jejích místo, stejně jako se to ve skutečnosti děje v Evropě, když se podíváte pouze na to, jaké pokuty se ukládají a jaká opatření o demonopolizaci, sámi o tom víte.


V posledních desetiletích mnozí žonglovali s chytlavými koncepty, které považovaly roli státu za zastaralou a neaktuální. Údajně se v kontextu globalizace národní hranice stávají anachronismem a suverenita - překážkou prosperity. Víte, už jsem jednou řekl, chci to formulovat ještě jednou: tak mluvili ti, kteří se pokoušeli otevřít cizí hranice a spoléhat se na své konkurenční výhody - to se děje ve skutečností. A jakmile se ukázalo, že někdo někde dosahuje lepších výsledků, okamžitě se vrácí k uzavírání hranic obecně a především svých vlastních - celních hranic, jakýchkoli, začínají stavět zdi. Copak, my to nevidíme, nebo jak? Každý všechno vidí a každý všemu dokonale rozumí. Určitě.


Dnes už s tím ani nemá smysl polemizovat, to je evidentní. Ale vývoj, když mluvili o potřebě otevřít hranice, vývoj, jak jsem řekl, šel opačným směrem. Pouze suverénní státy jsou schopny účinně reagovat na výzvy doby a požadavky občanů. Podle toho by každý účinný mezinárodní řád měl brát ohled na zájmy a možnosti státu, vycházet z nich a nesnažit se dokazovat, že by neměly existovat. Navíc není možné někomu nebo něco vnutit, ať už jsou to principy sociálně-politické struktury nebo hodnoty, které někdo ze svých vlastních důvodů nazval univerzálními. Je přece zřejmé, že když přijde skutečná krize, zbývá jen jediná univerzální hodnota – lidský život, a jak jej chránit, se každý stát rozhoduje sám, na základě svých možností, kultury, tradic.


V tomto ohledu znovu poznamenám, jak závažnou a nebezpečnou se pandemie koronaviru stala. Na celém světě, jak víme, na něj zemřelo více než čtyři miliony 900 tisíc lidí. Tato hrozná čísla jsou srovnatelná a dokonce převyšují vojenské ztráty hlavních účastníků první světové války.


Druhou tezí, na kterou bych vás rád upozornil, je, že rozsah změn nás všechny nutí být obzvláště obezřetnými, byť jen z pudu sebezáchovy. Kvalitativní posuny v technologii nebo razantní změny prostředí, rozpad obvyklé struktury neznamená, že by na ně měla společnost a stát radikálně reagovat. Jak víte, bourání je snazší, než budování. K čemu to vede, víme v Rusku velmi dobře, bohužel, z vlastní zkušenosti a nejednou.


Před více, než sto lety a v souvislosti s první světovou válkou Rusko objektivně zažívalo vážné problémy, ale ne více než jiné země, a možná dokonce v menším měřítku a ještě méně akutní, a mohlo postupně překonat je civilizovaným způsobem. Revoluční otřesy však vedly ke zhroucení, k rozpadu velké země. Historie se opakovala před 30 lety, kdy se potenciálně velmi mocná země včas nevydala cestou potřebných pružných, ale nutně promyšlených reforem a v důsledku toho se stala obětí dogmatiků různého druhu: jak reakcionářů, tak tzv. pokrokářů – všichni se snažili, na obou stranách.


Tyto příklady naší historie nám umožňují tvrdit: revoluce není východiskem z krize, ale způsobem, jak tuto krizi prohloubit. Žádná revoluce nestála za škody, které způsobila lidskému potenciálu.


Třetí. V moderním křehkém světě význam solidní podpory, morální, etické a hodnotové, výrazně roste. Hodnoty jsou ve skutečnosti produktem kulturního a historického vývoje každého národa a jedinečným produktem. Vzájemné prolínání národů nepochybně obohacuje, otevřenost rozšiřuje obzory a umožňuje pojmout vlastní tradici jiným způsobem. Ale tento proces musí být organický a nebývá rychlým. A cizí stejně bude odmítnuto, možná i v drsnější podobě. Pokusy o diktát hodnot v podmínkách nejistých a nepředvídatelných vyhlídek dále komplikují již i tak akutní situaci a obvykle mají za následek obrácenou reakci a opak očekávaného výsledku.


S úžasem se díváme na procesy probíhající v zemích, které jsou zvyklé samy sebe považovat za vlajkové lodě pokroku. Samozřejmě, že sociální a kulturní otřesy, které se odehrávají ve stejných státech a v západní Evropě, nejsou naše věc, my se do jejích věcí nemícháme. Někdo v západních zemích je přesvědčen, že agresivní vymazání celých stránek vlastní historie, „obrácená diskriminace“ většiny ve prospěch menšin nebo požadavek opustit obvyklé chápání takových základních věcí, jako je máma, otec, rodina, nebo dokonce genderová odlišnost jsou dle jejích názoru milníky v hnutí směrem k sociální obnově.


Víte, chci ještě jednou zdůraznit, že je to jejich právo, my tam nelezeme. Žádáme vás pouze, aby i vy jste nelezli do našeho domu. Máme jiný úhel pohledu, každopádně drtivá většina ruské společnosti - to bude samozřejmě přesnější formulace - má jiný úhel pohledu: věříme, že bychom se měli spoléhat na své duchovní hodnoty, na historické tradice, na kulturu našího mnohonárodnostního národa.


Vyznavači takzvaného sociálního pokroku věří, že přinášejí lidstvu jakési nové vědomí, správnější než dříve. Žehnej jim Bůh, vlajku do jejich rukou a jak se říká, kupředu. Ale víte, co chci nyní říci: recepty, které nabízejí, nejsou zcela nové, někomu to bude připadat nečekané - v Rusku jsme to již prošli, už jsme to měli. Po revoluci v roce 1917 bolševici, opírající se o dogmata Marxe a Engelse, také oznámili, že změní celý obvyklý způsob života, nejen politický a ekonomický, ale i samotnou myšlenku toho, co je lidská morálka, základy zdravé společností. Zničení odvěkých hodnot, víry, vztahů mezi lidmi až po úplné odmítnutí rodiny - tak tomu bylo - vnucování a povzbuzování k udáním blízkých - to vše bylo ohlášováno jako krok pokroku a, mimochodem, tehdy to bylo ve světě široce podporováno a móderní, stejně jako dnes. Mimochodem, bolševici také projevili absolutní nesnášenlivost k jakýmkoliv jiným názorům.


To by nám, podle mého názoru, mělo něco připomínat, z toho co nyní vidíme. Při pohledu na dění v řadě západních zemí, my s úžasem vzpomínáme na domácí praktiky, které jsme naštěstí sami opustili, doufám, v dávné minulosti. Boj za rovnoprávnost a proti diskriminaci se mění v agresivní dogmatismus na hranici absurdity, kdy se o velkých autorech minulosti, jako je Shakespeare, už se na školách a univerzitách neučí, protože oni, tyto myšlenky, jsou tam považovány za zaostalé. Klasici jsou prohlašování za zaostalé, protože chápali důležitost genderovýcdh nebo rasových otázek. V Hollywoodu vydávají návody, jak a o čem natočit film, kolik postav jaké barvy nebo pohlaví by tam mělo být. Dopadá to hůř než agitační a propagandistické oddělení ÚV Komunistické strany Sovětského svazu.


Bojovat proti projevům rasismu je nutná a ušlechtilá věc, ale v nové „kultuře zrušení“ se to mění v „obrácenou diskriminaci“, tedy rasismus naopak. Vnucování a zdůrazňování rasových tématů lidi dále rozděluje, přitom snem skutečných bojovníků za občanská práva bylo právě vymazání rozdílů, odmítnutí rozdělovat lidi podle barvy pleti. Připomínám, že jsem včera konkrétně požádal své kolegy, aby vyhledali tento citát od Martina Luthera Kinga, ten jak si pamatujete, řekl: „Sním o tom, že přijde den, kdy moje čtyři děti budou žít v zemi, kde budou hodnoceny ne podle barvy pleti, ale podle jejich osobních kvalit “- to je skutečná hodnota. Ale dnes jak vidíme, všechno probíhá nějak jinak. Mimochodem, tady v Rusku je našim občanům v naprosté většině jedno, jakou má člověk barvu pleti, je to on nebo ona také není tak důležité. Každý z nás je člověkem - to je hlavní.


V řadě západních zemí se diskuse o právech mužů a žen změnila v dokonalou fantasmagorii. Podívejte, dostanete se tam, kam se dostali bolševici - nejen navrhovali udělat společným vlastnictvím slepice, ale i ženy. Ještě jeden krok a vy tam budete.


Nadšenci nových přístupů jdou tak daleko, že chtějí zrušit samotné tyto pojmy. Ti, kteří riskují, že řeknou, že muži a ženy existují, a to je biologický fakt, jsou téměř ostrakizováni. „Rodič číslo jedna“ a „rodič číslo dvě“, „porodicí rodič“ místo „matka“, zákaz používat slovní spojení „mateřské mléko“ a nahrazovat jej slovem „lidské mléko“ – aby lidé, kteří si nejsou jisti jejich vlastním pohlavím se nerozčilili. Opakuji, není to novinka, tzv. sovětští obchodníci s kulturou vynalezli ve 20. letech také tzv. nový jazyk v domnění, že tak vytvářejí nové vědomí a mění řadu hodnot. A jak jsem již řekl, udělali takové věci, že ​​ škytáme při vzpomínce na ně.


Nemluvě o jednoduše zrůdných věcech, kdy se dnešní děti odmala učí, že z chlapce se může snadno stát dívka a naopak, je jim vlastně vnucována údajně dostupná volba. Vnucují a vyřazují z toho rodiče, nutí dítě dělat rozhodnutí, která mu mohou zlomit život. A nikdo to ani nekonzultuje s dětskými psychology: je obecně dítě v nějakém věku schopné se o takových věcech rozhodovat, nebo ne? Nazývat věci pravými jmény, to už je jen na hranici zločinu proti lidskosti a vše je ve jménu a pod vlajkou pokroku.


Jestli se to někomu líbí - ať to udělá. Už jsem kdysi řekl, že při utváření našich přístupů se budeme řídit ideologií zdravého konzervatismu. To bylo před několika lety, tehdy vášně na mezinárodní scéně ještě nedosáhly své aktuální intenzity, i když samozřejmě můžeme říci, že mraky se shromažďovaly i tehdy. Nyní, když svět zažívá strukturální zhroucení, význam rozumného konzervatismu jako základu politického kurzu mnohonásobně vzrostl právě kvůli množícím se rizikům a nebezpečím, a křehkosti reality kolem nás.


Konzervativní přístup není bezmyšlenkovitá opatrnost, není to strach ze změny a není to hra o udržení, natož uzavírání se do své vlastní ulity. Jedná se především o spoléhnutíí na léty prověřenou tradici, zachování a růst populace, realismus při hodnocení sebe i ostatních, přesné sladění systému priorit, vyhodnocení potřebného a možného, ​​obezřetná formulace cílů, zásadní odmítnutí extremismu jako metody jednání. A upřímně řečeno, pro nadcházející období světové přestavby, které může trvat ještě dlouho a jehož konečný návrh není znám, je umírněný konzervatismus nejrozumnější směr chování, alespoň podle mého názoru. Samozřejmě se to bude nevyhnutelně měnit, ale zatím se lékařský princip „neuškodit“ jeví jako nejracionálnější. Noli nocere, jak je známo.


Opakuji, pro nás v Rusku to nejsou spekulativní postuláty, ale poučení z naší obtížné, někdy tragické historie. Cena za nedomyšlené společenské pokusy se někdy prostě vymyká hodnocení, ničí nejen materiální, ale i duchovní základy lidské existence, zanechává za sebou mravní ruiny, na jejichž místě nelze dlouho stavět vůbec nic.


Na závěr ještě jedna teze. Dobře si uvědomujeme, že bez úzké mezinárodní spolupráce nelze vyřešit řadu běžných akutních problémů. Musíme však být realističtí: většina krásných sloganů o globálním řešení globálních problémů, které jsme slyšeli od konce 20. století, nebude nikdy realizováno. Globální řešení podmiňují takový stupeň převodu suverénních práv států a národů na nadnárodní struktury, na které, upřímně řečeno, je připraven jen málokdo, a jestli říci otevřeně, vůbec nikdo. Především proto, že odpovědnost za výsledky politiky je stále třeba vyvodit nikoli před nějakou neznámou globální veřejností, ale před vlastnimi občany a před vlastními voliči.


To ale vůbec neznamená, že je nemožný určitý druh sebeomezení ve jménu usnadnění reakcí na globální výzvy, právě z toho důvodu, že globální výzva je výzvou pro všechny společně a pro každého zvlášť. A pokud každý na vlastní kůži uvidí konkrétní přínosy spolupráce při řešení takových výzev, nepochybně to zvýší míru připravenosti na skutečnou společnou práci.


Pro stimulaci takové spolupráce stojí za to například sestavit na úrovni OSN jakýsi rejstřík výzev a hrozeb pro konkrétní země i jejich možné důsledky pro ostatní státy. Zároveň by se do takové práce měli zapojit specialisté z různých zemí a z různých vědních oborů, včetně vás, vážení kolegové. Věříme, že taková „cestovní mapa“ je schopna povzbudit mnohé státy, aby se na světové problémy podívaly novým způsobem a posoudily, jaké výhody jim může spolupráce přinést.


O problémech mezinárodních institucí jsem se již zmínil. Bohužel je to stále zjevnější skutečnost: reforma nebo zrušení některých z nich je na pořadu dne. Ale hlavní mezinárodní instituce – Organizace spojených národů – zůstává trvalou hodnotou pro všechny, alespoň dnes. Domnívám se, že právě OSN je v současném turbulentním světě nositelem onoho velmi zdravého konzervatismu mezinárodních vztahů, který je pro normalizaci situace tak nezbytný.


Organizace je široce kritizována za to, že se nedokázala přizpůsobit rychlé změně. To je samozřejmě částečně pravda, ale pravděpodobně to není jen chyba samotné Organizace, ale především jejích účastníků. Tato mezinárodní struktura je navíc nositelem nejen norem, ale i samotného ducha tvorby pravidel, navíc založeného na principech rovnosti a maximálního zohlednění názoru všech. Naší povinností je uchovat tento majetek, samozřejmě, reformou organizace, ale takovým způsobem, aby, jak se říká, z vaníčky nebylo vyhozeno dítě.


Není to poprvé, co mluvím a vyzývám z tribuny - a díky vám, drazí přátelé a kolegové, Valdai podle mého názoru získává takovou kvalitu, pokud ji již nezískal, stává se tak směrodatnou platformou: čas plyne, problémy se hromadí, stávají se výbušnějšími a opravdu potřebujete spolupracovat. Proto ještě jednou opakuji, použivám tuto platformu k prohlášení naší připravenosti spolupracovat na řešení nejpalčivějších společných problémů.


Drazí přátelé!


Změny, o kterých se dnes mluvilo přede mnou a váš skromný služebník je zmínil, se týkají všech zemí a národů a Rusko, samozřejmě, naše země, není výjimkou. Stejně jako všichni ostatní hledáme odpovědi na nejnaléhavější výzvy doby.


Hotové recepty tu samozřejmě nikdo nemá. Ale dovolím si tvrdit, že naše země má výhodu. Nyní vysvětlím v čem – v naší historické zkušenosti. Nejednou jsem se na ní obrátil, pokud jste dávali pozor, i v této řeči. Bohužel jsme museli vzpomínat na mnoho negativních věcí, ale naše společnost si vytvořila, jak se dnes říká, „kolektivní imunitu“ vůči extremismu, který vede k otřesům a společensko-politickým kolapsům. Naši lidé si opravdu váží stability a možnosti se normálně rozvíjet, aby si byli jisti, že jejich plány a naděje nezkolabují kvůli nezodpovědným aspiracím příštích revolucionářů. Mnoho lidí si pamatuje události před 30 lety a jak bolestně jsme byli nuceni vylézat z jámy, ve které se ocitla naše země, naše společnost po rozpadu SSSR.


Náš konzervatismus je konzervatismus optimistů, to je nejdůležitější. Věříme, že stabilní a úspěšný rozvoj je možný. Vše závisí především na našem vlastním úsilí. A samozřejmě jsme připraveni spolupracovat s našimi partnery na společných ušlechtilých cílech.


Všem zúčastněným bych chtěl ještě jednou poděkovat za pozornost. A dle aktuální situace samozřejmě rád zodpovím nebo se pokusím zodpovědět Vaše dotazy.


Děkuji za Vaší trpělivost.
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/66975


**Narychlo jsem přeložil projev Putina na Valdajském fóru, protože ho považuji za zásadní, z hlediska toho, kam by mělo směřovat globální společenství nezávisle na tom, co si o tom myslí regionální elity. Kdo bude chtít tento překlad zkultivovat (jelikož chyby tam určitě budou) a zveřejnit na jiných místech, má můj souhlas.** Vladimir Putin: Vážení účastníci plenárního zasedání, dámy a pánové! Především bych vám chtěl poděkovat, že jste přijeli do Ruska a účastnili se akcí Valdajského klubu. Jako vždy na takových setkáních nastolujete akutní, naléhavé problémy, komplexně diskutujete o otázkách, které jsou bez nadsázky aktuální pro lidi ve všech zemích světa. A tentokrát bylo hlavní téma fóra podáno přímo, docela ostře, řekl bych - „Globální otřes - XXI: lidé, hodnoty, stát“. Skutečně žijeme v době obrovských změn. A pokud dovolíte, pak si tradičně dovolím přijít se svými názory na vámi formulovaný program. Obecně se tato fráze – „žít v časech změn“ – může zdát již všední, říkáme ji příliš často. Ano, a právě tato éra změn začala před docela dlouhou dobou, proměnlivý stav se stal obvyklým. Nabízí se otázka: má cenu tomu věnovat pozornost? Souhlasím však s těmi, kteří formulovali program těchto schůzí: samozřejmě, že má. V posledních desetiletích si mnozí vzpomněli na čínské přísloví. Číňané jsou moudří, mají mnoho myslitelů a všech druhů cenných myšlenek, které můžeme použít i dnes. Jeden z nich, jak víte, - nedej bože, žít v éře změn. Ale už v tom žijeme, ať chceme nebo ne, a tyto změny jsou hlubší, zásadnější. Připomeňme si tedy ještě něco z čínské moudrosti: slovo „krize“ se skládá ze dvou hieroglyfů – pravděpodobně jsou zde zástupci Čínské lidové republiky, pokud se v něčem spletu, opraví mě – takže zde jsou dva hieroglyfy: „nebezpečí “ a „možnost“. A jak už zde říkají, v Rusku „bojujte s obtížemi myslí a nebezpečím - zkušenostmi“. Samozřejmě si musíme být vědomi nebezpečí a být připraveni mu čelit, čelit, a ne jednomu, ale mnoha různým nebezpečím, která vyvstávají v éře změn. Stejně důležité je ale pamatovat na druhou složku krize – příležitosti, které si nesmíme nechat ujít. Krize, se kterou se potýkáme, je navíc koncepční, až civilizační. Ve skutečnosti jde o krizi přístupů, principů, které určují samotnou existenci člověka na zemi, a my je stále musíme vážně přehodnocovat. Otázkou je, kterým směrem se ubírat, co odmítnout, co revidovat či opravit. Zároveň jsem přesvědčen, že za skutečné hodnoty je třeba bojovat a bránit je ze všech sil. Do nového období lidstvo vstoupilo před více než třemi desetiletími, kdy byly vytvořeny hlavní podmínky pro ukončení vojensko-politické a ideologické konfrontace. Určitě jste o tom hodně mluvili na platformách tohoto diskusního klubu, hovořil náš ministr zahraničních věcí, přesto budu muset některé věci zopakovat. Tehdy v té době začalo hledání nové rovnováhy, stabilních vztahů v sociální, politické, ekonomické, kulturní, vojenské oblasti, podpora světového systému. Tuto oporu hledali, ale nutno přiznat, že zatím se jim ji nepodařilo najít. A ti, kteří po skončení studené války o tom také mnohokrát mluvili, cítili se jako vítězové, brzy pocítili, přestože si mysleli, že vylezli na samotný Olymp, brzy pocítili, že na tomto Olympu půda mizí pod nohama teď už jím, a nikdo není schopen zastavit okamžik, bez ohledu na to, jak krásný se může zdát. Obecně se zdá, že se musíme přizpůsobovat neustálé proměnlivosti, nepředvídatelnosti, neustálému tranzitu, ale to se také nestalo. Dodám, že proměna, které jsme svědky a na níž se podílíme, je jiného kalibru než ty, které se v dějinách lidstva nejednou staly, alespoň ty, které známe. Nejde jen o posun v rovnováze sil nebo o vědecký a technologický průlom, i když k obojímu nyní samozřejmě také dochází. Dnes čelíme souběžným systémovým změnám ve všech směrech: od stále složitějšího geofyzikálního stavu naší planety až po stále paradoxnější výklady toho, co člověk je, jaký je smysl jeho existence. Zkusme se rozhlédnout kolem sebe. A řeknu to znovu: dovolím si vyjádřit ty myšlenky, které považuji za blízké. Za prvé. Klimatické deformace a zhoršování životního prostředí jsou tak zřejmé, že je ani nejnedbalejší obyčejní lidé nedokážou zavrhnout. Lze pokračovat ve vědeckých debatách o mechanismech probíhajících procesů, ale nelze popřít, že se tyto procesy zhoršují a je třeba něco udělat. Přírodní katastrofy – sucha, povodně, hurikány, tsunami – se staly téměř normou, začali jsme si zvykat. Stačí si připomenout ničivé, tragické povodně v Evropě loni v létě, požáry na Sibiři – příkladů je mnoho. Nejen na Sibiři – jaké požáry měli naši sousedé v Turecku, ve Spojených státech, obecně na americkém kontinentu. Jakákoli geopolitická, vědecká a technická, ideologická rivalita právě v takových podmínkách, někdy se zdá, ztrácí smysl, pokud její vítězové nemají čím dýchat nebo čím hasit žízeň. Pandemie koronaviru se stala další připomínkou toho, jak je naše komunita křehká, zranitelná a nejdůležitějším úkolem je zajistit bezpečnou lidskou existenci a odolnost vůči stresu. Pro zvýšení šance na přežití tváří v tvář kataklyzmatům bude nutné přehodnotit, jak je organizován náš život, jak je uspořádáno bydlení, jak se rozvíjejí či by se měla rozvíjet města, jaké jsou priority ekonomického rozvoje celých států. Opakuji: bezpečnost je jedním z hlavních imperativů; v každém případě je to dnes zřejmé a ať někdo zkusí říct, že tomu tak není, a pak vysvětlí, proč se mýlil a proč nebyli připraveni na krize a otřesy, kterým čelí celé národy. Druhý. Sociálně-ekonomické problémy lidstva se zhoršily do té míry, že v minulosti došlo k šokům v celosvětovém měřítku: světové války, krvavé sociální kataklyzmy. Každý říká, že stávající model kapitalismu - a ten je dnes v drtivé většině zemí základem sociální struktury - se sám vyčerpal, v jeho rámci již neexistuje východisko ze spleti stále více zamotaných protikladů. Všude, dokonce i v nejbohatších zemích a regionech, vede nerovnoměrné rozdělení materiálního bohatství k rostoucí nerovnosti, především nerovnosti příležitostí – jak uvnitř společností, tak na mezinárodní úrovni. Tuto nejvážnější výzvu jsem zaznamenal také ve svém projevu na Davoském fóru nedávno, začátkem roku. A všechny tyto problémy nás samozřejmě ohrožují výraznými hlubokými sociálními rozdíly. Navíc v řadě států a dokonce celých regionech pravidelně dochází k potravinové krizi. Pravděpodobně o tom budeme hovořit později, ale existují všechny důvody se domnívat, že se tato krize v blízké budoucnosti zhorší a může dosáhnout extrémních forem. Je třeba zmínit i nedostatek vody a elektřiny – o tom si dnes pravděpodobně také povíme – nemluvě o problémech chudoby, vysoké nezaměstnanosti nebo nedostatku adekvátní lékařské péče. To vše si ostře uvědomují zaostávající země, které ztrácejí víru ve vyhlídku na dohnání lídrů. Zklamání vyvolává agresi, tlačí lidi do řad extremistů. Lidé v takových zemích mají stále větší pocit nenaplněných, nenaplněných očekávání, pocit absence jakýchkoli životních vyhlídek nejen pro ně samotné, ale i pro jejich děti. To vede k hledání lepšího života, k nekontrolované migraci, která zase vytváří předpoklady pro sociální nespokojenost [občanů] již tak prosperujících států. Nepotřebuji tu nic vysvětlovat, všechno vidíte sami, na vlastní oči a ještě lépe než já tomu pravděpodobně rozumíte. Ano a dalších akutních sociálních problémů, výzev, rizik v prosperujících vedoucích mocnostech, jak jsem již poznamenal, stačí. Tolik už není na boj o vliv - tady je třeba, jak se říká, řešit jejich trable. Hypertrofovaná, tvrdá, někdy agresivní reakce společnosti a mládeže na opatření v boji proti koronaviru v mnoha zemích se ukázala - a to chci poznamenat, doufám, že to již někdo přede mnou řekl, když mluvil na různých místech, - takže myslím si, že se ukázalo, že infekce se stala pouze záminkou: příčiny společenského podráždění, nespokojenosti jsou mnohem hlubší. Další věc je důležité si uvědomit. Pandemie koronaviru, která měla teoreticky shromáždit lidi v boji proti tak rozsáhlé společné hrozbě, se nestala sjednocujícím, ale oddělujícím faktorem. Existuje pro to mnoho důvodů, ale jedním z hlavních je ten, že začali hledat řešení problémů ve známých schématech - jiných, ale známých a ty už prostě nefungují. Přesněji řečeno fungují, ale kupodivu často naopak - situaci zhoršují. Rusko mimochodem opakovaně vyzývalo, a nyní tuto výzvu zopakuji ještě jednou, abychom odložili nevhodné ambice a pracovali společně. Promluvme si o tom pravděpodobně více, ale co tím myslím - vše je jasné. Hovoříme o tom, že je potřeba společně bojovat proti nákaze koronavirem. Ale i z humanitárních důvodů - teď nemyslím Rusko, bůh jim žehnej se sankcemi proti Rusku, ale sankce zůstávají proti těm státům, které nutně potřebují mezinárodní pomoc - ne, nic takového se neděje, vše zůstává při starém. A kde jsou humanitní principy západního politického myšlení? Ve skutečnosti se ukazuje, že nic není, existuje pouze tlachání, rozumíte? To je to, co se objevuje na povrchu. Dále. Technologická revoluce, působivé úspěchy v oblasti umělé inteligence, elektroniky, komunikací, genetiky, bioinženýrství, medicíny otevírají obrovské možnosti, ale také kladou filozofické, morální, duchovní otázky v aplikovaném smyslu, které si donedávna kladla pouze věda. beletristy. Co se stane, když technologie předčí člověka ve schopnosti myslet? Kde je hranice zásahu do lidského těla, po kterém člověk přestává být sám sebou a mění se v nějakou jinou entitu? Jaké jsou etické hranice obecně ve světě, v němž se možnosti vědy a techniky stávají prakticky neomezenými, a co to bude znamenat pro každého z nás, pro naše potomky, navíc pro naše nejbližší potomky – pro naše děti a vnoučata? Tyto změny nabírají na síle a rozhodně je nelze zastavit, protože mají zpravidla objektivní povahu a na jejich důsledky bude muset reagovat každý, bez ohledu na politickou strukturu, ekonomický stav nebo převládající ideologii. Slovy, všechny státy deklarují, že se hlásí k ideálům spolupráce, jsou připraveny spolupracovat na řešení společných problémů, ale bohužel jen slovy. Ve skutečnosti se děje pravý opak a pandemie, opakuji, pouze podnítila negativní trendy, které byly naznačeny již dávno a nyní se jen zhoršují. Přístup v duchu „košile je blížší, než kabát“ se konečně stal normou, už se to ani nesnaží skrývat a často se tím i chlubí, ohánějí se tím. Sobecké zájmy zcela převládly nad konceptem obecného dobra. Smysl samozřejmě není jen a ani tak ve zlé vůli určitých států a notoricky známých elit. Vše je podle mě složitější, v životě málokdy najdete jen černé a bílé. Každá vláda, každý vůdce je samozřejmě odpovědný především svým spoluobčanům. Hlavní je zajistit jejich bezpečí, klid a pohodu. Proto mezinárodní, nadnárodní témata nikdy nebudou pro vedení zemí tak důležitá jako vnitřní stabilita. To je obecně normální, správné. Navíc připouštíme, že instituce světového vládnutí nefungují vždy efektivně, jejich schopnosti ne vždy odpovídají dynamice globálních procesů. V tomto smyslu by pandemie mohla pomoci - jasně ukázala, které instituce mají potenciál a které je třeba upravit. Změněná rovnováha sil předpokládá přerozdělení podílů ve prospěch těch rostoucích a rozvojových zemí, které se až dosud cítily opomíjeny. Řečeno na rovinu, nadvláda Západu ve světovém dění, která začala před několika staletími a na konci 20. století se na krátkou dobu stala téměř absolutní, ustupuje mnohem rozmanitějšímu systému. Proces této transformace samozřejmě není mechanický a svým způsobem dokonce, dalo by se říci, jedinečný. Politická historie možná ještě nezná příklady toho, jak by byl ustaven stabilní světový řád bez velké války a ne na základě jejích výsledků, jako tomu bylo po druhé světové válce. Máme tedy příležitost vytvořit mimořádně příznivý precedens. Pokus o to po skončení studené války na základě západní nadvlády, jak vidíme, nebyl korunován úspěchem. Současný stav světa je výsledkem právě tohoto selhání a musíme se z toho poučit. A můžete si myslet: k čemu jsme to dospěli? K paradoxnímu výsledku. Jako příklad je to jednoduché: už dvě desetiletí vede nejmocnější země světa vojenská tažení ve dvou státech, které jsou s ní jakkoli nesrovnatelné. Ale v důsledku toho musela omezit své operace, aniž by dosáhla jakýchkoli cílů, které si před 20 lety stanovila, zahájením těchto operací, aby opustila tyto země, přičemž trpěla a způsobovala ostatním značné škody. Ve skutečnosti se situace jen dramaticky zhoršila. Ale o to nejde. Dříve válka prohraná jednou stranou znamenala vítězství druhé strany, která převzala odpovědnost za to, co se dělo. Například porážka Spojených států ve vietnamské válce nevedla k tomu, že se Vietnam proměnil v „černou díru“, naopak zde vznikla úspěšně se rozvíjející státnost, opírající se o podporu silného spojence. Teď je všechno jinak: kdo převezme převahu, válka nekončí, jen mění svou podobu. Podmíněný vítěz zpravidla nechce nebo nemůže zajistit mírovou výstavbu, ale pouze prohlubuje chaos a prohlubuje vakuum, které je pro svět nebezpečné. Drazí kolegové! Jaké jsou podle našeho názoru výchozí body složitého procesu přestavby? Dovolte mi, abych se je krátce pokusil formulovat ve formě tezí. První teze. Pandemie koronaviru jasně ukázala, že pouze stát je strukturální jednotkou světového řádu. Mimochodem, nedávné události ukázaly, že pokusy globálních digitálních platforem při vší jejích síle – a je to samozřejmě zřejmé, viděli jsme to ve vnitropolitických procesech ve Spojených státech – ale přesto se jim nedaří uzurpovat politické nebo státní funkce, to jsou pomíjivé pokusy. Ve stejných státech, jak jsem řekl, bylo jejich majitelům, majitelům těchto platforem, okamžitě ukázáno jejích místo, stejně jako se to ve skutečnosti děje v Evropě, když se podíváte pouze na to, jaké pokuty se ukládají a jaká opatření o demonopolizaci, sámi o tom víte. V posledních desetiletích mnozí žonglovali s chytlavými koncepty, které považovaly roli státu za zastaralou a neaktuální. Údajně se v kontextu globalizace národní hranice stávají anachronismem a suverenita - překážkou prosperity. Víte, už jsem jednou řekl, chci to formulovat ještě jednou: tak mluvili ti, kteří se pokoušeli otevřít cizí hranice a spoléhat se na své konkurenční výhody - to se děje ve skutečností. A jakmile se ukázalo, že někdo někde dosahuje lepších výsledků, okamžitě se vrácí k uzavírání hranic obecně a především svých vlastních - celních hranic, jakýchkoli, začínají stavět zdi. Copak, my to nevidíme, nebo jak? Každý všechno vidí a každý všemu dokonale rozumí. Určitě. Dnes už s tím ani nemá smysl polemizovat, to je evidentní. Ale vývoj, když mluvili o potřebě otevřít hranice, vývoj, jak jsem řekl, šel opačným směrem. Pouze suverénní státy jsou schopny účinně reagovat na výzvy doby a požadavky občanů. Podle toho by každý účinný mezinárodní řád měl brát ohled na zájmy a možnosti státu, vycházet z nich a nesnažit se dokazovat, že by neměly existovat. Navíc není možné někomu nebo něco vnutit, ať už jsou to principy sociálně-politické struktury nebo hodnoty, které někdo ze svých vlastních důvodů nazval univerzálními. Je přece zřejmé, že když přijde skutečná krize, zbývá jen jediná univerzální hodnota – lidský život, a jak jej chránit, se každý stát rozhoduje sám, na základě svých možností, kultury, tradic. V tomto ohledu znovu poznamenám, jak závažnou a nebezpečnou se pandemie koronaviru stala. Na celém světě, jak víme, na něj zemřelo více než čtyři miliony 900 tisíc lidí. Tato hrozná čísla jsou srovnatelná a dokonce převyšují vojenské ztráty hlavních účastníků první světové války. Druhou tezí, na kterou bych vás rád upozornil, je, že rozsah změn nás všechny nutí být obzvláště obezřetnými, byť jen z pudu sebezáchovy. Kvalitativní posuny v technologii nebo razantní změny prostředí, rozpad obvyklé struktury neznamená, že by na ně měla společnost a stát radikálně reagovat. Jak víte, bourání je snazší, než budování. K čemu to vede, víme v Rusku velmi dobře, bohužel, z vlastní zkušenosti a nejednou. Před více, než sto lety a v souvislosti s první světovou válkou Rusko objektivně zažívalo vážné problémy, ale ne více než jiné země, a možná dokonce v menším měřítku a ještě méně akutní, a mohlo postupně překonat je civilizovaným způsobem. Revoluční otřesy však vedly ke zhroucení, k rozpadu velké země. Historie se opakovala před 30 lety, kdy se potenciálně velmi mocná země včas nevydala cestou potřebných pružných, ale nutně promyšlených reforem a v důsledku toho se stala obětí dogmatiků různého druhu: jak reakcionářů, tak tzv. pokrokářů – všichni se snažili, na obou stranách. Tyto příklady naší historie nám umožňují tvrdit: revoluce není východiskem z krize, ale způsobem, jak tuto krizi prohloubit. Žádná revoluce nestála za škody, které způsobila lidskému potenciálu. Třetí. V moderním křehkém světě význam solidní podpory, morální, etické a hodnotové, výrazně roste. Hodnoty jsou ve skutečnosti produktem kulturního a historického vývoje každého národa a jedinečným produktem. Vzájemné prolínání národů nepochybně obohacuje, otevřenost rozšiřuje obzory a umožňuje pojmout vlastní tradici jiným způsobem. Ale tento proces musí být organický a nebývá rychlým. A cizí stejně bude odmítnuto, možná i v drsnější podobě. Pokusy o diktát hodnot v podmínkách nejistých a nepředvídatelných vyhlídek dále komplikují již i tak akutní situaci a obvykle mají za následek obrácenou reakci a opak očekávaného výsledku. S úžasem se díváme na procesy probíhající v zemích, které jsou zvyklé samy sebe považovat za vlajkové lodě pokroku. Samozřejmě, že sociální a kulturní otřesy, které se odehrávají ve stejných státech a v západní Evropě, nejsou naše věc, my se do jejích věcí nemícháme. Někdo v západních zemích je přesvědčen, že agresivní vymazání celých stránek vlastní historie, „obrácená diskriminace“ většiny ve prospěch menšin nebo požadavek opustit obvyklé chápání takových základních věcí, jako je máma, otec, rodina, nebo dokonce genderová odlišnost jsou dle jejích názoru milníky v hnutí směrem k sociální obnově. Víte, chci ještě jednou zdůraznit, že je to jejich právo, my tam nelezeme. Žádáme vás pouze, aby i vy jste nelezli do našeho domu. Máme jiný úhel pohledu, každopádně drtivá většina ruské společnosti - to bude samozřejmě přesnější formulace - má jiný úhel pohledu: věříme, že bychom se měli spoléhat na své duchovní hodnoty, na historické tradice, na kulturu našího mnohonárodnostního národa. Vyznavači takzvaného sociálního pokroku věří, že přinášejí lidstvu jakési nové vědomí, správnější než dříve. Žehnej jim Bůh, vlajku do jejich rukou a jak se říká, kupředu. Ale víte, co chci nyní říci: recepty, které nabízejí, nejsou zcela nové, někomu to bude připadat nečekané - v Rusku jsme to již prošli, už jsme to měli. Po revoluci v roce 1917 bolševici, opírající se o dogmata Marxe a Engelse, také oznámili, že změní celý obvyklý způsob života, nejen politický a ekonomický, ale i samotnou myšlenku toho, co je lidská morálka, základy zdravé společností. Zničení odvěkých hodnot, víry, vztahů mezi lidmi až po úplné odmítnutí rodiny - tak tomu bylo - vnucování a povzbuzování k udáním blízkých - to vše bylo ohlášováno jako krok pokroku a, mimochodem, tehdy to bylo ve světě široce podporováno a móderní, stejně jako dnes. Mimochodem, bolševici také projevili absolutní nesnášenlivost k jakýmkoliv jiným názorům. To by nám, podle mého názoru, mělo něco připomínat, z toho co nyní vidíme. Při pohledu na dění v řadě západních zemí, my s úžasem vzpomínáme na domácí praktiky, které jsme naštěstí sami opustili, doufám, v dávné minulosti. Boj za rovnoprávnost a proti diskriminaci se mění v agresivní dogmatismus na hranici absurdity, kdy se o velkých autorech minulosti, jako je Shakespeare, už se na školách a univerzitách neučí, protože oni, tyto myšlenky, jsou tam považovány za zaostalé. Klasici jsou prohlašování za zaostalé, protože chápali důležitost genderovýcdh nebo rasových otázek. V Hollywoodu vydávají návody, jak a o čem natočit film, kolik postav jaké barvy nebo pohlaví by tam mělo být. Dopadá to hůř než agitační a propagandistické oddělení ÚV Komunistické strany Sovětského svazu. Bojovat proti projevům rasismu je nutná a ušlechtilá věc, ale v nové „kultuře zrušení“ se to mění v „obrácenou diskriminaci“, tedy rasismus naopak. Vnucování a zdůrazňování rasových tématů lidi dále rozděluje, přitom snem skutečných bojovníků za občanská práva bylo právě vymazání rozdílů, odmítnutí rozdělovat lidi podle barvy pleti. Připomínám, že jsem včera konkrétně požádal své kolegy, aby vyhledali tento citát od Martina Luthera Kinga, ten jak si pamatujete, řekl: „Sním o tom, že přijde den, kdy moje čtyři děti budou žít v zemi, kde budou hodnoceny ne podle barvy pleti, ale podle jejich osobních kvalit “- to je skutečná hodnota. Ale dnes jak vidíme, všechno probíhá nějak jinak. Mimochodem, tady v Rusku je našim občanům v naprosté většině jedno, jakou má člověk barvu pleti, je to on nebo ona také není tak důležité. Každý z nás je člověkem - to je hlavní. V řadě západních zemí se diskuse o právech mužů a žen změnila v dokonalou fantasmagorii. Podívejte, dostanete se tam, kam se dostali bolševici - nejen navrhovali udělat společným vlastnictvím slepice, ale i ženy. Ještě jeden krok a vy tam budete. Nadšenci nových přístupů jdou tak daleko, že chtějí zrušit samotné tyto pojmy. Ti, kteří riskují, že řeknou, že muži a ženy existují, a to je biologický fakt, jsou téměř ostrakizováni. „Rodič číslo jedna“ a „rodič číslo dvě“, „porodicí rodič“ místo „matka“, zákaz používat slovní spojení „mateřské mléko“ a nahrazovat jej slovem „lidské mléko“ – aby lidé, kteří si nejsou jisti jejich vlastním pohlavím se nerozčilili. Opakuji, není to novinka, tzv. sovětští obchodníci s kulturou vynalezli ve 20. letech také tzv. nový jazyk v domnění, že tak vytvářejí nové vědomí a mění řadu hodnot. A jak jsem již řekl, udělali takové věci, že ​​ škytáme při vzpomínce na ně. Nemluvě o jednoduše zrůdných věcech, kdy se dnešní děti odmala učí, že z chlapce se může snadno stát dívka a naopak, je jim vlastně vnucována údajně dostupná volba. Vnucují a vyřazují z toho rodiče, nutí dítě dělat rozhodnutí, která mu mohou zlomit život. A nikdo to ani nekonzultuje s dětskými psychology: je obecně dítě v nějakém věku schopné se o takových věcech rozhodovat, nebo ne? Nazývat věci pravými jmény, to už je jen na hranici zločinu proti lidskosti a vše je ve jménu a pod vlajkou pokroku. Jestli se to někomu líbí - ať to udělá. Už jsem kdysi řekl, že při utváření našich přístupů se budeme řídit ideologií zdravého konzervatismu. To bylo před několika lety, tehdy vášně na mezinárodní scéně ještě nedosáhly své aktuální intenzity, i když samozřejmě můžeme říci, že mraky se shromažďovaly i tehdy. Nyní, když svět zažívá strukturální zhroucení, význam rozumného konzervatismu jako základu politického kurzu mnohonásobně vzrostl právě kvůli množícím se rizikům a nebezpečím, a křehkosti reality kolem nás. Konzervativní přístup není bezmyšlenkovitá opatrnost, není to strach ze změny a není to hra o udržení, natož uzavírání se do své vlastní ulity. Jedná se především o spoléhnutíí na léty prověřenou tradici, zachování a růst populace, realismus při hodnocení sebe i ostatních, přesné sladění systému priorit, vyhodnocení potřebného a možného, ​​obezřetná formulace cílů, zásadní odmítnutí extremismu jako metody jednání. A upřímně řečeno, pro nadcházející období světové přestavby, které může trvat ještě dlouho a jehož konečný návrh není znám, je umírněný konzervatismus nejrozumnější směr chování, alespoň podle mého názoru. Samozřejmě se to bude nevyhnutelně měnit, ale zatím se lékařský princip „neuškodit“ jeví jako nejracionálnější. Noli nocere, jak je známo. Opakuji, pro nás v Rusku to nejsou spekulativní postuláty, ale poučení z naší obtížné, někdy tragické historie. Cena za nedomyšlené společenské pokusy se někdy prostě vymyká hodnocení, ničí nejen materiální, ale i duchovní základy lidské existence, zanechává za sebou mravní ruiny, na jejichž místě nelze dlouho stavět vůbec nic. Na závěr ještě jedna teze. Dobře si uvědomujeme, že bez úzké mezinárodní spolupráce nelze vyřešit řadu běžných akutních problémů. Musíme však být realističtí: většina krásných sloganů o globálním řešení globálních problémů, které jsme slyšeli od konce 20. století, nebude nikdy realizováno. Globální řešení podmiňují takový stupeň převodu suverénních práv států a národů na nadnárodní struktury, na které, upřímně řečeno, je připraven jen málokdo, a jestli říci otevřeně, vůbec nikdo. Především proto, že odpovědnost za výsledky politiky je stále třeba vyvodit nikoli před nějakou neznámou globální veřejností, ale před vlastnimi občany a před vlastními voliči. To ale vůbec neznamená, že je nemožný určitý druh sebeomezení ve jménu usnadnění reakcí na globální výzvy, právě z toho důvodu, že globální výzva je výzvou pro všechny společně a pro každého zvlášť. A pokud každý na vlastní kůži uvidí konkrétní přínosy spolupráce při řešení takových výzev, nepochybně to zvýší míru připravenosti na skutečnou společnou práci. Pro stimulaci takové spolupráce stojí za to například sestavit na úrovni OSN jakýsi rejstřík výzev a hrozeb pro konkrétní země i jejich možné důsledky pro ostatní státy. Zároveň by se do takové práce měli zapojit specialisté z různých zemí a z různých vědních oborů, včetně vás, vážení kolegové. Věříme, že taková „cestovní mapa“ je schopna povzbudit mnohé státy, aby se na světové problémy podívaly novým způsobem a posoudily, jaké výhody jim může spolupráce přinést. O problémech mezinárodních institucí jsem se již zmínil. Bohužel je to stále zjevnější skutečnost: reforma nebo zrušení některých z nich je na pořadu dne. Ale hlavní mezinárodní instituce – Organizace spojených národů – zůstává trvalou hodnotou pro všechny, alespoň dnes. Domnívám se, že právě OSN je v současném turbulentním světě nositelem onoho velmi zdravého konzervatismu mezinárodních vztahů, který je pro normalizaci situace tak nezbytný. Organizace je široce kritizována za to, že se nedokázala přizpůsobit rychlé změně. To je samozřejmě částečně pravda, ale pravděpodobně to není jen chyba samotné Organizace, ale především jejích účastníků. Tato mezinárodní struktura je navíc nositelem nejen norem, ale i samotného ducha tvorby pravidel, navíc založeného na principech rovnosti a maximálního zohlednění názoru všech. Naší povinností je uchovat tento majetek, samozřejmě, reformou organizace, ale takovým způsobem, aby, jak se říká, z vaníčky nebylo vyhozeno dítě. Není to poprvé, co mluvím a vyzývám z tribuny - a díky vám, drazí přátelé a kolegové, Valdai podle mého názoru získává takovou kvalitu, pokud ji již nezískal, stává se tak směrodatnou platformou: čas plyne, problémy se hromadí, stávají se výbušnějšími a opravdu potřebujete spolupracovat. Proto ještě jednou opakuji, použivám tuto platformu k prohlášení naší připravenosti spolupracovat na řešení nejpalčivějších společných problémů. Drazí přátelé! Změny, o kterých se dnes mluvilo přede mnou a váš skromný služebník je zmínil, se týkají všech zemí a národů a Rusko, samozřejmě, naše země, není výjimkou. Stejně jako všichni ostatní hledáme odpovědi na nejnaléhavější výzvy doby. Hotové recepty tu samozřejmě nikdo nemá. Ale dovolím si tvrdit, že naše země má výhodu. Nyní vysvětlím v čem – v naší historické zkušenosti. Nejednou jsem se na ní obrátil, pokud jste dávali pozor, i v této řeči. Bohužel jsme museli vzpomínat na mnoho negativních věcí, ale naše společnost si vytvořila, jak se dnes říká, „kolektivní imunitu“ vůči extremismu, který vede k otřesům a společensko-politickým kolapsům. Naši lidé si opravdu váží stability a možnosti se normálně rozvíjet, aby si byli jisti, že jejich plány a naděje nezkolabují kvůli nezodpovědným aspiracím příštích revolucionářů. Mnoho lidí si pamatuje události před 30 lety a jak bolestně jsme byli nuceni vylézat z jámy, ve které se ocitla naše země, naše společnost po rozpadu SSSR. Náš konzervatismus je konzervatismus optimistů, to je nejdůležitější. Věříme, že stabilní a úspěšný rozvoj je možný. Vše závisí především na našem vlastním úsilí. A samozřejmě jsme připraveni spolupracovat s našimi partnery na společných ušlechtilých cílech. Všem zúčastněným bych chtěl ještě jednou poděkovat za pozornost. A dle aktuální situace samozřejmě rád zodpovím nebo se pokusím zodpovědět Vaše dotazy. Děkuji za Vaší trpělivost. http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/66975

Skvělý projev, ale napadají mě k němu dvě otázky.


Proč mluví o "pandemii" Covidu jako o faktu, včetně milionů obětí? Jako o přírodní pohromě?
A proč opět kopnul do bolševiků? Zcela zbytečně.


Skvělý projev, ale napadají mě k němu dvě otázky. Proč mluví o "pandemii" Covidu jako o faktu, včetně milionů obětí? Jako o přírodní pohromě? A proč opět kopnul do bolševiků? Zcela zbytečně.

Proč mluví o "pandemii" Covidu jako o faktu, včetně milionů obětí? Jako o přírodní pohromě?


Nakolik je podle tebe smysluplné nabízet spolupráci a zároveň jít do konfrontace?
V okamžiku, kdy řekne, že Covid je biologická zbráň, musí se začít hledat viník, se všemi vyplývajícími z toho důsledky - rozeštvání všech.
Nejdříve se hasí oheň a pak se hledá žhář.


[quote="pid:39394, uid:372"]Proč mluví o "pandemii" Covidu jako o faktu, včetně milionů obětí? Jako o přírodní pohromě? [/quote] Nakolik je podle tebe smysluplné nabízet spolupráci a zároveň jít do konfrontace? V okamžiku, kdy řekne, že Covid je biologická zbráň, musí se začít hledat viník, se všemi vyplývajícími z toho důsledky - rozeštvání všech. Nejdříve se hasí oheň a pak se hledá žhář.

Nakolik je podle tebe smysluplné nabízet spolupráci a zároveň jít do konfrontace?


Dobře, uznávám. Ale také je možnost o tom nemluvit, nebo zůstat u obecných formulací.


A s těmi bolševiky?


[quote="pid:39401, uid:158"]Nakolik je podle tebe smysluplné nabízet spolupráci a zároveň jít do konfrontace?[/quote] Dobře, uznávám. Ale také je možnost o tom nemluvit, nebo zůstat u obecných formulací. A s těmi bolševiky?
Upravené 24. 10. 2021 o 18:47

A s těmi bolševiky?


Z podobného důvodu.


Jedna věc je říci, že jsme si kdysi zavařili na problémy, ale vypořádali se s ními. A proto vám, jako zkušenější můžeme říct: našlapujete na stejné hrábě, jako kdysi my.


Něco jiného je říct: chtěli jste nám zadělat na problémy, ale dostali jste přes prsty. Varujeme vás, nezkoušejte to znovu v celém světě!


Navíc, si neumím představit, jak by Putin v projevu pro svět měl vysvětlovat rozdíl mezi bolševiky, trockisty, marxisty a komunisty. Toho by se měl ujmout někdo jiný.


[quote="pid:39404, uid:372"]A s těmi bolševiky?[/quote] Z podobného důvodu. Jedna věc je říci, že jsme si kdysi zavařili na problémy, ale vypořádali se s ními. A proto vám, jako zkušenější můžeme říct: našlapujete na stejné hrábě, jako kdysi my. Něco jiného je říct: chtěli jste nám zadělat na problémy, ale dostali jste přes prsty. Varujeme vás, nezkoušejte to znovu v celém světě! Navíc, si neumím představit, jak by Putin v projevu pro svět měl vysvětlovat rozdíl mezi bolševiky, trockisty, marxisty a komunisty. Toho by se měl ujmout někdo jiný.

Z podobného důvodu.


Já to sice chápu, ale tímto projevem ozvučuje nejen do Ruska tezi, že bolševici kurvili Rusko, ale nepovedlo se jim to. Mohl říct třeba "některé síly", nebo něco podobného. Nebo "tehdejší nomenklatura".


Proč schválně pustil do oběhu inFormaci, že bolševik rovná se kurvitel Ruska? Přece nebylo nutné někoho označit.


[quote="pid:39406, uid:158"]Z podobného důvodu.[/quote] Já to sice chápu, ale tímto projevem ozvučuje nejen do Ruska tezi, že bolševici kurvili Rusko, ale nepovedlo se jim to. Mohl říct třeba "některé síly", nebo něco podobného. Nebo "tehdejší nomenklatura". Proč schválně pustil do oběhu inFormaci, že bolševik rovná se kurvitel Ruska? Přece nebylo nutné někoho označit.

Narychlo jsem přeložil projev Putina na Valdajském fóru,

Díky.
Takové optimistické čtení. Použiji moto A. Babiše: ANO, bude líp. smile


[quote="pid:39389, uid:158"]Narychlo jsem přeložil projev Putina na Valdajském fóru,[/quote] Díky. Takové optimistické čtení. Použiji moto A. Babiše: ANO, bude líp. :)

Proč schválně pustil do oběhu inFormaci, že bolševik rovná se kurvitel Ruska? Přece nebylo nutné někoho označit.


Otázka, jestli zde Putin vkládá do slova "bolševik" stejný smysl, jako my. Faktem je, že první komunistické strany Ruska ve svých názvech měly přívlastek "bolševiků". A říkalo se jím "bolševici". Přitom tam byli všichni, i ti, kteří bolševiky nebyli.


[quote="pid:39407, uid:372"]Proč schválně pustil do oběhu inFormaci, že bolševik rovná se kurvitel Ruska? Přece nebylo nutné někoho označit.[/quote] Otázka, jestli zde Putin vkládá do slova "bolševik" stejný smysl, jako my. Faktem je, že první komunistické strany Ruska ve svých názvech měly přívlastek "bolševiků". A říkalo se jím "bolševici". Přitom tam byli všichni, i ti, kteří bolševiky nebyli.

A s těmi bolševiky?


Dle mne, odkazy na "bolševiky" Putin symbolicky vyjádřil: Nelze se dívat zpět, jen vpřed a vyvarovat se chyb, které nás provázaly v minulosti.


[quote="pid:39404, uid:372"]A s těmi bolševiky?[/quote] Dle mne, odkazy na "bolševiky" Putin symbolicky vyjádřil: Nelze se dívat zpět, jen vpřed a vyvarovat se chyb, které nás provázaly v minulosti.

Putin mluví o trockistech ne bolševicích.


Putin mluví o trockistech ne bolševicích.

Občas si vzpomenu na tu pasáž z filmu Čapájev , kdy má odpovědět , zda je za komunisty , či bolševiky . Pjakin na to speciálně upozornoval .
Jinak díky za perfektní překlad . Mnoho dalších příležitostí uchopit nabízenou ruku už zřejmě nebude . Kdo nemá zájem spolupracovat a spojovat , ten si poplave sám .


Občas si vzpomenu na tu pasáž z filmu Čapájev , kdy má odpovědět , zda je za komunisty , či bolševiky . Pjakin na to speciálně upozornoval . Jinak díky za perfektní překlad . Mnoho dalších příležitostí uchopit nabízenou ruku už zřejmě nebude . Kdo nemá zájem spolupracovat a spojovat , ten si poplave sám .

Putin mluví o trockistech ne bolševicích.


Možná, ale proč je nazývá Большевики?


[quote="pid:39421, uid:235"]Putin mluví o trockistech ne bolševicích.[/quote] Možná, ale proč je nazývá Большевики?

Otázka, jestli zde Putin vkládá do slova "bolševik" stejný smysl,


No, jsou jen dva smysly. Ten pozitivní a pak ten negativní, který šíří všichni zrádci. Který se i v našem prostoru vyskytuje hojně. Takže otázka zůstává: proč zvolil tento termín?


Dav určitě nebude přemýšlet ve smyslu, jak šikovně ty bolševiky obhajoval jejich dehonestací.... všechni si zapamatují matrici Bolševik-zlo-zkáza.


[quote="pid:39413, uid:158"]Otázka, jestli zde Putin vkládá do slova "bolševik" stejný smysl,[/quote] No, jsou jen dva smysly. Ten pozitivní a pak ten negativní, který šíří všichni zrádci. Který se i v našem prostoru vyskytuje hojně. Takže otázka zůstává: proč zvolil tento termín? Dav určitě nebude přemýšlet ve smyslu, jak šikovně ty bolševiky obhajoval jejich dehonestací.... všechni si zapamatují matrici Bolševik-zlo-zkáza.

Takže otázka zůstává: proč zvolil tento termín?


Jiří, možná časem Putin sám odpoví na tuto otázku. Možná právě čeká, že ve společnosti někdo začne řešít toto téma. Nechme tomu čas a věnujme se jiným tézím z projevu. Byl bych nerád, kdyby vše, co jsme byli schopni z toho projevu vzít, byla ta jedna jeho nešťastná věta o bolševicích.


[quote="pid:39428, uid:372"]Takže otázka zůstává: proč zvolil tento termín?[/quote] Jiří, možná časem Putin sám odpoví na tuto otázku. Možná právě čeká, že ve společnosti někdo začne řešít toto téma. Nechme tomu čas a věnujme se jiným tézím z projevu. Byl bych nerád, kdyby vše, co jsme byli schopni z toho projevu vzít, byla ta jedna jeho nešťastná věta o bolševicích.

S těmi "bolševiky" selsky: Putin používá terminologii nepřítele a Pjakin se pokouší o redefinici termínu nepřítele "bolševik". Ale Putin mluví k celému světu a musí používat terminologii světa. Analogie ke Stalinovu marxismu?


S těmi "bolševiky" selsky: Putin používá terminologii nepřítele a Pjakin se pokouší o redefinici termínu nepřítele "bolševik". Ale Putin mluví k celému světu a musí používat terminologii světa. Analogie ke Stalinovu marxismu?

yl bych nerád, kdyby vše, co jsme byli schopni z toho projevu vzít, byla ta jedna jeho nešťastná věta o bolševicích.


Souhlasím. Jinak je ten projev famózní.


[quote="pid:39431, uid:158"]yl bych nerád, kdyby vše, co jsme byli schopni z toho projevu vzít, byla ta jedna jeho nešťastná věta o bolševicích.[/quote] Souhlasím. Jinak je ten projev famózní.

Přesně tak. Stačí si uvědomit, že když Putin mluví o bolševicích, mluví ve skutečnosti o trockistech (protože zpočátku tam těch trockistů bylo mnohem více!), a vše zapadne na svoje místa. Putin tím vystoupením vyhlásil válku trockistům.


Přesně tak. Stačí si uvědomit, že když Putin mluví o bolševicích, mluví ve skutečnosti o trockistech (protože zpočátku tam těch trockistů bylo mnohem více!), a vše zapadne na svoje místa. Putin tím vystoupením vyhlásil válku trockistům.

@Jiří.
Citace z Wikipedie:
"Judo nebo džudo (japonsky: 柔道, džúdó; doslova jemná cesta) je styl japonského bojového umění a velmi rozšířený úpolový sport. "

JEMNÁ CESTA.


Myslím, že to @TauRus již řekl.
Obviňováním ostatních - i když je vina z velké části nebo zcela na jejich straně - se spolupráce opravdu nenavazuje.
A s bolševiky - vždy je potřeba pohlížet na kontext toho, pro jaké publikum je projev určen.

@Jiří. Citace z Wikipedie: "Judo nebo džudo (japonsky: 柔道, džúdó; doslova **jemná cesta**) je styl japonského bojového umění a velmi rozšířený úpolový sport. " **_JEMNÁ CESTA._** Myslím, že to @TauRus již řekl. Obviňováním ostatních - i když je vina z velké části nebo zcela na jejich straně - se spolupráce opravdu nenavazuje. A s bolševiky - vždy je potřeba pohlížet na kontext toho, pro jaké publikum je projev určen.

S těmi "bolševiky" selsky


Souhlasím, je potřeba rozlišit s kým mluví a ke komu mluví, čili jak bude termín posluchač vnímat a jaká je jeho ideologická pozice. Prostě byl to velký experiment řízený GP, dobře popsáno bratry Strugačtými (https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto_zasl%C3%ADben%C3%BDch), že ho Stalin převzal a skuteční bolševici vedli nakonec na čas do smrti Stalina správným směrem, na to není informační pole připraveno (obzvlášť u elit, kterým je projev určen), svět ještě není schopen přijmout pravdu, tak pravdu servíruje Putin po kouskách, již nejsou možné ty Vaše "slavné" experimenty jako dříve, bude to Váš rychlý konec, na tohle mohou slyšet, protože už je to skoro hmatatelné.


[quote="pid:39433, uid:521"]S těmi "bolševiky" selsky[/quote] Souhlasím, je potřeba rozlišit s kým mluví a ke komu mluví, čili jak bude termín posluchač vnímat a jaká je jeho ideologická pozice. Prostě byl to velký experiment řízený GP, dobře popsáno bratry Strugačtými (https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto_zasl%C3%ADben%C3%BDch), že ho Stalin převzal a skuteční bolševici vedli nakonec na čas do smrti Stalina správným směrem, na to není informační pole připraveno (obzvlášť u elit, kterým je projev určen), svět ještě není schopen přijmout pravdu, tak pravdu servíruje Putin po kouskách, již nejsou možné ty Vaše "slavné" experimenty jako dříve, bude to Váš rychlý konec, na tohle mohou slyšet, protože už je to skoro hmatatelné.

Několik mých komentářů z jiné diskuse k těm bolševikům:
Přemýšlela jsem o tom. Nemyslím, že v tomto případě dělá Putin dobře a vysvětluji si to jedině tím, že chce udržet loď uprostřed řeky, aby ji proud nestrhl k jednomu z břehů, kde by ztroskotala, protože jsou plné skal. Ale je to řešení krátkodobé s dlouhodobými důsledky, a proto se mi to nelíbí. Také se mi nelíbí jeho přístup ke koronaviru. Všechno ostatní bylo celkem v pořádku. Dobře vyběhnul s tím pitomcem, co dostal Nobelovu cenu míru.
Já chápu, že jeho možnosti jsou omezené a musí manévrovat. Možná to povídání o jeho rodině mělo být vysvětlením toho, co řekl předtím, abychom pochopili, že se jedná jen o nutný manévr. Ale půjde-li touhle cestou dlouho (bolševici, koronavirus), tak ho vír uprostřed řeky stáhne dolů a není jisté, že se mu podaří vyplavat...


Nikdo ho nenutí je adorovat, ale nikdo ho nenutí ani je pomlouvat... Přece o nich vůbec mluvit nemusel. A pokud to udělal, tak je tam nějaký tlak a otázkou je, zda jen reaguje na tlak prostředí a činí mu to problém, nebo zda mu to ten problém nečiní. Možná si to jen namlouvám, ale tím proslovem o rodině snad dal najevo, že činí...


To je sice pravda, ale také je pravda, že ti nahoře nemají důvod to infopole otáčet, ten máme my dole, takže na tom musíme pracovat my, a to bez ohledu na to, pod jakým tlakem je Putin, který, jak stále doufám, je na naší straně... Tím totiž nejdeme proti němu, ale uvolňujeme mu prostor (je-li tomu tak) nebo mu naopak klademe překážky (není-li tomu tak). Takže pro nás z toho vychází, že musíme pracovat tak jako tak na vysvětlování ostatním, jak to všechno bylo a co je pro nás pro všechny dobré. Tím budeme fakticky podporovat bezstrukturně procesy, které jsou nám ku prospěchu.


Několik mých komentářů z jiné diskuse k těm bolševikům: Přemýšlela jsem o tom. Nemyslím, že v tomto případě dělá Putin dobře a vysvětluji si to jedině tím, že chce udržet loď uprostřed řeky, aby ji proud nestrhl k jednomu z břehů, kde by ztroskotala, protože jsou plné skal. Ale je to řešení krátkodobé s dlouhodobými důsledky, a proto se mi to nelíbí. Také se mi nelíbí jeho přístup ke koronaviru. Všechno ostatní bylo celkem v pořádku. Dobře vyběhnul s tím pitomcem, co dostal Nobelovu cenu míru. Já chápu, že jeho možnosti jsou omezené a musí manévrovat. Možná to povídání o jeho rodině mělo být vysvětlením toho, co řekl předtím, abychom pochopili, že se jedná jen o nutný manévr. Ale půjde-li touhle cestou dlouho (bolševici, koronavirus), tak ho vír uprostřed řeky stáhne dolů a není jisté, že se mu podaří vyplavat... Nikdo ho nenutí je adorovat, ale nikdo ho nenutí ani je pomlouvat... Přece o nich vůbec mluvit nemusel. A pokud to udělal, tak je tam nějaký tlak a otázkou je, zda jen reaguje na tlak prostředí a činí mu to problém, nebo zda mu to ten problém nečiní. Možná si to jen namlouvám, ale tím proslovem o rodině snad dal najevo, že činí... To je sice pravda, ale také je pravda, že ti nahoře nemají důvod to infopole otáčet, ten máme my dole, takže na tom musíme pracovat my, a to bez ohledu na to, pod jakým tlakem je Putin, který, jak stále doufám, je na naší straně... Tím totiž nejdeme proti němu, ale uvolňujeme mu prostor (je-li tomu tak) nebo mu naopak klademe překážky (není-li tomu tak). Takže pro nás z toho vychází, že musíme pracovat tak jako tak na vysvětlování ostatním, jak to všechno bylo a co je pro nás pro všechny dobré. Tím budeme fakticky podporovat bezstrukturně procesy, které jsou nám ku prospěchu.

@Irena

Možnosti Putina nejsou určitě omezené a manévrovat sice musí, ale ne v tomto případě. Prostě, při veřejné řeči je třeba brát v úvahu stav publika! Jinak by došlo k tomu, že řekne jedno a publikum uslyší něco naprosto jiného. Ta valdajská řeč byla mistrovstvím v umění mluvit tak, aby publikum pochopilo.


Co se týká bolševiků v té řeči, popisoval tam jak bolševici chtěli zrušit rodinu, znárodnit nejen majetek, ale i ženy, jak chtěli zrušit pojem matka, otec, děti aby patřili státu -
je přece jasné, kdo to byl o kom Putin mluvil.


@Irena Možnosti Putina nejsou určitě omezené a manévrovat sice musí, ale ne v tomto případě. Prostě, při veřejné řeči je třeba brát v úvahu stav publika! Jinak by došlo k tomu, že řekne jedno a publikum uslyší něco naprosto jiného. Ta valdajská řeč byla mistrovstvím v umění mluvit tak, aby publikum pochopilo. Co se týká bolševiků v té řeči, popisoval tam jak bolševici chtěli zrušit rodinu, znárodnit nejen majetek, ale i ženy, jak chtěli zrušit pojem matka, otec, děti aby patřili státu - je přece jasné, kdo to byl o kom Putin mluvil.

Pokusím se také přispět se svým názorem k otázce "Proč to Putin řekl". Tak jsem to pochopila já:


  • Pandemie corona - vyjádřila bych se stejně, zvláště za okolností, když onen virus je biologickou zbraní. Zbraní, která doopravdy zabíjí, protože - jak se nyní ukazuje - je každá její "verze" zacílená na jinou skupinu lidí. Zbraní, kterou "někdo" vypustil dříve než "bažiňáci". A než byla hotová účinná protilátka. Takže - hledat účinnou a fungující obranu je v této válce potřebné.
  • Bolševici - souhlas, že Putin myslel na trockisty a jinou havěť". Jenže - pod tímto názvem zná "revolucionářské úderky", blouznící o "zborcení starých pořádků", jen málokdo. Možná tak u nás a na Slovensku a to ještě díky materiálům KSB. Naprostá většina je zná pod pojmem "bolševici". A Putin to tam říká hlavně z toho důvodu, aby si ti "na západě" uvědomili, že už mají u sebe doma stejné pořádky - mnohdy horší. A ještě jim tleskají. Tedy - u nich nikdo žádnou krvavou revoluci dělat nemusel a nemusel k tomu použít "bolševiky". Oni si to nastolili sami a ještě jsou na to pyšní. Svými slovy - tak nám říkáte "kolébka bolševismu", toho "rudého nebezpečí a totality", děláte z nás strašáka už století - a přitom u sebe doma máte pořádky daleko horší, než "bolševici" docílili u nás za dob SSSR. Vy tam "na západě" žijete v daleko horší totalitě, než ji naistalovali kdysi nám. Tak - co nám chcete nakazovat, v čem poučovat, když vy tam nyní lezete do dob, které my už dávno odžili a bolestně se z nich dostávali?

Pokusím se také přispět se svým názorem k otázce "Proč to Putin řekl". Tak jsem to pochopila já: - Pandemie corona - vyjádřila bych se stejně, zvláště za okolností, když onen virus je biologickou zbraní. Zbraní, která doopravdy zabíjí, protože - jak se nyní ukazuje - je každá její "verze" zacílená na jinou skupinu lidí. Zbraní, kterou "někdo" vypustil dříve než "bažiňáci". A než byla hotová účinná protilátka. Takže - hledat účinnou a fungující obranu je v této válce potřebné. - Bolševici - souhlas, že Putin myslel na trockisty a jinou havěť". Jenže - pod tímto názvem zná "revolucionářské úderky", blouznící o "zborcení starých pořádků", jen málokdo. Možná tak u nás a na Slovensku a to ještě díky materiálům KSB. Naprostá většina je zná pod pojmem "bolševici". A Putin to tam říká hlavně z toho důvodu, aby si ti "na západě" uvědomili, že už mají u sebe doma stejné pořádky - mnohdy horší. A ještě jim tleskají. Tedy - u nich nikdo žádnou krvavou revoluci dělat nemusel a nemusel k tomu použít "bolševiky". Oni si to nastolili sami a ještě jsou na to pyšní. Svými slovy - tak nám říkáte "kolébka bolševismu", toho "rudého nebezpečí a totality", děláte z nás strašáka už století - a přitom u sebe doma máte pořádky daleko horší, než "bolševici" docílili u nás za dob SSSR. Vy tam "na západě" žijete v daleko horší totalitě, než ji naistalovali kdysi nám. Tak - co nám chcete nakazovat, v čem poučovat, když vy tam nyní lezete do dob, které my už dávno odžili a bolestně se z nich dostávali?

Pořád přemýšlím nad tím , zda Putin čeká na otevřený zájem a tím i tlak zdola , na vyjasnění otázek bolševismu , což je nejen pro RF důležitým prostředkem řízení na druhé prioritě řízení .
Tady bych chápal to otukávání a čekání na nahrávku .
Pokud se veřejně odhalí pravda o existenci bolševiků , trockistů a jejich směřování v čase , tak se tím odhalí systém globálního řízení , v celé jeho ošklivosti . Jakmile lidé pochopí a stráví informaci , že tuto epochu někdo celou dobu řídil a zasahoval v globální úrovni , tak si logicky začnou pokládat otázku : A kdy toto globální řízení ještě probíhalo v minulých dějinách světa ?


Pořád přemýšlím nad tím , zda Putin čeká na otevřený zájem a tím i tlak zdola , na vyjasnění otázek bolševismu , což je nejen pro RF důležitým prostředkem řízení na druhé prioritě řízení . Tady bych chápal to otukávání a čekání na nahrávku . Pokud se veřejně odhalí pravda o existenci bolševiků , trockistů a jejich směřování v čase , tak se tím odhalí systém globálního řízení , v celé jeho ošklivosti . Jakmile lidé pochopí a stráví informaci , že tuto epochu někdo celou dobu řídil a zasahoval v globální úrovni , tak si logicky začnou pokládat otázku : A kdy toto globální řízení ještě probíhalo v minulých dějinách světa ?

Taurus už tradičně vystihl důležité téma a bleskově ho zpřístupnil překladem. Už je i na sesterském fóru kobforum.eu. Debata je namístě,každý veřejný projev VVP za poslední cca 2 roky, ať už před domácím, anebo mezinárodním auditoriem, v podstatě signalizuje mantinely,nástroje a pořadí ruské verze globalizace. Putin využívá obě kategorie řídících nástrojů, jak ty verbální, tak ty praktické snaží se mixovat oba projevy řízení tak, aby ta "loďka" nejen ruské globalizace, ale jinak řečeno- globální koncepce "pro lidi" nenarazila nejen nad hladinou, ale i na skryté útesy pod hladinou.
Naučil jsem se v jeho projevech identifikovat hlavní linku body , jí vyznačující. A vedle ní i odbočky, které plní roli kompenzátorů těch hlavních kroků a manévrů. Takže nebývám iritován případnými "úlety", protože zatím se vždy ukázalo, že nešlo o "úlety", ale vynucený manévr v řízení. Typickým příkladem je podpis "důchodové reformy" , která byla otevřeným vyhlášením války nomenklatury proti reálným patriotům . Odpovědí byla postupná implementace protikroků, počínaje Ústavou a konče novou ekonomickou politikou vlády.
Takhle hodnotím i tyhle dva zdánlivé úlety, protože JSEM SI JIST, že opět nejde o úlety, ale vynucené manévry. A že jdou i docela dobře v kontextu doby a paralelně běžících procesů vysvětlit a pochopit. I když i mně nesmírně se-ou...


Taurus už tradičně vystihl důležité téma a bleskově ho zpřístupnil překladem. Už je i na sesterském fóru kobforum.eu. Debata je namístě,každý veřejný projev VVP za poslední cca 2 roky, ať už před domácím, anebo mezinárodním auditoriem, v podstatě signalizuje mantinely,nástroje a pořadí ruské verze globalizace. Putin využívá obě kategorie řídících nástrojů, jak ty verbální, tak ty praktické snaží se mixovat oba projevy řízení tak, aby ta "loďka" nejen ruské globalizace, ale jinak řečeno- globální koncepce "pro lidi" nenarazila nejen nad hladinou, ale i na skryté útesy pod hladinou. Naučil jsem se v jeho projevech identifikovat hlavní linku body , jí vyznačující. A vedle ní i odbočky, které plní roli kompenzátorů těch hlavních kroků a manévrů. Takže nebývám iritován případnými "úlety", protože zatím se vždy ukázalo, že nešlo o "úlety", ale vynucený manévr v řízení. Typickým příkladem je podpis "důchodové reformy" , která byla otevřeným vyhlášením války nomenklatury proti reálným patriotům . Odpovědí byla postupná implementace protikroků, počínaje Ústavou a konče novou ekonomickou politikou vlády. Takhle hodnotím i tyhle dva zdánlivé úlety, protože JSEM SI JIST, že opět nejde o úlety, ale vynucené manévry. A že jdou i docela dobře v kontextu doby a paralelně běžících procesů vysvětlit a pochopit. I když i mně nesmírně se-ou...

Ako to pracuje Putin? Nezbiera kopejku po kopejke nezaisťuje dostatočnú zdrojovú stabilitu pred každým riadiacim manévrom. Nečaká na ten správny čas? Nevie o boľševikoch, kto naozaj sú? Niekedy sa aj sám medveď nevie poriadne prebudiť po zimnom spánku.


Dvojhlavá orlica každá pozerajúca iným smerom. Chýbajúca ideológia štátu. Štátny aparát plný protištátnych živlov. Všetko má svoj čas. Putin len popichuje skutočných boľševikov, aby sa činili nemá to byť predsa o ňom, musia sa k tomu poznaniu dostať samotní ľudia.


Ako to pracuje Putin? Nezbiera kopejku po kopejke nezaisťuje dostatočnú zdrojovú stabilitu pred každým riadiacim manévrom. Nečaká na ten správny čas? Nevie o boľševikoch, kto naozaj sú? Niekedy sa aj sám medveď nevie poriadne prebudiť po zimnom spánku. Dvojhlavá orlica každá pozerajúca iným smerom. Chýbajúca ideológia štátu. Štátny aparát plný protištátnych živlov. Všetko má svoj čas. Putin len popichuje skutočných boľševikov, aby sa činili nemá to byť predsa o ňom, musia sa k tomu poznaniu dostať samotní ľudia.

Nu, já to vidím tak, že Putin je lídr udávající směr pohybu a těmi řečmi o "bolševicích" betonuje směr, kterým je třeba se vydat. Neustále uvádíte, že lidé nevidí rozdíl mezi trockisty a bolševiky a kdy ho tedy jako mají uvidět, jestliže od svého lídra slyší, že bolševici byla s prominutím svoloč a nic jiného si z jeho projevu obyčejní lidé neodnesou... Pokud by chtěl vyprovokovat skutečně diskusi, tak by mohl mluvit přímo o trockistech a napověděl by lidem víc, třeba aby si to začali zjišťovat, kdo byl kdo. Já vím, že v něm pořád chcete vidět bílou labuť, ale ono to tak být nemusí. Všude se díky koronaviuru pevně utahují šrouby a nikdo nehledí na obrovské protesty lidí, prostě jedou dál svou agendu a lidé se nemají oč opřít, protože ta agenda jede všude stejná!!! Naposledy například zavedení povinného žlutého očkovacího průkazu v Bulharsku, proti kterému lidé masově protestovali a bylo jim to platné jako mrtvému kabát. Pokud to nemá šanci zlomit Rusko s Putinem v čele nebo to zlomit nechce, tak to budeme nahraní všichni. (Je nutný pevný bod, o který se opře páka!) A pokud se to masově zlomí, například kvůli zdravotním potížím lidí po očkování a tak dále, tak z toho ani Putin nevyjde čistý suchou nohou, to je ten vír, o kterém jsem mluvila. Co se mne týče, tak se mi obecné směřování procesů zatím tedy vůbec nelíbí.


Jo a ještě k těm pořádkům, které se zavádí na Západě. Co je pro jednoho chybou řízení, je pro druhého cílem. Jak chcete varovat někoho, pro koho je právě tohle konečným cílem? A přirovnávat tyto fašistické a zvrácené metody k bolševikům, kteří vybudovali SSSR od nuly, naučili lidi číst a psát a tak dále a tak dále, po vší té krvi, co to stálo, je pras.árna a za tím si stojím. Je to na stejné úrovni jako porovnávat Hitlera se Stalinem. Mohl klidně mluvit o revolucionářích a byl by blíž k pravdě, ale očividně se neustále potřebuje otírat výslovně o bolševiky. Takže za mne má v těchto směrech palec dolů. A já si ten palec můžu dovolit, protože nejsem na jeho místě, stejně jako vy ostatní, viz můj předešlý komentář.


Nu, já to vidím tak, že Putin je lídr udávající směr pohybu a těmi řečmi o "bolševicích" betonuje směr, kterým je třeba se vydat. Neustále uvádíte, že lidé nevidí rozdíl mezi trockisty a bolševiky a kdy ho tedy jako mají uvidět, jestliže od svého lídra slyší, že bolševici byla s prominutím svoloč a nic jiného si z jeho projevu obyčejní lidé neodnesou... Pokud by chtěl vyprovokovat skutečně diskusi, tak by mohl mluvit přímo o trockistech a napověděl by lidem víc, třeba aby si to začali zjišťovat, kdo byl kdo. Já vím, že v něm pořád chcete vidět bílou labuť, ale ono to tak být nemusí. Všude se díky koronaviuru pevně utahují šrouby a nikdo nehledí na obrovské protesty lidí, prostě jedou dál svou agendu a lidé se nemají oč opřít, protože ta agenda jede všude stejná!!! Naposledy například zavedení povinného žlutého očkovacího průkazu v Bulharsku, proti kterému lidé masově protestovali a bylo jim to platné jako mrtvému kabát. Pokud to nemá šanci zlomit Rusko s Putinem v čele nebo to zlomit nechce, tak to budeme nahraní všichni. (Je nutný pevný bod, o který se opře páka!) A pokud se to masově zlomí, například kvůli zdravotním potížím lidí po očkování a tak dále, tak z toho ani Putin nevyjde čistý suchou nohou, to je ten vír, o kterém jsem mluvila. Co se mne týče, tak se mi obecné směřování procesů zatím tedy vůbec nelíbí. Jo a ještě k těm pořádkům, které se zavádí na Západě. Co je pro jednoho chybou řízení, je pro druhého cílem. Jak chcete varovat někoho, pro koho je právě tohle konečným cílem? A přirovnávat tyto fašistické a zvrácené metody k bolševikům, kteří vybudovali SSSR od nuly, naučili lidi číst a psát a tak dále a tak dále, po vší té krvi, co to stálo, je pras.árna a za tím si stojím. Je to na stejné úrovni jako porovnávat Hitlera se Stalinem. Mohl klidně mluvit o revolucionářích a byl by blíž k pravdě, ale očividně se neustále potřebuje otírat výslovně o bolševiky. Takže za mne má v těchto směrech palec dolů. A já si ten palec můžu dovolit, protože nejsem na jeho místě, stejně jako vy ostatní, viz můj předešlý komentář.
Upravené 25. 10. 2021 o 13:11

Jo a ještě k těm pořádkům, které se zavádí na Západě. Co je pro jednoho chybou řízení, je pro druhého cílem. Jak chcete varovat někoho, pro koho je právě tohle konečným cílem?


Západní elity nemají koncepci budoucností, kromě té, kterou popsal Orwell ve "Farmě zvířat".
Ale západní elity také nejsou stejnorodé, obzvlášť pokud mluvíme o skutečných elitách a ne o loutkách, které vidíme v politice.
Na západě také žijí normální lidé. V podstatě Putin svoje slova směřuje k ním.
Jinými slovy říká: Ti, koho nazývate bolševiky, které tolik nenávidíte, koho se tolik bojíte, ti se okopali u vás doma a zavádí stejné pořádky, které zaváděli u nás. Vy chcete opakovat naší cestu? Krvavou a nesmyslnou?


Druhou věci je, která vychází z koncepce Putina, že on nesouhlasí ve vším s bolševiky a řekl to i ve svém projevu.
Smysl toho, co on řekl, je v tom, že vše musí probíhat evoluční cestou, ne revoluční. Carské Rusko mělo plno problémů, ale pokud by se postupně přijímaly reformy a zlepšovala se životní úroveň národa, Rusko by se dnes nepotýkalo s takovými demografickými problémy. Zde mluví dovnítř, k národu a říká, že revoluce není cesta ku štěstí a blahobytu.


Bolševici na jednu stranu zachránili zemí, ale na druhou stranu připravovali podmínky k revolučnímu převzetí moci. Co dělal Lenin ve Švýcarsku? Rozvíjel marxistické idee a formuloval téze o diktatuře proletariátu. Uvnítř státu komunistická strana (bolševiků) agitovala negramotné masy násilnému odporu. Ty nepokoje byly zneužity k únorovému převratu, kdy se dostali k moci agenti západu. Tj. na začátku "bolševici" (název odvozený od názvu strany) sami byli v zajetí marxistických teorií a až potom, Stalin převédl zemí na jinou koncepci, kdy výužil bolševismus,v tom smyslu, jak ho chápeme my a který je historicky vlastní ruskému národu, k budování jiné konceptuálně nové společnosti. Během 2.světové války se ruský bolševizmus naplno projevil a to bylo hlavním důvodem vítězství, navzdory zrádě některých elit.


[quote="pid:39488, uid:125"]Jo a ještě k těm pořádkům, které se zavádí na Západě. Co je pro jednoho chybou řízení, je pro druhého cílem. Jak chcete varovat někoho, pro koho je právě tohle konečným cílem?[/quote] Západní elity nemají koncepci budoucností, kromě té, kterou popsal Orwell ve "Farmě zvířat". Ale západní elity také nejsou stejnorodé, obzvlášť pokud mluvíme o skutečných elitách a ne o loutkách, které vidíme v politice. Na západě také žijí normální lidé. V podstatě Putin svoje slova směřuje k ním. Jinými slovy říká: Ti, **koho nazývate** bolševiky, které tolik nenávidíte, koho se tolik bojíte, ti se okopali u vás doma a zavádí stejné pořádky, které zaváděli u nás. Vy chcete opakovat naší cestu? Krvavou a nesmyslnou? Druhou věci je, která vychází z koncepce Putina, že on nesouhlasí ve vším s bolševiky a řekl to i ve svém projevu. Smysl toho, co on řekl, je v tom, že vše musí probíhat evoluční cestou, ne revoluční. Carské Rusko mělo plno problémů, ale pokud by se postupně přijímaly reformy a zlepšovala se životní úroveň národa, Rusko by se dnes nepotýkalo s takovými demografickými problémy. Zde mluví dovnítř, k národu a říká, že revoluce není cesta ku štěstí a blahobytu. Bolševici na jednu stranu zachránili zemí, ale na druhou stranu připravovali podmínky k revolučnímu převzetí moci. Co dělal Lenin ve Švýcarsku? Rozvíjel marxistické idee a formuloval téze o diktatuře proletariátu. Uvnítř státu komunistická strana (bolševiků) agitovala negramotné masy násilnému odporu. Ty nepokoje byly zneužity k únorovému převratu, kdy se dostali k moci agenti západu. Tj. na začátku "bolševici" (název odvozený od názvu strany) sami byli v zajetí marxistických teorií a až potom, Stalin převédl zemí na jinou koncepci, kdy výužil bolševismus,v tom smyslu, jak ho chápeme my a který je historicky vlastní ruskému národu, k budování jiné konceptuálně nové společnosti. Během 2.světové války se ruský bolševizmus naplno projevil a to bylo hlavním důvodem vítězství, navzdory zrádě některých elit.
Upravené 25. 10. 2021 o 14:17

Ono je otázkou, jestli s tou evolucí je to reálné. Zkuste vzteklému psovi sebrat jeho žrádlo... A navázat na bolševiky se dá i v rámci možností "evoluční" cestou, pokud se lidem ukáže pravda, jak to bylo doopravdy. Protože faktickou věcí zůstává, že carismus byl nereformovatelný (nešlo sebrat psovi to žrádlo) a nějakým způsobem na zlom toho řízení bylo nutné reagovat. Globální elita vymyslela jako obvykle majdan, který však převzali lidé ze spoda, kteří jeho "návnadové ideje" začali skutečně realizovat. Jestliže se okolo toho bude pořád chodit jako okolo horké kaše, že je to boj spodku pyramidy proti jejímu vrcholu, tak nebude nikdy dobojováno. Rusko má k tomu ty nejlepší předpoklady to zlomit, má zdroje, má zkušenosti a ve svém okolí má spoustu lidí, kteří jsou mu ochotni podat pomocnou ruku (zatím, dokud je nepřeválcují mladší generace), ale k tomu zlomu dojít musí (a já pochybuji, že bude čistě evoluční), jinak nás do země zašlapou postupně všechny. Tak co dělá Putin, pracuje na tom, nebo hraje o čas, aby staré generace, co něco pamatují, vymřely? Ale ani to hraní o čas očividně nevyjde, s tím koronavirem už do toho jdou úplně natvrdo, takže se to nějak rozsekne... A vzhledem k tomu, že se to blíží, by Putin měl začít udávat směr a zatím jede jejich agendu jen v umírněnější formě.


Ono je otázkou, jestli s tou evolucí je to reálné. Zkuste vzteklému psovi sebrat jeho žrádlo... A navázat na bolševiky se dá i v rámci možností "evoluční" cestou, pokud se lidem ukáže pravda, jak to bylo doopravdy. Protože faktickou věcí zůstává, že carismus byl nereformovatelný (nešlo sebrat psovi to žrádlo) a nějakým způsobem na zlom toho řízení bylo nutné reagovat. Globální elita vymyslela jako obvykle majdan, který však převzali lidé ze spoda, kteří jeho "návnadové ideje" začali skutečně realizovat. Jestliže se okolo toho bude pořád chodit jako okolo horké kaše, že je to boj spodku pyramidy proti jejímu vrcholu, tak nebude nikdy dobojováno. Rusko má k tomu ty nejlepší předpoklady to zlomit, má zdroje, má zkušenosti a ve svém okolí má spoustu lidí, kteří jsou mu ochotni podat pomocnou ruku (zatím, dokud je nepřeválcují mladší generace), ale k tomu zlomu dojít musí (a já pochybuji, že bude čistě evoluční), jinak nás do země zašlapou postupně všechny. Tak co dělá Putin, pracuje na tom, nebo hraje o čas, aby staré generace, co něco pamatují, vymřely? Ale ani to hraní o čas očividně nevyjde, s tím koronavirem už do toho jdou úplně natvrdo, takže se to nějak rozsekne... A vzhledem k tomu, že se to blíží, by Putin měl začít udávat směr a zatím jede jejich agendu jen v umírněnější formě.

A vzhledem k tomu, že se to blíží, by Putin měl začít udávat směr a zatím jede jejich agendu jen v umírněnější formě.


Cítím to podobně.


[quote="pid:39508, uid:125"]A vzhledem k tomu, že se to blíží, by Putin měl začít udávat směr a zatím jede jejich agendu jen v umírněnější formě.[/quote] Cítím to podobně.

Jestliže se okolo toho bude pořád chodit jako okolo horké kaše, že je to boj spodku pyramidy proti jejímu vrcholu, tak nebude nikdy dobojováno.


"Устойчивость пирамиды редко зависит от вершины, но всегда именно вершина привлекает ваше внимание."
(Stabilita pyramidy málokdy závisí na vrcholu, ale vždy je to vrchol, který upoutá vaši pozornost.)
Josif Brodskij (Žid, nositel Nobelovy ceny, po nástupu Brežněva emigroval do USA). Byl zřejmě dobře obeznámen, jak se věci mají.


[quote="pid:39508, uid:125"]Jestliže se okolo toho bude pořád chodit jako okolo horké kaše, že je to boj spodku pyramidy proti jejímu vrcholu, tak nebude nikdy dobojováno.[/quote] "Устойчивость пирамиды редко зависит от вершины, но всегда именно вершина привлекает ваше внимание." (Stabilita pyramidy málokdy závisí na vrcholu, ale vždy je to vrchol, který upoutá vaši pozornost.) Josif Brodskij (Žid, nositel Nobelovy ceny, po nástupu Brežněva emigroval do USA). Byl zřejmě dobře obeznámen, jak se věci mají.
Upravené 25. 10. 2021 o 15:28

Cítím tu velkou nervozitu a až nedůvěru v řídící schopnosti Putina. je to modelová situace, totéž se může dít v libovolném místě a vůči libovolnému lídrovi . Vycházím jen z dosavadní zkušenosti a z velmi omezených informací přímo z RF . Tady nejde o nalhávání si vize o "bílé labuti" . Při naprosto chladném uvažování jsou naše možnosti (zde v ČR) převážně v pocitech a na základě nich také v pevnosti víry (spíše důvěry),že proces běží ne podle přání, ale optimálně podle mravnosti zúčastněných. A velká část zúčastněných má mravnost mizernou anebo žádnou.
Trochu mi ta nervozita připomíná duben-květen t.r. a velmi intenzivně vytvářené infopole pro zahájení války na Ukrajině. Přitom reálné možnosti absolutně neodpovídaly stupni napětí v infopoli. Dneska je to podobné . Vyjadřujeme obavy o směr řízení Putina , ale nejde jen o nesoulad, co bychm rádi slyšeli a viděli, a co je momentálně dosažitelné ?
Putin podle všeho velmi přesně kalibruje jednak druh munice a jednak její sílu i podle toho, co se děje mimo RF. přestože to zdánlivě vůbec nemusí souviset.
Poslouchejme večer O-O VVPj, podle všeho se k této konkrétní kontroverzní otázce dozvíme i něco od VVPj.


Cítím tu velkou nervozitu a až nedůvěru v řídící schopnosti Putina. je to modelová situace, totéž se může dít v libovolném místě a vůči libovolnému lídrovi . Vycházím jen z dosavadní zkušenosti a z velmi omezených informací přímo z RF . Tady nejde o nalhávání si vize o "bílé labuti" . Při naprosto chladném uvažování jsou naše možnosti (zde v ČR) převážně v pocitech a na základě nich také v pevnosti víry (spíše důvěry),že proces běží ne podle přání, ale optimálně podle mravnosti zúčastněných. A velká část zúčastněných má mravnost mizernou anebo žádnou. Trochu mi ta nervozita připomíná duben-květen t.r. a velmi intenzivně vytvářené infopole pro zahájení války na Ukrajině. Přitom reálné možnosti absolutně neodpovídaly stupni napětí v infopoli. Dneska je to podobné . Vyjadřujeme obavy o směr řízení Putina , ale nejde jen o nesoulad, co bychm rádi slyšeli a viděli, a co je momentálně dosažitelné ? Putin podle všeho velmi přesně kalibruje jednak druh munice a jednak její sílu i podle toho, co se děje mimo RF. přestože to zdánlivě vůbec nemusí souviset. Poslouchejme večer O-O VVPj, podle všeho se k této konkrétní kontroverzní otázce dozvíme i něco od VVPj.
Upravené 25. 10. 2021 o 15:38

A vzhledem k tomu, že se to blíží, by Putin měl začít udávat směr a zatím jede jejich agendu jen v umírněnější formě.


To je vtip že ano.


[quote="pid:39508, uid:125"]A vzhledem k tomu, že se to blíží, by Putin měl začít udávat směr a zatím jede jejich agendu jen v umírněnější formě.[/quote] To je vtip že ano.

Samozřejmě názory mohou být různé, ale mě to rozum nebere, prohlásit o někom, kdo označil západní liberální zvrhlosti na dětech (například - dalo by se z toho vystoupení vypíchnout desítky dalších věcí) za zločin proti lidskosti, že jede stejnou agendu jako oni.


Samozřejmě názory mohou být různé, ale mě to rozum nebere, prohlásit o někom, kdo označil západní liberální zvrhlosti na dětech (například - dalo by se z toho vystoupení vypíchnout desítky dalších věcí) za zločin proti lidskosti, že jede stejnou agendu jako oni.

Tak skusim este raz vysvetlit. Podam niekolko otazok a skusim na ne odpovedat.


Prostrednictvom koho bola organizivana pandemia v Rusku? Prostrednictvom riadiacich struktur predovsetky uradnicky zbor a rozni gubernatori... Teraz ta svadba a cestna straz zapadneho okruhu? Opat struktury v armade, zapadneho vejenskeho okruhu? Aky bol vysledok volieb a kolko percent volicov sa zucastnilo tychto volieb? Kto zastupuje tych ludi ktori sa tychto volieb nezucastnili? Prichod Nulandovej v Rusku nesposobil takmer ziadne vacsie vykyvy a vy chcete teraz aby Putin vystrasil vsetkych ktory sa bolsevizmu boja ako cert kriza? Putin prichadza predsa vzdy s navrhom na spolupracu.


Co toto (cit.Tsurumi Rumi z oracle blogu) :


  1. Príliš rýchly krach, ešte nie celkom prebudený dav sa nebude vedieť zorganizovať a bude ho možné pásť po novom (teda po starom v bledomodrom),
  2. krach nastane v okamihu, keď bude väčšina ľudí natoľko prebudená, že sa budú vedieť chopiť budovania naozaj nového systému,
  3. krach nastane príliš neskoro a starý systém stihne prekročiť hranice dopustenia, projekt ľudstva na planéte Zem sa zavŕši neúspechom a nový projekt sa nás už týkať nebude

Putin ma zodpovednost nie len za Rusko ale momentalne za cely svet a vy chcete aby teraz viac menej vyhlasil vojnu podpindosnikom v Rusku s tym ze zacne hovorit otvarat temu bolsevizmu v takom svetle ze by to vydesilo sucasne. riadiace struktury? Nezabudajte ze uroven riadenia s prichodom novych kadrov na urcity cas poklesne... Moze si to svet dovolit? Ma Rusko dostatok kadrov aby udrzalo celu krajinu stabilnu a nie len krajinu ale aj svet? Putin musi svoj prejav smerovat tak aby udrzal stabilitu riadenia do bodu kym nepride k padu systemu alebo moze ten system urobit este nestabilnejsim s tym ze so zapadom zhori aj Rusko pred tym nez sa Bolsevici dostanu k moci. Takze aby sa ti co doteraz boli z riadenia vyradeni lebo len malo bolsevikov sa dokazalo udrzat vo vysokych riadiacich strukturach zobudili a sformovali realnu politicku strukturalnu silu ktora dokaze nahradit tu sucasnu vytvara na nu tlak.


Alebo moze zacat v Rusku zatykanie tych co Rusku skodili ale zatknut vsetkych sa asi nepodari a kedze vidime stale nitky ku generalom a podobne tak jedine co by Putin momentalne dosiahol je rozsypanie Ruska skor nez by sa realne zmocnili moci Bolsevici... Takze najskor nech krachne Evrgrande a cela dolarova pyramida nech nie je ziadna nadej pre podpindosov nech sa stabilizuje svet a potom v rusku mozno makko a mozno tbrdsie dojde k vymene kadrov. Ale tie kadre a struktury sa musia zacat formovat teraz preto Pjakin napisal tu knihu o bolsevizme ale aky ma informacny dosah? Myslim si ze Gosudar ma vplyv ovela vacsi a tak ozvucuje tak ako v danej situacii moze a vytvara informacny tlak na urcitu skupinu ludi. Co urobi zivotaschopna skupina ked je na nu vytbarany tlak? Podla mna sa sformuje do struktury aby vedela danemu tlaku lepsie celit. S tym ze kadrove vytahy tak ako vo vacsine sveta boli v dostatocnej miere likvidovane a ani tam to nefunguje tak ako by malo.


Avsak toto je len okrajova tema tohto vlakna skutocnost je taka ze Putin opat podal pomocnu ruku vsetkym s tym ze kazdy moze prilozit ruku k dielu. Ukazal kam smeruje zapad a povedal ze buducnost je len v spolupraci. Takze sa ako vzdy drzal svojho kde zaclenuje aj ostatnych do svojho riadenia a to ze stupnuje i tenzitu vo vyjadreniach smerom k bolsevikom pre mna ukazuje len jedine aby sa zacali formovat a vytvarali realnu politicku silu


Tak skusim este raz vysvetlit. Podam niekolko otazok a skusim na ne odpovedat. Prostrednictvom koho bola organizivana pandemia v Rusku? Prostrednictvom riadiacich struktur predovsetky uradnicky zbor a rozni gubernatori... Teraz ta svadba a cestna straz zapadneho okruhu? Opat struktury v armade, zapadneho vejenskeho okruhu? Aky bol vysledok volieb a kolko percent volicov sa zucastnilo tychto volieb? Kto zastupuje tych ludi ktori sa tychto volieb nezucastnili? Prichod Nulandovej v Rusku nesposobil takmer ziadne vacsie vykyvy a vy chcete teraz aby Putin vystrasil vsetkych ktory sa bolsevizmu boja ako cert kriza? Putin prichadza predsa vzdy s navrhom na spolupracu. Co toto (cit.Tsurumi Rumi z oracle blogu) : 1. Príliš rýchly krach, ešte nie celkom prebudený dav sa nebude vedieť zorganizovať a bude ho možné pásť po novom (teda po starom v bledomodrom), 2. krach nastane v okamihu, keď bude väčšina ľudí natoľko prebudená, že sa budú vedieť chopiť budovania naozaj nového systému, 3. krach nastane príliš neskoro a starý systém stihne prekročiť hranice dopustenia, projekt ľudstva na planéte Zem sa zavŕši neúspechom a nový projekt sa nás už týkať nebude Putin ma zodpovednost nie len za Rusko ale momentalne za cely svet a vy chcete aby teraz viac menej vyhlasil vojnu podpindosnikom v Rusku s tym ze zacne hovorit otvarat temu bolsevizmu v takom svetle ze by to vydesilo sucasne. riadiace struktury? Nezabudajte ze uroven riadenia s prichodom novych kadrov na urcity cas poklesne... Moze si to svet dovolit? Ma Rusko dostatok kadrov aby udrzalo celu krajinu stabilnu a nie len krajinu ale aj svet? Putin musi svoj prejav smerovat tak aby udrzal stabilitu riadenia do bodu kym nepride k padu systemu alebo moze ten system urobit este nestabilnejsim s tym ze so zapadom zhori aj Rusko pred tym nez sa Bolsevici dostanu k moci. Takze aby sa ti co doteraz boli z riadenia vyradeni lebo len malo bolsevikov sa dokazalo udrzat vo vysokych riadiacich strukturach zobudili a sformovali realnu politicku strukturalnu silu ktora dokaze nahradit tu sucasnu vytvara na nu tlak. Alebo moze zacat v Rusku zatykanie tych co Rusku skodili ale zatknut vsetkych sa asi nepodari a kedze vidime stale nitky ku generalom a podobne tak jedine co by Putin momentalne dosiahol je rozsypanie Ruska skor nez by sa realne zmocnili moci Bolsevici... Takze najskor nech krachne Evrgrande a cela dolarova pyramida nech nie je ziadna nadej pre podpindosov nech sa stabilizuje svet a potom v rusku mozno makko a mozno tbrdsie dojde k vymene kadrov. Ale tie kadre a struktury sa musia zacat formovat teraz preto Pjakin napisal tu knihu o bolsevizme ale aky ma informacny dosah? Myslim si ze Gosudar ma vplyv ovela vacsi a tak ozvucuje tak ako v danej situacii moze a vytvara informacny tlak na urcitu skupinu ludi. Co urobi zivotaschopna skupina ked je na nu vytbarany tlak? Podla mna sa sformuje do struktury aby vedela danemu tlaku lepsie celit. S tym ze kadrove vytahy tak ako vo vacsine sveta boli v dostatocnej miere likvidovane a ani tam to nefunguje tak ako by malo. Avsak toto je len okrajova tema tohto vlakna skutocnost je taka ze Putin opat podal pomocnu ruku vsetkym s tym ze kazdy moze prilozit ruku k dielu. Ukazal kam smeruje zapad a povedal ze buducnost je len v spolupraci. Takze sa ako vzdy drzal svojho kde zaclenuje aj ostatnych do svojho riadenia a to ze stupnuje i tenzitu vo vyjadreniach smerom k bolsevikom pre mna ukazuje len jedine aby sa zacali formovat a vytvarali realnu politicku silu
Upravené 25. 10. 2021 o 16:07

Putin ma zodpovednost nie len za Rusko ale momentalne za cely svet a vy chcete aby teraz viac menej vyhlasil vojnu podpindosnikom v Rusku s tym ze zacne hovorit otvarat temu bolsevizmu v takom svetle ze by to vydesilo sucasne. riadiace struktury?


Není-li možné otevírat téma bolševismu, což mu neupírám, ať ho neotevírá... Nikdo ho za jazyk netahal.


[quote="pid:39522, uid:69"]Putin ma zodpovednost nie len za Rusko ale momentalne za cely svet a vy chcete aby teraz viac menej vyhlasil vojnu podpindosnikom v Rusku s tym ze zacne hovorit otvarat temu bolsevizmu v takom svetle ze by to vydesilo sucasne. riadiace struktury?[/quote] Není-li možné otevírat téma bolševismu, což mu neupírám, ať ho neotevírá... Nikdo ho za jazyk netahal.

Samozřejmě názory mohou být různé, ale mě to rozum nebere, prohlásit o někom, kdo označil západní liberální zvrhlosti na dětech (například - dalo by se z toho vystoupení vypíchnout desítky dalších věcí) za zločin proti lidskosti, že jede stejnou agendu jako oni.


A přirovnat to k tomu, co dělali bolševici (výslovně bolševici) je co?


[quote="pid:39520, uid:235"]Samozřejmě názory mohou být různé, ale mě to rozum nebere, prohlásit o někom, kdo označil západní liberální zvrhlosti na dětech (například - dalo by se z toho vystoupení vypíchnout desítky dalších věcí) za zločin proti lidskosti, že jede stejnou agendu jako oni.[/quote] A přirovnat to k tomu, co dělali bolševici (výslovně bolševici) je co?

Projev prezidenta RF V.V.Putina na Valdajském fóru


Boletus 24. 10. 2021
Kolega @Taurus přeložil velmi aktuální projev prezidenta Putina na Valdajském fóru, konaném před několika dny. Projev obsahuje zásadní myšlenky vyjadřující ruské pojetí globální politiky , nejen deklarované, ale i realizované. Dá se hovořit o rozšíření a zdůraznění Putinova vystoupení letos v Davosu na zasedání Světového ekonomického fóra

Vladimir Putin: Vážení účastníci plenárního zasedání, dámy a pánové!


Především bych vám chtěl poděkovat, že jste přijeli do Ruska a účastnili se akcí Valdajského klubu.


Jako vždy na takových setkáních nastolujete akutní, naléhavé problémy, komplexně diskutujete o otázkách, které jsou bez nadsázky aktuální pro lidi ve všech zemích světa. A tentokrát bylo hlavní téma fóra podáno přímo, docela ostře, řekl bych – „Globální otřes – XXI: lidé, hodnoty, stát“.


Skutečně žijeme v době obrovských změn. A pokud dovolíte, pak si tradičně dovolím přijít se svými názory na vámi formulovaný program.


Obecně se tato fráze – „žít v časech změn“ – může zdát již všední, říkáme ji příliš často. Ano, a právě tato éra změn začala před docela dlouhou dobou, proměnlivý stav se stal obvyklým. Nabízí se otázka: má cenu tomu věnovat pozornost? Souhlasím však s těmi, kteří formulovali program těchto schůzí: samozřejmě, že má . . .
https://kob-forum.eu/2021/10/24/projev-prezidenta-rf-v-v-putina-na-valdajskem-foru/
6176bd1e74cbe


Taurus už tradičně vystihl důležité téma a bleskově ho zpřístupnil překladem. Už je i na sesterském fóru kobforum.eu. Debata je namístě,každý veřejný projev VVP za poslední cca 2 roky, ať už před domácím, anebo mezinárodním auditoriem, v podstatě signalizuje mantinely,nástroje a pořadí ruské verze globalizace. Putin využívá obě kategorie řídících nástrojů, jak ty verbální, tak ty praktické snaží se mixovat oba projevy řízení tak, aby ta "loďka" nejen ruské globalizace, ale jinak řečeno- globální koncepce "pro lidi" nenarazila nejen nad hladinou, ale i na skryté útesy pod hladinou.
Naučil jsem se v jeho projevech identifikovat hlavní linku body , jí vyznačující. A vedle ní i odbočky, které plní roli kompenzátorů těch hlavních kroků a manévrů. Takže nebývám iritován případnými "úlety", protože zatím se vždy ukázalo, že nešlo o "úlety", ale vynucený manévr v řízení. Typickým příkladem je podpis "důchodové reformy" , která byla otevřeným vyhlášením války nomenklatury proti reálným patriotům . Odpovědí byla postupná implementace protikroků, počínaje Ústavou a konče novou ekonomickou politikou vlády.


Projev prezidenta RF V.V.Putina na Valdajském fóru -------------------------------------------------- Boletus 24. 10. 2021 Kolega @Taurus přeložil velmi aktuální projev prezidenta Putina na Valdajském fóru, konaném před několika dny. Projev obsahuje zásadní myšlenky vyjadřující ruské pojetí globální politiky , nejen deklarované, ale i realizované. Dá se hovořit o rozšíření a zdůraznění Putinova vystoupení letos v Davosu na zasedání Světového ekonomického fóra Vladimir Putin: Vážení účastníci plenárního zasedání, dámy a pánové! Především bych vám chtěl poděkovat, že jste přijeli do Ruska a účastnili se akcí Valdajského klubu. Jako vždy na takových setkáních nastolujete akutní, naléhavé problémy, komplexně diskutujete o otázkách, které jsou bez nadsázky aktuální pro lidi ve všech zemích světa. A tentokrát bylo hlavní téma fóra podáno přímo, docela ostře, řekl bych – „Globální otřes – XXI: lidé, hodnoty, stát“. Skutečně žijeme v době obrovských změn. A pokud dovolíte, pak si tradičně dovolím přijít se svými názory na vámi formulovaný program. Obecně se tato fráze – „žít v časech změn“ – může zdát již všední, říkáme ji příliš často. Ano, a právě tato éra změn začala před docela dlouhou dobou, proměnlivý stav se stal obvyklým. Nabízí se otázka: má cenu tomu věnovat pozornost? Souhlasím však s těmi, kteří formulovali program těchto schůzí: samozřejmě, že má . . . https://kob-forum.eu/2021/10/24/projev-prezidenta-rf-v-v-putina-na-valdajskem-foru/ ![6176bd1e74cbe](serve/attachment&path=6176bd1e74cbe) [quote="pid:39474, uid:57"]Taurus už tradičně vystihl důležité téma a bleskově ho zpřístupnil překladem. Už je i na sesterském fóru kobforum.eu. Debata je namístě,každý veřejný projev VVP za poslední cca 2 roky, ať už před domácím, anebo mezinárodním auditoriem, v podstatě signalizuje mantinely,nástroje a pořadí ruské verze globalizace. Putin využívá obě kategorie řídících nástrojů, jak ty verbální, tak ty praktické snaží se mixovat oba projevy řízení tak, aby ta "loďka" nejen ruské globalizace, ale jinak řečeno- globální koncepce "pro lidi" nenarazila nejen nad hladinou, ale i na skryté útesy pod hladinou. Naučil jsem se v jeho projevech identifikovat hlavní linku body , jí vyznačující. A vedle ní i odbočky, které plní roli kompenzátorů těch hlavních kroků a manévrů. Takže nebývám iritován případnými "úlety", protože zatím se vždy ukázalo, že nešlo o "úlety", ale vynucený manévr v řízení. Typickým příkladem je podpis "důchodové reformy" , která byla otevřeným vyhlášením války nomenklatury proti reálným patriotům . Odpovědí byla postupná implementace protikroků, počínaje Ústavou a konče novou ekonomickou politikou vlády.[/quote]
Upravené 25. 10. 2021 o 16:22

To co popsal dělali trockisté (globalisté, satanisté), k těmto přirovnal to co se děje na západě a co odtamtud proudí. Protože to jsou ty samé síly, které tehdy dělaly to co popsal v Rusku, a které teď dělají to co popsal na Západě. Z kontextu je zcela jasné, že nemluvil o bolševicích v tom smyslu, jak je ten termín chápán v KSB.


ps. kde je řečeno, že termín "bolševici" vůbec ještě někdy nabude pozitivního významu? Některé termíny už jsou nejspíš odepsané tím, co v jejich jméně páchal nepřítel. Jde o podstatu, ne o formální stránku věci.


To co popsal dělali trockisté (globalisté, satanisté), k těmto přirovnal to co se děje na západě a co odtamtud proudí. Protože to jsou ty samé síly, které tehdy dělaly to co popsal v Rusku, a které teď dělají to co popsal na Západě. Z kontextu je zcela jasné, že nemluvil o bolševicích v tom smyslu, jak je ten termín chápán v KSB. ps. kde je řečeno, že termín "bolševici" vůbec ještě někdy nabude pozitivního významu? Některé termíny už jsou nejspíš odepsané tím, co v jejich jméně páchal nepřítel. Jde o podstatu, ne o formální stránku věci.

To co popsal dělali trockisté (globalisté, satanisté), k těmto přirovnal to co se děje na západě a co odtamtud proudí. Protože to jsou ty samé síly, které tehdy dělaly to co popsal v Rusku, a které teď dělají to co popsal na Západě. Z kontextu je zcela jasné, že nemluvil o bolševicích v tom smyslu, jak je ten termín chápán v KSB.


Z kontextu? Lidé budou vnímat kontext, nebo to, co řekl přímo? Ale já už jsem své řekla ve svých příspěvcích. Nemyslím, že je co dodat. Podle mne dělá dlouhodobě chybu, i když mu to krátkodobě může ulehčit situaci. Já však nejsem na jeho místě a mohu si dovolit ho za to kritizovat a budu to dělat.


[quote="pid:39527, uid:235"]To co popsal dělali trockisté (globalisté, satanisté), k těmto přirovnal to co se děje na západě a co odtamtud proudí. Protože to jsou ty samé síly, které tehdy dělaly to co popsal v Rusku, a které teď dělají to co popsal na Západě. Z kontextu je zcela jasné, že nemluvil o bolševicích v tom smyslu, jak je ten termín chápán v KSB.[/quote] Z kontextu? Lidé budou vnímat kontext, nebo to, co řekl přímo? Ale já už jsem své řekla ve svých příspěvcích. Nemyslím, že je co dodat. Podle mne dělá dlouhodobě chybu, i když mu to krátkodobě může ulehčit situaci. Já však nejsem na jeho místě a mohu si dovolit ho za to kritizovat a budu to dělat.

A přirovnat to k tomu, co dělali bolševici (výslovně bolševici) je co?


V jednoduchosti skúsim aj iný pohľad, aj keď Hox to jasne napísal.


Na západe sú hlavným mamonom peniaze a majetky. To je to, čoho sa neochvejne držia aj veľkí biznismeni. Jedným z veľkých strašiakov západného kapitalizmu je, že im štát znárodní ich “poctivo” nadobudnutý majetok. Hlavným predstaviteľom a pre západ najväčším strašiakom veľkého celoplošného znárodnia je Rusko. To, aby Rusko presadilo svoju koncepciu rozvoja, musí vytvárať primerané vyvážené podmienky, aby sa kapitalisti cítili komfortne.


Čiže popri poukázaniu na celoplošné znárodnenie v Rusku ako chybu (upokojenie kapitalistov), vybil zuby liberalizmu a jeho 25 pohlaviam a ničeniu zdravého rodinného života.


Ps: Proste šité na mieru západu. Boľševikoch môže Putin, alebo niekto iný priebežne vyzvihovať nekôr. Vôbec nič nie je stratené.


[quote="pid:39525, uid:125"]A přirovnat to k tomu, co dělali bolševici (výslovně bolševici) je co?[/quote] V jednoduchosti skúsim aj iný pohľad, aj keď Hox to jasne napísal. Na západe sú hlavným mamonom peniaze a majetky. To je to, čoho sa neochvejne držia aj veľkí biznismeni. Jedným z veľkých strašiakov západného kapitalizmu je, že im štát znárodní ich “poctivo” nadobudnutý majetok. Hlavným predstaviteľom a pre západ najväčším strašiakom veľkého celoplošného znárodnia je Rusko. To, aby Rusko presadilo svoju koncepciu rozvoja, musí vytvárať primerané vyvážené podmienky, aby sa kapitalisti cítili komfortne. Čiže popri poukázaniu na celoplošné znárodnenie v Rusku ako chybu (upokojenie kapitalistov), vybil zuby liberalizmu a jeho 25 pohlaviam a ničeniu zdravého rodinného života. Ps: Proste šité na mieru západu. Boľševikoch môže Putin, alebo niekto iný priebežne vyzvihovať nekôr. Vôbec nič nie je stratené.

neviem, ja ked som pocula vyzvy Putina na ockovanie aj ked nie povinne, tak som si hovorila, ze mozno nieco vie, proti comu moze Sputnik pomoct....obvinit inych z tvorby biologickych zbrani na tejto urovni a bez dokazov, ktore by boli nepriestrelne by bolo bud presmerovane na Cinu (ako oficialny zdroj) alebo vysmiate (uz aj Putin blbne s konspiratormi).
Je pravda, ze ani Ludovit XVI. by sa urcite dobrovolne nevzdal moci (a teda ani nie tak on, ale skor vsetci ti za nim), pretoze to je aj generacne upevnena viera a idea....to proste aristokrat by cez srdce nepreniesol......a dalsich 100 rokov to trvalo, kym zacalo byt dolezitejsie mat peniaze ako povod (teda prechod ku kapitalizmu- co bolo ale spojene aj so snahou o sebapresadenie ), vidno to v literature aj filmoch o tej dobe.
Je mozne, ze Putin to ma dva kroky dopredu a jeden dozadu, takze pomaly kraca vpred. Bolsevizmus pre mnoho ludi doma aj v zahranici znamena krvave roky, pogromy, utlak.....si uvedomte kam sa to najviac pripisuje.....30. roky a hladomor v Rusku (ale aj vo svete, len o tom sa menej hovori), 50.roky (stalinske cistky a gulagy). 2.sv.vojna a Stalin, to sa v ociach tychto ludi berie skor ako nedopatrenie, ze proste Hitler to prehnal v tom, ze otvorene prehlasil o potrebe genocidy Slovanov a teda ti sa postavili proti a vyhrali. Stalin bol (v tomto pripade) len ten co kormidloval, aj to casto zle (lebo neveril ze Nemci napadnu ZSSR, lebo cistil armadu v nespravnom case, lebo zaviedli zakon kto ustupi, bude popraveny atd.). A toto ma vela ludi spojene s tymto. Malokto si uvedomil, ze naozaj Stalin prevzal krajinu s nevolnikmi a odovzdal ju s vesmirnym programom). Aj ja som to tak mala, nez som sem prisla, ani mi to nenapadlo, v skole sme sa ucili o 50.rokoch a kulte osobnosti, citala som mnoho pripadov ludi, ktori na to doplatili (vratane Koroljeva apod)., videla filmy.....nerozmyslala som v tychto intenciach....30.roky boli pre mna prilis davno a clovek vnimal len to porovnanie v ramci rokov okolo seba (teda svojich blizkych). Keby mi niekto zacal v tomto ramci rozpravat, ze vsak Stalin nebol blbec a surovec aparanoik, tak by som povedala dotycnemu, ze je blbec.
Vo vysledku je dolezite kam sa to potiahne.....teraz je vidno, ze napojili Rusko na egregor 2.sv.vojny a obnoveneho budovania Ruska. Ten krok vyssie, kedy uz prestava byt zaujimava materialna sfera a ake auto si kupit, to nemali ani bolsevici duchovne (podla mna) spracovane, v podstate dufali, ze sa toi vyvinie same.....a mozne to bolo relativne dostatkom toho zakladneho (takze sa ludia nemuseli az tak snazit a nevazili si to, co dostavali od statu zadarmo a za lacno....teda vzdelanie, byty, zdravotnictvo, stabilitu a bezpecnost), ale uz nie nadbytkom, ktori by uspokojil tie "nadpotreby" a ktore tak usilovne lestil vo vylohe reklamy Zapad, takze ten clovek sa este stale nevyvinul. Tento boj este nie je ani poriadne sformulovany, nevieme co to znamena naozaj byt celovekom (teda teoreticky mozno ano, ale prakticky? co teda....odist z mesta na vidiek a miesto riesenia rovnic tam kopat zemiaky? alebo empaticky sa rozpravat na socialnych sietach s inymi? alebo studovat KSB? aky to ma presah do realneho zivota? ockovat ci nie? bojovat v medialnom priestore? ako sa spravat ku kolegom ci rodine, ktora je spracovana? ako si udrzat energiu, aby clovek vladal sa starat o seba, rodinu, rodicov, zarabat, oddychovat a studovat? ako si uchovat vobec vedomie co je pravda a co nie? to vobec nie su trivialne otazky ako to casto clovek si mysli.....


neviem, ja ked som pocula vyzvy Putina na ockovanie aj ked nie povinne, tak som si hovorila, ze mozno nieco vie, proti comu moze Sputnik pomoct....obvinit inych z tvorby biologickych zbrani na tejto urovni a bez dokazov, ktore by boli nepriestrelne by bolo bud presmerovane na Cinu (ako oficialny zdroj) alebo vysmiate (uz aj Putin blbne s konspiratormi). Je pravda, ze ani Ludovit XVI. by sa urcite dobrovolne nevzdal moci (a teda ani nie tak on, ale skor vsetci ti za nim), pretoze to je aj generacne upevnena viera a idea....to proste aristokrat by cez srdce nepreniesol......a dalsich 100 rokov to trvalo, kym zacalo byt dolezitejsie mat peniaze ako povod (teda prechod ku kapitalizmu- co bolo ale spojene aj so snahou o sebapresadenie ), vidno to v literature aj filmoch o tej dobe. Je mozne, ze Putin to ma dva kroky dopredu a jeden dozadu, takze pomaly kraca vpred. Bolsevizmus pre mnoho ludi doma aj v zahranici znamena krvave roky, pogromy, utlak.....si uvedomte kam sa to najviac pripisuje.....30. roky a hladomor v Rusku (ale aj vo svete, len o tom sa menej hovori), 50.roky (stalinske cistky a gulagy). 2.sv.vojna a Stalin, to sa v ociach tychto ludi berie skor ako nedopatrenie, ze proste Hitler to prehnal v tom, ze otvorene prehlasil o potrebe genocidy Slovanov a teda ti sa postavili proti a vyhrali. Stalin bol (v tomto pripade) len ten co kormidloval, aj to casto zle (lebo neveril ze Nemci napadnu ZSSR, lebo cistil armadu v nespravnom case, lebo zaviedli zakon kto ustupi, bude popraveny atd.). A toto ma vela ludi spojene s tymto. Malokto si uvedomil, ze naozaj Stalin prevzal krajinu s nevolnikmi a odovzdal ju s vesmirnym programom). Aj ja som to tak mala, nez som sem prisla, ani mi to nenapadlo, v skole sme sa ucili o 50.rokoch a kulte osobnosti, citala som mnoho pripadov ludi, ktori na to doplatili (vratane Koroljeva apod)., videla filmy.....nerozmyslala som v tychto intenciach....30.roky boli pre mna prilis davno a clovek vnimal len to porovnanie v ramci rokov okolo seba (teda svojich blizkych). Keby mi niekto zacal v tomto ramci rozpravat, ze vsak Stalin nebol blbec a surovec aparanoik, tak by som povedala dotycnemu, ze je blbec. Vo vysledku je dolezite kam sa to potiahne.....teraz je vidno, ze napojili Rusko na egregor 2.sv.vojny a obnoveneho budovania Ruska. Ten krok vyssie, kedy uz prestava byt zaujimava materialna sfera a ake auto si kupit, to nemali ani bolsevici duchovne (podla mna) spracovane, v podstate dufali, ze sa toi vyvinie same.....a mozne to bolo relativne dostatkom toho zakladneho (takze sa ludia nemuseli az tak snazit a nevazili si to, co dostavali od statu zadarmo a za lacno....teda vzdelanie, byty, zdravotnictvo, stabilitu a bezpecnost), ale uz nie nadbytkom, ktori by uspokojil tie "nadpotreby" a ktore tak usilovne lestil vo vylohe reklamy Zapad, takze ten clovek sa este stale nevyvinul. Tento boj este nie je ani poriadne sformulovany, nevieme co to znamena naozaj byt celovekom (teda teoreticky mozno ano, ale prakticky? co teda....odist z mesta na vidiek a miesto riesenia rovnic tam kopat zemiaky? alebo empaticky sa rozpravat na socialnych sietach s inymi? alebo studovat KSB? aky to ma presah do realneho zivota? ockovat ci nie? bojovat v medialnom priestore? ako sa spravat ku kolegom ci rodine, ktora je spracovana? ako si udrzat energiu, aby clovek vladal sa starat o seba, rodinu, rodicov, zarabat, oddychovat a studovat? ako si uchovat vobec vedomie co je pravda a co nie? to vobec nie su trivialne otazky ako to casto clovek si mysli.....

a zatím jede jejich agendu jen v umírněnější formě

Čo nepovedal Putin, povedal Naryškin...
https://admin.armadnymagazin.sk/2021/10/25/sef-ruskej-rozviedky-naryskin-odporucil-potomkom-nacistov-a-dalsich-najazdnikov-na-rusko-aby-sa-ucili-historiu-bez-prikraslovania/
Dúfam, že Šojgu už nebude musieť...


[quote="pid:39508, uid:125"]a zatím jede jejich agendu jen v umírněnější formě[/quote] Čo nepovedal Putin, povedal Naryškin... https://admin.armadnymagazin.sk/2021/10/25/sef-ruskej-rozviedky-naryskin-odporucil-potomkom-nacistov-a-dalsich-najazdnikov-na-rusko-aby-sa-ucili-historiu-bez-prikraslovania/ Dúfam, že Šojgu už nebude musieť...

Přesně tak.


To nikdo nezpochybňoval, ten projev je famózní. Pouze jsem se zamyslel nad tím, proč zmiňoval tu dvojici témat způsobem, který nebyl nutný.


To by přece neznamenalo jakoukoli konfrontaci. Nešlo by o to, že by například oznámil, že covid je podvod.


A místo bolševici bohl použít jiný výraz, třeba "tehdejší revolucionáři".


Poukázáním na tento fakt není shazování projevu jako takového. Ale bije to do očí a upozornit na to neznamená nějaké zavržení Putina. Jen to v kontextu s jinak (tradičně) výborným projevem zamrzí.


[quote="pid:39555, uid:235"]Přesně tak.[/quote] To nikdo nezpochybňoval, ten projev je famózní. Pouze jsem se zamyslel nad tím, proč zmiňoval tu dvojici témat způsobem, který nebyl nutný. To by přece neznamenalo jakoukoli konfrontaci. Nešlo by o to, že by například oznámil, že covid je podvod. A místo bolševici bohl použít jiný výraz, třeba "tehdejší revolucionáři". Poukázáním na tento fakt není shazování projevu jako takového. Ale bije to do očí a upozornit na to neznamená nějaké zavržení Putina. Jen to v kontextu s jinak (tradičně) výborným projevem zamrzí.

ad: bolsevici> v 2sv Hitler zneuzil svastiku (hakovy kriz), slnecny symbol nie len v slovanskych krajinach, ale aj roznych nabozenstvach. Ak by ste symbol nosili na krku, ste fasista. Trapi to niekoho, ze bol symbol zneuzity ? Bude niekedy ocisteny ? Asi nie, lebo "system" sa planovite re-formuje.


ad: bolsevici> v 2sv Hitler zneuzil svastiku (hakovy kriz), slnecny symbol nie len v slovanskych krajinach, ale aj roznych nabozenstvach. Ak by ste symbol nosili na krku, ste fasista. Trapi to niekoho, ze bol symbol zneuzity ? Bude niekedy ocisteny ? Asi nie, lebo "system" sa planovite re-formuje.
Upravené 26. 10. 2021 o 08:43

A místo bolševici bohl použít jiný výraz, třeba "tehdejší revolucionáři".
Poukázáním na tento fakt není shazování projevu jako takového. Ale bije to do očí a upozornit na to neznamená nějaké zavržení Putina. Jen to v kontextu s jinak (tradičně) výborným projevem zamrzí.

Prvoplánově s tebou, Jiří, souhlasím: Putin určitě mohl na místo "bolševiků" použít jiný termín, třeba "tehdejší revolucionáři". Myslím si ale, že Putin užívá termín "bolševici" záměrně, přestože ví, že jej používá nepřesně. Záměrem je nastolení tématu: Kdo to jsou bolševici - jak se bolševici odlišují od trockistů, jak od komunistů - diskuze je nevyhnutelná. Stejně jako Putin vyvolal bouřlivou diskuzi tady na našem fóru, tak ji vyvolává i jinde, a to je správně. Výsledkem diskuze bude to, po čem všichni voláme, obecné znovupromýšlení dějinných významů a klišé, které nakonec dojde i k těm nejzarytějším liberálům, pro které se čas zastavil v roce 1989 (pokud ne už v roce 1968 ).


Chazin už reagoval např. zde https://www.youtube.com/watch?v=NTOmC_ZRbu4

od minuty 13:47 - Podle Chazina má Putin negativním obsahem pojmu "bolševici" na mysli "staré bolševiky" 30. let 20. století, kteří v čele s Jagodou rozpoutali teror proti stalinským kádrům s cílem svrhnout Stalina (a Stalinovi nezbylo než ten teror obrátit proti nim dosazením Ježova, a pak korigovat dosazením Berji).


Na tomhle místě můžu taky upozornit na výborný román Borise Pilňaka Holý rok, který vyšel česky v Praze v edici Symposion v roce 1928. Stejně jako ve filmu Čapajev, i zde na dvou místech, na s. 81 a v samém závěru románu, padá otázka, zda je aktér bolševik nebo komunista, přičemž se zřetelně rozlišuje mezi bolševiky, zastánci národní cesty budování společnosti bez vrchností a elit, vnímanými mužiky a dělníky jako jediná pozitivní alternativa budoucnosti, obnovujícími továrny po devastaci bílými, a komunisty, prosazovateli cizích myšlenek přinášejících jenom vraždění a zmar. Možná i proto trockističtí kulturtrégři Pilňaka nadlouho vymazali ze sovětské literatury stejně jako Bulgakova.


[quote="pid:39560, uid:372"]A místo bolševici bohl použít jiný výraz, třeba "tehdejší revolucionáři". Poukázáním na tento fakt není shazování projevu jako takového. Ale bije to do očí a upozornit na to neznamená nějaké zavržení Putina. Jen to v kontextu s jinak (tradičně) výborným projevem zamrzí.[/quote] Prvoplánově s tebou, Jiří, souhlasím: Putin určitě mohl na místo "bolševiků" použít jiný termín, třeba "tehdejší revolucionáři". Myslím si ale, že Putin užívá termín "bolševici" záměrně, přestože ví, že jej používá nepřesně. Záměrem je nastolení tématu: Kdo to jsou bolševici - jak se bolševici odlišují od trockistů, jak od komunistů - diskuze je nevyhnutelná. Stejně jako Putin vyvolal bouřlivou diskuzi tady na našem fóru, tak ji vyvolává i jinde, a to je správně. Výsledkem diskuze bude to, po čem všichni voláme, obecné znovupromýšlení dějinných významů a klišé, které nakonec dojde i k těm nejzarytějším liberálům, pro které se čas zastavil v roce 1989 (pokud ne už v roce 1968 ). Chazin už reagoval např. zde https://www.youtube.com/watch?v=NTOmC_ZRbu4 od minuty 13:47 - Podle Chazina má Putin negativním obsahem pojmu "bolševici" na mysli "staré bolševiky" 30. let 20. století, kteří v čele s Jagodou rozpoutali teror proti stalinským kádrům s cílem svrhnout Stalina (a Stalinovi nezbylo než ten teror obrátit proti nim dosazením Ježova, a pak korigovat dosazením Berji). Na tomhle místě můžu taky upozornit na výborný román Borise Pilňaka Holý rok, který vyšel česky v Praze v edici Symposion v roce 1928. Stejně jako ve filmu Čapajev, i zde na dvou místech, na s. 81 a v samém závěru románu, padá otázka, zda je aktér bolševik nebo komunista, přičemž se zřetelně rozlišuje mezi bolševiky, zastánci národní cesty budování společnosti bez vrchností a elit, vnímanými mužiky a dělníky jako jediná pozitivní alternativa budoucnosti, obnovujícími továrny po devastaci bílými, a komunisty, prosazovateli cizích myšlenek přinášejících jenom vraždění a zmar. Možná i proto trockističtí kulturtrégři Pilňaka nadlouho vymazali ze sovětské literatury stejně jako Bulgakova.

Fidelo

Myslím si ale, že Putin užívá termín "bolševici" záměrně
mozno aplikuje princip overtonovho okna, cas ukaze


[quote="pid:39636, uid:294"]Myslím si ale, že Putin užívá termín "bolševici" záměrně[/quote]mozno aplikuje princip overtonovho okna, cas ukaze

Chazin už reagoval např. zde...
od minuty 13:47 - Podle Chazina má Putin negativním obsahem pojmu "bolševici" na mysli "staré bolševiky" 30. let 20. století, kteří v čele s Jagodou rozpoutali teror proti stalinským kádrům s cílem svrhnout Stalina (a Stalinovi nezbylo než ten teror obrátit proti nim dosazením Ježova, a pak korigovat dosazením Berji).

Počítám, že toto je vysvětlení pro Irenu.
Takže to začíná pomalu vypadat na použití principu “negativní reklama, taky reklama”.
A kromě toho, čichám čichám Overtona...
(věřte nevěřte, až teď čtu, že mě Lekno předběhl
mozno aplikuje princip overtonovho okna, cas ukaze

:-)
Dodatek: Když Putin takhle “nadzvedává” Irenu, co se asi děje v Ruských domácnostech, kde jsou pamětníci či potomci bolševiků-netrockistů...


[quote="pid:39636, uid:294"]Chazin už reagoval např. zde... od minuty 13:47 - Podle Chazina má Putin negativním obsahem pojmu "bolševici" na mysli "staré bolševiky" 30. let 20. století, kteří v čele s Jagodou rozpoutali teror proti stalinským kádrům s cílem svrhnout Stalina (a Stalinovi nezbylo než ten teror obrátit proti nim dosazením Ježova, a pak korigovat dosazením Berji).[/quote] Počítám, že toto je vysvětlení pro Irenu. Takže to začíná pomalu vypadat na použití principu “negativní reklama, taky reklama”. A kromě toho, čichám čichám Overtona... (věřte nevěřte, až teď čtu, že mě Lekno předběhl [quote="pid:39638, uid:197"]mozno aplikuje princip overtonovho okna, cas ukaze[/quote] :-) Dodatek: Když Putin takhle “nadzvedává” Irenu, co se asi děje v Ruských domácnostech, kde jsou pamětníci či potomci bolševiků-netrockistů...
Upravené 26. 10. 2021 o 09:45

mozno aplikuje princip overtonovho okna, cas ukaze


Tak to mě nenapadlo, kéž by to tak bylo! (a bylo by to vlastně geniální).


Viděl někdo Pjakina? Vyjádřil se k tomu?


[quote="pid:39638, uid:197"]mozno aplikuje princip overtonovho okna, cas ukaze[/quote] Tak to mě nenapadlo, kéž by to tak bylo! (a bylo by to vlastně geniální). Viděl někdo Pjakina? Vyjádřil se k tomu?

@Fidelo - tento příspěvek Chazina velmi doporučuji , rozebírá projev Putina a speciálně část věnovanou "bolševikům" Stále více se mi to jeví jako úmysl, ale vůbec ne dehonestační. Vypadá to na otevření dalšího tabuizovaného tématu, podobně jako před cca 20 lety otevřeli šuplík s notně "poplivaným" Stalinem a díky tomu se dostavila postupná rehabilitace nejen osoby, ale i díla. Tady s tím to vidím podobně. Ostatně- nezažíváme něco podobného i my všichni s demaskováním Havla celé té demokratické poListopadové cesty ?

@Fidelo - tento příspěvek Chazina velmi doporučuji , rozebírá projev Putina a speciálně část věnovanou "bolševikům" Stále více se mi to jeví jako úmysl, ale vůbec ne dehonestační. Vypadá to na otevření dalšího tabuizovaného tématu, podobně jako před cca 20 lety otevřeli šuplík s notně "poplivaným" Stalinem a díky tomu se dostavila postupná rehabilitace nejen osoby, ale i díla. Tady s tím to vidím podobně. Ostatně- nezažíváme něco podobného i my všichni s demaskováním Havla celé té demokratické poListopadové cesty ?

Viděl někdo Pjakina? Vyjádřil se k tomu?

Ano, hned první otázka byla na toto téma.


[quote="pid:39678, uid:372"]Viděl někdo Pjakina? Vyjádřil se k tomu?[/quote] Ano, hned první otázka byla na toto téma.

Ano, hned první otázka byla na toto téma.


Můžu poprosit ve stručnosti, co řekl?


[quote="pid:39782, uid:312"]Ano, hned první otázka byla na toto téma.[/quote] Můžu poprosit ve stručnosti, co řekl?

Můžu poprosit ve stručnosti, co řekl?

Vysvětlení trvalo víc než 30 minut, ale v zásadě to, že Rusko není dosud suverénní země, Putin je osoba, která je již teď odsouzena ke zničení a že musí manévrovat.


[quote="pid:39786, uid:372"]Můžu poprosit ve stručnosti, co řekl?[/quote] Vysvětlení trvalo víc než 30 minut, ale v zásadě to, že Rusko není dosud suverénní země, Putin je osoba, která je již teď odsouzena ke zničení a že musí manévrovat.

Nějak se v poslední době pořád všude "blýská" Medvěděv.


Další "programový" článek


https://www.gazeta.ru/social/2021/11/01/14156077.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Potravinová krize v celém světě, samozřejmě především kvůli koronaviru…


Lockdowny prý jsou efektivní!!! Prý čím tvrdší, tím lepší boj proti epidemii!


Kolektivní imunita prý může vzniknout jen v celém světě!!! To prý chápou lékaři i vědci a mnohé uznávané veřejné organizace. Jenže ne všechny státy jsou schopné projevit politickou vůli k mezinárodní spolupráci v boji s koronavirem.


Očkovací nacionalismus a jeskynní logika Národní egoismus a jeskynní logika z dob „studené války“, paranoidní fantómové strachy, pokusy bránit své úzké geopolitické zájmy projevující se všude měly velmi velký vliv na všelidské hodnoty.


Evropská unie se ukázala být neunijní - Vzájemně si neposkytovali chybějící vakcíny, zdravotnické prostředky a tak dále…


A teď přijdeme k závěru


Světová zdravotnická organizace má málo pravomocí – Potřebuje podle Medvěděva prý větší pravomoci a vlivové páky na státy, aby plnily „doporučení“ odborníků!


A jsme u práv samotných občanů Ruska. „V určitých situacích je veřejná bezpečnost veškerého obyvatelstva důležitější než dodržování práv a svobod jednotlivého občana!“


"A proto je "zdokonalování" zákonodárství v této oblasti výzvou, na kterou náš stát ještě bude muset nalézt odpověď..."


To se mu to juchá poté, co Putin zprznil bolševiky, hajzlíkovi…


Nějak se v poslední době pořád všude "blýská" Medvěděv. Další "programový" článek https://www.gazeta.ru/social/2021/11/01/14156077.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop **Potravinová krize v celém světě,** samozřejmě především kvůli koronaviru… **Lockdowny prý jsou efektivní!!!** Prý čím tvrdší, tím lepší boj proti epidemii! **Kolektivní imunita prý může vzniknout jen v celém světě!!!** To prý chápou lékaři i vědci a mnohé uznávané veřejné organizace. Jenže ne všechny státy jsou schopné projevit politickou vůli k mezinárodní spolupráci v boji s koronavirem. **Očkovací nacionalismus a jeskynní logika** Národní egoismus a jeskynní logika z dob „studené války“, paranoidní fantómové strachy, pokusy bránit své úzké geopolitické zájmy projevující se všude měly velmi velký vliv na všelidské hodnoty. **Evropská unie se ukázala být neunijní** - Vzájemně si neposkytovali chybějící vakcíny, zdravotnické prostředky a tak dále… A teď přijdeme k závěru **Světová zdravotnická organizace má málo pravomocí** – Potřebuje podle Medvěděva prý větší pravomoci a vlivové páky na státy, aby plnily „doporučení“ odborníků! **A jsme u práv samotných občanů Ruska. „V určitých situacích je veřejná bezpečnost veškerého obyvatelstva důležitější než dodržování práv a svobod jednotlivého občana!“** "A proto je "zdokonalování" zákonodárství v této oblasti výzvou, na kterou náš stát ještě bude muset nalézt odpověď..." To se mu to juchá poté, co Putin zprznil bolševiky, hajzlíkovi…

poté, co Putin zprznil bolševiky


Je fakt, že tím také trochu "zprznil" sám sebe. Nakonec-ani on tu není navěky. Já to beru tak, má na srdci dlouhodobé cíle, ne svou vlastní svatozář. Nemůže si dovolit, Rusko ani svět si nemůže dovolit, aby mu řízení vypadlo z rukou. Bylo to zřejmé při důchodové reformě, současnou situaci vidím stejně. Nemohl se ve chvíli vrcholící války, ve které jde doslova o vše, dovolit luxus přihlášení se k bolševikům - řekl by tím napřímo kompletně všem domácím elitám, že pro ně v novém Ruském světě není místo. Reakce by byla zřejmě okamžitá a frontální - dodal by jim jednotící prvek a odhodlání.
Takhle si jen Medveděv něco zachrochtá (navíc-není on sám to krysař?), krysy se upokojí a při tom zůstane celkový směr zachován.
Putin je "korektor" - nemůže, nesmí suplovat funkci prediktoru. Nepíše "objednávku" společnosti. To musí jiní. Snad takoví jsou.


[quote="pid:40580, uid:125"]poté, co Putin zprznil bolševiky[/quote] Je fakt, že tím také trochu "zprznil" sám sebe. Nakonec-ani on tu není navěky. Já to beru tak, má na srdci dlouhodobé cíle, ne svou vlastní svatozář. Nemůže si dovolit, Rusko ani svět si nemůže dovolit, aby mu řízení vypadlo z rukou. Bylo to zřejmé při důchodové reformě, současnou situaci vidím stejně. Nemohl se ve chvíli vrcholící války, ve které jde doslova o vše, dovolit luxus přihlášení se k bolševikům - řekl by tím napřímo kompletně všem domácím elitám, že pro ně v novém Ruském světě není místo. Reakce by byla zřejmě okamžitá a frontální - dodal by jim jednotící prvek a odhodlání. Takhle si jen Medveděv něco zachrochtá (navíc-není on sám to krysař?), krysy se upokojí a při tom zůstane celkový směr zachován. Putin je "korektor" - nemůže, nesmí suplovat funkci prediktoru. Nepíše "objednávku" společnosti. To musí jiní. Snad takoví jsou.

No, zatím mi to přijde jako dva kroky zpět. Elity si nikdy nenechají šáhnout na "žrádlo" a lidé jsou tím dezorientovaní. Doufala jsem, že se snad něco vaří alespoň někde potichu, ale to video o dynamickém modelu meziodvětvové bilance, mi tedy taky nepřidalo... Zatím to vypadá, že se spíš utahují šrouby toho digitálního a vůbec všeobecného koncentráku...


https://www.youtube.com/watch?v=Qi-3h3F1R_I


No, zatím mi to přijde jako dva kroky zpět. Elity si nikdy nenechají šáhnout na "žrádlo" a lidé jsou tím dezorientovaní. Doufala jsem, že se snad něco vaří alespoň někde potichu, ale to video o dynamickém modelu meziodvětvové bilance, mi tedy taky nepřidalo... Zatím to vypadá, že se spíš utahují šrouby toho digitálního a vůbec všeobecného koncentráku... https://www.youtube.com/watch?v=Qi-3h3F1R_I

Putin je "korektor" - nemůže, nesmí suplovat funkci prediktoru.
👍️[quote="pid:40582, uid:292"]Putin je "korektor" - nemůže, nesmí suplovat funkci prediktoru.[/quote]

Tady je jeden Solovjov, kde se k bolševismu vyjadřuje Kedmi, je to zajímavý kousek, zvlášť kdo mu oponuje (přestože sám Kedmi je rozporuplná osoba), nakonec to s těmi památníky vůbec spláchli do záchodu. Obvykle si takhle na Kedmiho vyskakovat nedovolí...


https://www.youtube.com/watch?v=bie4FK26oYM


Jeho vystoupení od 33. minuty (tam reaguje na toho degeneráta, ze kterého v USA udělali admirála), ti bolševici cca od 35. minuty.


Tady je jeden Solovjov, kde se k bolševismu vyjadřuje Kedmi, je to zajímavý kousek, zvlášť kdo mu oponuje (přestože sám Kedmi je rozporuplná osoba), nakonec to s těmi památníky vůbec spláchli do záchodu. Obvykle si takhle na Kedmiho vyskakovat nedovolí... https://www.youtube.com/watch?v=bie4FK26oYM Jeho vystoupení od 33. minuty (tam reaguje na toho degeneráta, ze kterého v USA udělali admirála), ti bolševici cca od 35. minuty.

Snažím se vyhodnocovat průběh a výsledek jednotlivých bitev a nepředjímat podle nich výsledek války.Stačí si vzpomenout na důchodovou reformu a kroky, které následovali potom.
Stejně to vidím i nyní, reakce protistrany je předvídatelná a v podstatě i z jejich pohledu nutná a existenční. Putinův záměrný krok - vůbec ho nehodnotím jako záměr dehonestovat bolševizmus - byl velmi přesně zabudován ve valdajském projevu v přesném místě a s přesným úmyslem cíleným na Západ. Stačí si tu pasáž pozorně a opakovaně poslechnout a přímo to z ní ŘVE . Pokud začne kdokoliv pitvat kterýkoliv významný věřejný projev Putina po celou dobu jeho práce- nikam se nedobere a bude se patlat na malém prostoru bez pochopení celistvého smyslu projevu. Nejméně účinné na publikum jsou jednostranně zacílené placaté projevy blížící se výzvám. Vyčichnou a za chvíli je nikdo nevnímá. Už jsem si na tuhle konstrukci jeho informační a velmi přesně programované informační práce zvykl a alespoň pro sebe se v ní docela dobře orientuji. Všimněte si rozdílu v informačním účinku projevů kupř. Putina ve srovnání třeba s Trumpem . Zatímco první dovede pro auditorium (striktně vyhodnocené jako především domácí anebo především zahraniční) nadávkovat směsku "v tomhle jsme dobří a úspěšní, v tomhle zase ne" , tak ten druhý vždy " ve všem vždy a všude jsme nejlepší a úspěšní". Který z nich je důvěryhodnější pro jakékoliv publikum?
Jsem pořád optimista v hodnocení globálního vývoje . Kritické náročné fáze se snažím hodnotit ne jako neúspěšné, ale nutné odrazové můstky a příležitosti postupu potřebným směrem.


Snažím se vyhodnocovat průběh a výsledek jednotlivých bitev a nepředjímat podle nich výsledek války.Stačí si vzpomenout na důchodovou reformu a kroky, které následovali potom. Stejně to vidím i nyní, reakce protistrany je předvídatelná a v podstatě i z jejich pohledu nutná a existenční. Putinův záměrný krok - vůbec ho nehodnotím jako záměr dehonestovat bolševizmus - byl velmi přesně zabudován ve valdajském projevu v přesném místě a s přesným úmyslem cíleným na Západ. Stačí si tu pasáž pozorně a opakovaně poslechnout a přímo to z ní ŘVE . Pokud začne kdokoliv pitvat kterýkoliv významný věřejný projev Putina po celou dobu jeho práce- nikam se nedobere a bude se patlat na malém prostoru bez pochopení celistvého smyslu projevu. Nejméně účinné na publikum jsou jednostranně zacílené placaté projevy blížící se výzvám. Vyčichnou a za chvíli je nikdo nevnímá. Už jsem si na tuhle konstrukci jeho informační a velmi přesně programované informační práce zvykl a alespoň pro sebe se v ní docela dobře orientuji. Všimněte si rozdílu v informačním účinku projevů kupř. Putina ve srovnání třeba s Trumpem . Zatímco první dovede pro auditorium (striktně vyhodnocené jako především domácí anebo především zahraniční) nadávkovat směsku "v tomhle jsme dobří a úspěšní, v tomhle zase ne" , tak ten druhý vždy " ve všem vždy a všude jsme nejlepší a úspěšní". Který z nich je důvěryhodnější pro jakékoliv publikum? Jsem pořád optimista v hodnocení globálního vývoje . Kritické náročné fáze se snažím hodnotit ne jako neúspěšné, ale nutné odrazové můstky a příležitosti postupu potřebným směrem.
Upravené 1. 11. 2021 o 09:55

Tady je jeden Solovjov, kde se k bolševismu vyjadřuje Kedmi, je to zajímavý kousek, zvlášť kdo mu oponuje (přestože sám Kedmi je rozporuplná osoba)


Absolutně skvělý Kedmi, perfektně odvedená práce!


Někdo si položil otázku, proč Kedmi se tolik bije za bolševiky a přitom se nezmíňuje o trockistech, kteří mimikrovali za bolševiky?


Protože za trockisty stála židovská internacionála.


A znovu mi to potvrzuje moji teorii, že Kedmi se objevil v ruském informačním prostoru po tomto setkání Putina s židovskými papaláši.
https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/2967/%C3%BAvaha-k-t%C3%A9matu-pro%C4%8D-putin-negativn%C4%9B-mluv%C3%AD-o-bol%C5%A1evic%C3%ADch/post-25606#post-25606


Všímli jste si, jak Kedmi na příkladu revolucionářky a údajné feministky Kollontaj se snaží vysvětlit, že ruská šlechta nebyla zvrhlá, přestože Kollontaj byla lehčích mravů.
Takhle Kollontaj představují na západě, ale není pravda vše, co se o ní povídá.


Kedmi by mohl říct, že Židé nemohou za to, co během revoluce páchali trockisté. On se zmiňuje o Kollontaj, která byla svým způsobem ojedinělá, ale nezmíňuje se o Trockém, který prohlášoval:
"Revoluce se hrdinsky pokusila zničit tzv. „rodinný krb“, tj. tu archaickou, zatuchlou a netečnou instituci, ve které žena z dělnické třídy od dětství až do smrti těžce pracuje... Dokud nebude tento problém vyřešen, zůstane 40 milionů sovětských rodin v drtivé většině hnízdy středověku, ženského otroctví a hysterie, každodenního dětského ponižování, ženských a dětských pověr. Žádné iluze v tomto ohledu nejsou přípustné... Slavnostní rehabilitace rodiny byla vyvolaná materiálním a kulturním selhánmí státu. Když ještě existovala naděje na soustředění výchovy nových generací do rukou státu, úřady se nejen nestaraly o zachování autority „starších“, zejména otce a matky, ale naopak se snažily děti co nejvíce oddělit od rodiny, aby je ochránily před tradicemi inertního života. Zcela nedávno, během prvního pětiletého plánu, škola a Komsomol hojně využívaly děti k odhalení, zahanbení a obecně „převýchově“ opilého otce nebo věřící matky; s jakým úspěchem je zvláštní otázka. V každém případě tato metoda znamenala otřesení rodičovské autority v jejích základech. "
https://aftershock.news/?q=node/915191&full


Tak pročpak Kedmi nemluví o Trockém?...


A ještě, ke všem, kdo příliš kritizuje Putina ohledně jeho slov o bolševicích. Jednou věci je mluvit o ideologií, a jinou věci je udržet moc ve státě obklopen nepřáteli. Což je samostatný a nesmírně obtížný úkol.
Pro příklad se podívame k Leninovi, jak on mluvil o Trockém při různých příležitostech a v různých obdobích:
"Už 1. listopadu 1917 na schůzi petrohradského stranického výboru Lenin nazval Trockého „nejlepším bolševikem“. To však byla záměrná nadsázka, protože Trockij se k bolševikům připojil teprve v létě 1917 a na VI. sjezdu byl zvolen členem Ústředního výboru RSDLP (b). Trockij byl samozřejmě extrémně zraněn, když v Leninově "Závěti" četl slova nejen o „nadměrném sebevědomí“, ale také o Trockého „malém měřítku“. To byla ovšem věta, která se po Leninově smrti stala jednou z hlavních příčin Trockého porážky v boji o vedení ve straně. Později vešla ve známost další Leninova slova o Trockém: „s námi, ale ne náš“, pronesená v roce 1918 M. Gorkému.
https://mir-knig.com/read_180496-2


Z uvedeného citátu je vidět, že Lenin, přestože nazval Trockého "nejlepším bolševikem" (pod tlakem okolností), za takového ho nikdy nepovažoval.


[quote="pid:40589, uid:125"]Tady je jeden Solovjov, kde se k bolševismu vyjadřuje Kedmi, je to zajímavý kousek, zvlášť kdo mu oponuje (přestože sám Kedmi je rozporuplná osoba)[/quote] Absolutně skvělý Kedmi, perfektně odvedená práce! Někdo si položil otázku, proč Kedmi se tolik bije za bolševiky a přitom se nezmíňuje o trockistech, kteří mimikrovali za bolševiky? Protože za trockisty stála židovská internacionála. A znovu mi to potvrzuje moji teorii, že Kedmi se objevil v ruském informačním prostoru po tomto setkání Putina s židovskými papaláši. https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/2967/%C3%BAvaha-k-t%C3%A9matu-pro%C4%8D-putin-negativn%C4%9B-mluv%C3%AD-o-bol%C5%A1evic%C3%ADch/post-25606#post-25606 Všímli jste si, jak Kedmi na příkladu revolucionářky a údajné feministky Kollontaj se snaží vysvětlit, že ruská šlechta nebyla zvrhlá, přestože Kollontaj byla lehčích mravů. Takhle Kollontaj představují na západě, ale není pravda vše, co se o ní povídá. Kedmi by mohl říct, že Židé nemohou za to, co během revoluce páchali trockisté. On se zmiňuje o Kollontaj, která byla svým způsobem ojedinělá, ale nezmíňuje se o Trockém, který prohlášoval: "Revoluce se hrdinsky pokusila zničit tzv. „rodinný krb“, tj. tu archaickou, zatuchlou a netečnou instituci, ve které žena z dělnické třídy od dětství až do smrti těžce pracuje... Dokud nebude tento problém vyřešen, zůstane 40 milionů sovětských rodin v drtivé většině hnízdy středověku, ženského otroctví a hysterie, každodenního dětského ponižování, ženských a dětských pověr. Žádné iluze v tomto ohledu nejsou přípustné... Slavnostní rehabilitace rodiny byla vyvolaná materiálním a kulturním selhánmí státu. Když ještě existovala naděje na soustředění výchovy nových generací do rukou státu, úřady se nejen nestaraly o zachování autority „starších“, zejména otce a matky, ale naopak se snažily děti co nejvíce oddělit od rodiny, aby je ochránily před tradicemi inertního života. Zcela nedávno, během prvního pětiletého plánu, škola a Komsomol hojně využívaly děti k odhalení, zahanbení a obecně „převýchově“ opilého otce nebo věřící matky; s jakým úspěchem je zvláštní otázka. V každém případě tato metoda znamenala otřesení rodičovské autority v jejích základech. " https://aftershock.news/?q=node/915191&full Tak pročpak Kedmi nemluví o Trockém?... A ještě, ke všem, kdo příliš kritizuje Putina ohledně jeho slov o bolševicích. Jednou věci je mluvit o ideologií, a jinou věci je udržet moc ve státě obklopen nepřáteli. Což je samostatný a nesmírně obtížný úkol. Pro příklad se podívame k Leninovi, jak on mluvil o Trockém při různých příležitostech a v různých obdobích: "Už 1. listopadu 1917 na schůzi petrohradského stranického výboru Lenin nazval Trockého „nejlepším bolševikem“. To však byla záměrná nadsázka, protože Trockij se k bolševikům připojil teprve v létě 1917 a na VI. sjezdu byl zvolen členem Ústředního výboru RSDLP (b). Trockij byl samozřejmě extrémně zraněn, když v Leninově "Závěti" četl slova nejen o „nadměrném sebevědomí“, ale také o Trockého „malém měřítku“. To byla ovšem věta, která se po Leninově smrti stala jednou z hlavních příčin Trockého porážky v boji o vedení ve straně. Později vešla ve známost další Leninova slova o Trockém: „s námi, ale ne náš“, pronesená v roce 1918 M. Gorkému. https://mir-knig.com/read_180496-2 Z uvedeného citátu je vidět, že Lenin, přestože nazval Trockého "nejlepším bolševikem" (pod tlakem okolností), za takového ho nikdy nepovažoval.
Upravené 1. 11. 2021 o 13:30

A ještě, ke všem, kdo příliš kritizuje Putina ohledně jeho slov o bolševicích. Jednou věci je mluvit o ideologií, a jinou věci je udržet moc ve státě obklopen nepřáteli. Což je samostatný a nesmírně obtížný úkol.


Nikdo ten úkol nesnižuje, ale to nic nemění na tom, že my nejsme na jeho místě a tak si tu kritiku dovolit můžeme. A já myslím, že on ji v tomto ohledu vítá. Protože to je ta konstruktivní kritika, kterou on od svého okolí požaduje. Takže schlaďte hlavy a vytvářejte potřebné informační pole...To co řekl Putin o bolševicích je lež jako věž. :-)


K tomu korektoru, Putin nemůže fungovat jen jako korektor, on musí být i prediktor, jinak by neměl co korigovat, nevěděl by jak... A on jedná tak, jak jedná na svém místě a my korigujeme zase ze svého. Takže podle mne je vše v pořádku, pokud víme co dělat a nevezeme se za autoritou aniž bychom jí jakkoliv helfli... Já si na poklonkování nikdy nepotrpěla.


[quote="pid:40619, uid:158"]A ještě, ke všem, kdo příliš kritizuje Putina ohledně jeho slov o bolševicích. Jednou věci je mluvit o ideologií, a jinou věci je udržet moc ve státě obklopen nepřáteli. Což je samostatný a nesmírně obtížný úkol.[/quote] Nikdo ten úkol nesnižuje, ale to nic nemění na tom, že my nejsme na jeho místě a tak si tu kritiku dovolit můžeme. A já myslím, že on ji v tomto ohledu vítá. Protože to je ta konstruktivní kritika, kterou on od svého okolí požaduje. Takže schlaďte hlavy a vytvářejte potřebné informační pole...To co řekl Putin o bolševicích je lež jako věž. :-) K tomu korektoru, Putin nemůže fungovat jen jako korektor, on musí být i prediktor, jinak by neměl co korigovat, nevěděl by jak... A on jedná tak, jak jedná na svém místě a my korigujeme zase ze svého. Takže podle mne je vše v pořádku, pokud víme co dělat a nevezeme se za autoritou aniž bychom jí jakkoliv helfli... Já si na poklonkování nikdy nepotrpěla.

Putin nemůže fungovat jen jako korektor, on musí být i prediktor, jinak by neměl co korigovat, nevěděl by jak...

Súhlas... Tie metódy v KSB nemožno oddelovať, pretože sú súčasťou riadiacej schémy jedného subjektu. Neplatí, že niekto je prediktor a niekto korektor. GP je aj prediktor aj korektor. Robí prognózy, a zároveň aj zdokonaľuje (koriguje) svoje prognostické metódy.


Tá matematický model funguje tak, že algoritmus vytvára prognózu nejakej udalosti. To je predikčná časť. Ďalej podľa spätnej väzby z budúcnosti (t.j. keď sa udalosť stane) sa posúdi presnosť prognózy, a na základe miery nepresnosti sa upravia parametre predikčného algoritmu tak, aby prognóza bola presnejšia. Toto je korekčná časť. Algoritmus beží stále dokola, opakuje sa, až kým nie je prognóza dostatočne presná a algoritmus spoľahlivo nastavený.


T.j. každý riadiaci pracovník sa snaží predvídať určité procesy, s ktorými pracuje. Na prognózu používa vlastné metódy a parametre. Ak sa prognóza príliš odlišuje od reality, tak to znamená, že nesprávne odhadol charakter procesu, a musí sa ho snažiť pochopiť lepšie a lepšie ho vyjadriť v metóde svojej prognózy, t.j. robí korekciu prognózy.


K samotným prediktorom: nezabúdajte, že ten kto nemá vlastnú koncepciu (stratégiu a taktiku vlastnej ofenzívy) a iba reaguje na podnety súpera (je v neustálej defenzíve - koriguje útok a škody), tak skôr či neskôr prehrá. Preto robiť samostatného korektora, v zmysle naprávania škôd z útokov súpera, to je celkom iný typ aj úroveň procesu, vyrazne nižší, než riadenie podľa schémy prediktor-korektor na základe vlastnej koncepcie globálnej úrovne.


Vláda (ako programovo adaptačný modul) tiež nie je korektor v zmysle schémy "prediktor-korektor", to je omyl. Pretože vláda nerobí korekcie predikcií GP, dokonca ani korekcie tých koncepcií riadenia, ktoré dostanú vypracované v hotovej podobe ako "vedecké postupy". Vláda väčšinou iba reaguje na hotové udalosti, nepredvída tak ďaleko ako GP. Predvída len v krátkom horizonte svojej úzko špecializovanej činnosti zameranej na domácu a zahraničnú politiku. T.j. väčšinou krátko a strednedobý horizont.


PS: píšem tento komentár preto, lebo už viackrát vo viacerých témach som si všimol nesprávne chápanie pojmu "korektor". Respektíve jeho použitie v bežnom hovorovom zmysle a nie v zmysle, ako sa chápe v schéme "prediktor-korektor". Myslím, že aj Nestor to skomolil, keď priradil funkciu korektora programovo-adaptačnému modulu, čo je iný proces a nie schéma "prediktor-korektor"


[quote="pid:40622, uid:125"]Putin nemůže fungovat jen jako korektor, on musí být i prediktor, jinak by neměl co korigovat, nevěděl by jak...[/quote] Súhlas... Tie metódy v KSB nemožno oddelovať, pretože sú súčasťou riadiacej schémy jedného subjektu. Neplatí, že niekto je prediktor a niekto korektor. GP je aj prediktor aj korektor. Robí prognózy, a zároveň aj zdokonaľuje (koriguje) svoje prognostické metódy. Tá matematický model funguje tak, že algoritmus vytvára prognózu nejakej udalosti. To je predikčná časť. Ďalej podľa spätnej väzby z budúcnosti (t.j. keď sa udalosť stane) sa posúdi presnosť prognózy, a na základe miery nepresnosti sa upravia parametre predikčného algoritmu tak, aby prognóza bola presnejšia. Toto je korekčná časť. Algoritmus beží stále dokola, opakuje sa, až kým nie je prognóza dostatočne presná a algoritmus spoľahlivo nastavený. T.j. každý riadiaci pracovník sa snaží predvídať určité procesy, s ktorými pracuje. Na prognózu používa vlastné metódy a parametre. Ak sa prognóza príliš odlišuje od reality, tak to znamená, že nesprávne odhadol charakter procesu, a musí sa ho snažiť pochopiť lepšie a lepšie ho vyjadriť v metóde svojej prognózy, t.j. robí korekciu prognózy. K samotným prediktorom: nezabúdajte, že ten kto nemá vlastnú koncepciu (stratégiu a taktiku vlastnej ofenzívy) a iba reaguje na podnety súpera _(je v neustálej defenzíve - **koriguje** útok a škody)_, tak skôr či neskôr prehrá. Preto robiť samostatného korektora, v zmysle naprávania škôd z útokov súpera, to je celkom iný typ aj úroveň procesu, vyrazne nižší, než riadenie podľa schémy prediktor-korektor na základe vlastnej koncepcie globálnej úrovne. Vláda (ako programovo adaptačný modul) tiež nie je korektor v zmysle schémy "prediktor-korektor", to je omyl. Pretože vláda nerobí korekcie predikcií GP, dokonca ani korekcie tých koncepcií riadenia, ktoré dostanú vypracované v hotovej podobe ako "vedecké postupy". Vláda väčšinou iba reaguje na hotové udalosti, nepredvída tak ďaleko ako GP. Predvída len v krátkom horizonte svojej úzko špecializovanej činnosti zameranej na domácu a zahraničnú politiku. T.j. väčšinou krátko a strednedobý horizont. PS: píšem tento komentár preto, lebo už viackrát vo viacerých témach som si všimol nesprávne chápanie pojmu "korektor". Respektíve jeho použitie v bežnom hovorovom zmysle a nie v zmysle, ako sa chápe v schéme "prediktor-korektor". Myslím, že aj Nestor to skomolil, keď priradil funkciu korektora programovo-adaptačnému modulu, čo je iný proces a nie schéma "prediktor-korektor"
Upravené 1. 11. 2021 o 21:34

Tady je asi důvod Putinovy Valdajské promluvy o bolševicích ... Ruské elity se přešly k horkému pokusu o vyvolání hněvu lidí a zatažení Ruska do občanské války:


Všechny ruské regiony oznámily zavedení systému QR kódů


Rusko:


MOSKVA, 1. listopadu. /TASS/. Úřady všech 85 ruských regionů oznámily zavedení systému QR-kódů pro návštěvu veřejných míst, vyplývá z výpočtů agentury TASS na základě prohlášení regionálních úřadů. Zároveň toto opatření ještě nevstoupilo v platnost v sedmi regionech - začne fungovat do poloviny prosince.


Zdroj: https://news.mail.ru/society/48598277/?frommail=1


http://www.zvedavec.org/vezkratce/18245/


Tady je asi důvod Putinovy Valdajské promluvy o bolševicích ... Ruské elity se přešly k horkému pokusu o vyvolání hněvu lidí a zatažení Ruska do občanské války: **Všechny ruské regiony oznámily zavedení systému QR kódů** Rusko: MOSKVA, 1. listopadu. /TASS/. Úřady všech 85 ruských regionů oznámily zavedení systému QR-kódů pro návštěvu veřejných míst, vyplývá z výpočtů agentury TASS na základě prohlášení regionálních úřadů. Zároveň toto opatření ještě nevstoupilo v platnost v sedmi regionech - začne fungovat do poloviny prosince. Zdroj: https://news.mail.ru/society/48598277/?frommail=1 http://www.zvedavec.org/vezkratce/18245/

Ruské elity se přešly k horkému pokusu o vyvolání hněvu lidí a zatažení Ruska do občanské války:


Tady jde už do tuhého. Jestli tohle nezarazí, budou tím kormidlem otáčet jen velmi ztuha. Lze ustupovat do nekonečna?
Podpindos se očividně rozhodli zahájit ostrou fázi.


[quote="pid:40685, uid:317"]Ruské elity se přešly k horkému pokusu o vyvolání hněvu lidí a zatažení Ruska do občanské války:[/quote] Tady jde už do tuhého. Jestli tohle nezarazí, budou tím kormidlem otáčet jen velmi ztuha. Lze ustupovat do nekonečna? Podpindos se očividně rozhodli zahájit ostrou fázi.

A možná jen taková nepodstatná drobnost ... USS Mount Whitney, vlajková loď 6. flotily se pohybuje směrem do Černého moře. Není to v pravém slova smyslu bojová loď, ale komunikační a řídící centrum ...


https://cz.sputniknews.com/20211101/vlajkova-lod-seste-flotily-americkeho-namornictva-zamirila-do-cerneho-more-16360647.html
https://southfront.org/u-s-6th-fleet-flagship-uss-mount-whitney-moves-toward-the-black-sea-days-after-uss-porter-arrived/


A možná jen taková nepodstatná drobnost ... USS Mount Whitney, vlajková loď 6. flotily se pohybuje směrem do Černého moře. Není to v pravém slova smyslu bojová loď, ale komunikační a řídící centrum ... https://cz.sputniknews.com/20211101/vlajkova-lod-seste-flotily-americkeho-namornictva-zamirila-do-cerneho-more-16360647.html https://southfront.org/u-s-6th-fleet-flagship-uss-mount-whitney-moves-toward-the-black-sea-days-after-uss-porter-arrived/
Upravené 1. 11. 2021 o 22:27

Nějak jsem si nechal tu „otázku“ bolševismu rozležet v hlavě.


Nejprve pár vět z projevu:


  • A tentokrát bylo hlavní téma fóra podáno přímo, docela ostře, řekl bych – „Globální otřes – XXI: lidé, hodnoty, stát“.
  • Krize, se kterou se potýkáme, je navíc koncepční, až civilizační. Ve skutečnosti jde o krizi přístupů, principů, které určují samotnou existenci člověka na zemi, a my je stále musíme vážně přehodnocovat.
  • Dnes čelíme souběžným systémovým změnám ve všech směrech: od stále složitějšího geofyzikálního stavu naší planety až po stále paradoxnější výklady toho, co člověk je, jaký je smysl jeho existence.
  • Je přece zřejmé, že když přijde skutečná krize, zbývá jen jediná univerzální hodnota – lidský život, a jak jej chránit, se každý stát rozhoduje sám, na základě svých možností, kultury, tradic
  • Proces této transformace samozřejmě není mechanický a svým způsobem dokonce, dalo by se říci, jedinečný. Politická historie možná ještě nezná příklady toho, jak by byl ustaven stabilní světový řád bez velké války a ne na základě jejích výsledků, jako tomu bylo po druhé světové válce.

Řekl bych, že část projevu týkající se bolševismu byla přednostně určena „západnímu světu“. Na „západě“ se většinově uvažuje: bolševismus = komunismus; nebo se činí rozdíly mezi bolševiky a trockisty? Putin jasně zdůraznil, jaký „bolševismus“ má na mysli: „bolševici, opírající se o dogmata Marxe a Engelse“.


Vůči celému projevu je ze strategického hlediska tento „bolševismus“ skvělé takticky umístěn.
Je umístěn uprostřed 3. teze.


Pokud se svět (vesmír) nemůže rozvíjet bez spolupráce se západem, tak je nutné tu spolupráci nějak začít (o spolupráci a lásce mluvil Putin v Davosu, opět v tomto projevu připomněl). Proč k tomu nevyužít Bolševiky? Beru to jako další oběť Bolševiků. „Nadáváte na bolševismus, ale sami jdete ještě horší cestou“. Nejprve je nutné zastavit sebedestrukci „západu“ a stabilizovat svět. Kdo ví, za 2, 3 roky, nebo třeba další generace, přednese v globálním významu otázku týkající se rozlišení bolševismu od trockismu. Jestli se nepodaří přes současnou krizi projít, tak nakonec nebude nikdo, kdo by mohl řešit otázku bolševismu. K tomu je potřeba dospět evolucí a ne revolucí (z projevu: „Žádná revoluce nestála za škody, které způsobila lidskému potenciálu“). A Putin se snaží jít evoluční cestou a ne revoluční.


Nějak jsem si nechal tu „otázku“ bolševismu rozležet v hlavě. Nejprve pár vět z projevu: - A tentokrát bylo hlavní téma fóra podáno přímo, docela ostře, řekl bych – „Globální otřes – XXI: lidé, hodnoty, stát“. - Krize, se kterou se potýkáme, je navíc koncepční, až civilizační. Ve skutečnosti jde o krizi přístupů, principů, které určují samotnou existenci člověka na zemi, a my je stále musíme vážně přehodnocovat. - Dnes čelíme souběžným systémovým změnám ve všech směrech: od stále složitějšího geofyzikálního stavu naší planety až po stále paradoxnější výklady toho, co člověk je, jaký je smysl jeho existence. - Je přece zřejmé, že když přijde skutečná krize, zbývá jen jediná univerzální hodnota – lidský život, a jak jej chránit, se každý stát rozhoduje sám, na základě svých možností, kultury, tradic - Proces této transformace samozřejmě není mechanický a svým způsobem dokonce, dalo by se říci, jedinečný. Politická historie možná ještě nezná příklady toho, jak by byl ustaven stabilní světový řád bez velké války a ne na základě jejích výsledků, jako tomu bylo po druhé světové válce. Řekl bych, že část projevu týkající se bolševismu byla přednostně určena „západnímu světu“. Na „západě“ se většinově uvažuje: bolševismus = komunismus; nebo se činí rozdíly mezi bolševiky a trockisty? Putin jasně zdůraznil, jaký „bolševismus“ má na mysli: „bolševici, opírající se o dogmata Marxe a Engelse“. Vůči celému projevu je ze strategického hlediska tento „bolševismus“ skvělé takticky umístěn. Je umístěn uprostřed 3. teze. Pokud se svět (vesmír) nemůže rozvíjet bez spolupráce se západem, tak je nutné tu spolupráci nějak začít (o spolupráci a lásce mluvil Putin v Davosu, opět v tomto projevu připomněl). Proč k tomu nevyužít Bolševiky? Beru to jako další oběť Bolševiků. „Nadáváte na bolševismus, ale sami jdete ještě horší cestou“. Nejprve je nutné zastavit sebedestrukci „západu“ a stabilizovat svět. Kdo ví, za 2, 3 roky, nebo třeba další generace, přednese v globálním významu otázku týkající se rozlišení bolševismu od trockismu. Jestli se nepodaří přes současnou krizi projít, tak nakonec nebude nikdo, kdo by mohl řešit otázku bolševismu. K tomu je potřeba dospět evolucí a ne revolucí (z projevu: „Žádná revoluce nestála za škody, které způsobila lidskému potenciálu“). A Putin se snaží jít evoluční cestou a ne revoluční.

Já sice nadále nesouhlasím s označením bolševiků jako zla, ale možná to bylo určeno hlavně pro Západ.
V USA nyní jeho projev interpretují takto:


"Wokeness’ Responsible For Crimes Against Humanity – Same People Who Ran Bolsheviks are Destroying America Today"


"Progresivci jsou zodpovědní za zločiny proti lidskosti - ti samí lidé, kteří ovládali bolševiky nyní ničí Ameriku"


https://www.infowars.com/posts/putin-wokeness-responsible-for-crimes-against-humanity-same-people-who-ran-bolsheviks-are-destroying-america-today/


Teď ještě odhalit pravý význam slova bolševik, aby si každý místo jeho dnešního významu dosadil "trockista".


Já sice nadále nesouhlasím s označením bolševiků jako zla, ale možná to bylo určeno hlavně pro Západ. V USA nyní jeho projev interpretují takto: "Wokeness’ Responsible For Crimes Against Humanity – Same People Who Ran Bolsheviks are Destroying America Today" "Progresivci jsou zodpovědní za zločiny proti lidskosti -** ti samí lidé, kteří ovládali bolševiky nyní ničí Ameriku"** https://www.infowars.com/posts/putin-wokeness-responsible-for-crimes-against-humanity-same-people-who-ran-bolsheviks-are-destroying-america-today/ Teď ještě odhalit pravý význam slova bolševik, aby si každý místo jeho dnešního významu dosadil "trockista".

Na Západě když používají slova komunista, bolševik, tak mluví o trockistech. Svým domácím trockistům-globalistům z dem. strany, kteří prosazují LGBT zvrácenosti, woke, kritickou rasovou teorii a všechny tyhle zrůdnosti, a kteří podporují parazitické mimovládky, běžní američané nadávají do komunistů. Vidí podstatu věci správně, vadí jim trockizmus, říkají tomu komunizmus. To se lehce spraví postupem času.


Putin měl na mysli trockisty taktéž, když použil termín bolševik.


Na Západě když používají slova komunista, bolševik, tak mluví o trockistech. Svým domácím trockistům-globalistům z dem. strany, kteří prosazují LGBT zvrácenosti, woke, kritickou rasovou teorii a všechny tyhle zrůdnosti, a kteří podporují parazitické mimovládky, běžní američané nadávají do komunistů. Vidí podstatu věci správně, vadí jim trockizmus, říkají tomu komunizmus. To se lehce spraví postupem času. Putin měl na mysli trockisty taktéž, když použil termín bolševik.
Upravené 3. 11. 2021 o 16:52

Vidím to úplně stejně, Putin by byl neschopný řídící subjekt, kdyby v této chvíli v situaci destrukce západního DE modelu tuhle příležitost nevyužil!!


Vidím to úplně stejně, Putin by byl neschopný řídící subjekt, kdyby v této chvíli v situaci destrukce západního DE modelu tuhle příležitost nevyužil!!

Z projevu Putina

Proces této transformace samozřejmě není mechanický a svým způsobem dokonce, dalo by se říci, jedinečný. Politická historie možná ještě nezná příklady toho, jak by byl ustaven stabilní světový řád bez velké války a ne na základě jejích výsledků, jako tomu bylo po druhé světové válce.
Val díky, jen si pořád nejsem jistej komu to směřoval.
Řekl bych, že část projevu týkající se bolševismu byla přednostně určena „západnímu světu“.


..už jsem tady tento názor viděl víckrát a mohlo by mi to stačit jako vysvětlení(střípek do mozaiky), ale zajímá mě, co by to tedy znamenalo, kdyby to směřoval všem, s tím, že tenhle egregor - bolševik = člověk rozpustíme(tzn. ani později se nebudeme vracet k ujasnění mezi trockistou, bolševikem, komunistou), protože uvidíme situaci z nadhledu, osvobození od -ismů(udělal si prostor pro dialog). Pokud říká, že se přežilo to i ono, možná chce mít volné ruce pro vytvoření míru(nové koncepce), spojení ne na základě starého, ale nového řízení, kde HNR má vliv na systém(není možné lhát), spravedlivá společnost.
My vlastně zatím nevíme, jak moc se změní náš život po skončení biblické koncepce.


Jsme na KSB fóru, chápu pojem bolševik a není mým cílem to nijak zpochybňovat, ale tenhle střípek, část istiny se tam nabízí.


Z projevu Putina[quote="pid:40820, uid:573"]Proces této transformace samozřejmě není mechanický a svým způsobem dokonce, dalo by se říci, jedinečný. Politická historie možná ještě nezná příklady toho, jak by byl ustaven stabilní světový řád bez velké války a ne na základě jejích výsledků, jako tomu bylo po druhé světové válce.[/quote]Val díky, jen si pořád nejsem jistej komu to směřoval. [quote="pid:40820, uid:573"]Řekl bych, že část projevu týkající se bolševismu byla přednostně určena „západnímu světu“.[/quote] ..už jsem tady tento názor viděl víckrát a mohlo by mi to stačit jako vysvětlení(střípek do mozaiky), ale zajímá mě, co by to tedy znamenalo, kdyby to směřoval všem, s tím, že tenhle egregor - bolševik = člověk rozpustíme(tzn. ani později se nebudeme vracet k ujasnění mezi trockistou, bolševikem, komunistou), protože uvidíme situaci z nadhledu, osvobození od -ismů(udělal si prostor pro dialog). Pokud říká, že se přežilo to i ono, možná chce mít volné ruce pro vytvoření míru(nové koncepce), spojení ne na základě starého, ale nového řízení, kde HNR má vliv na systém(není možné lhát), spravedlivá společnost. My vlastně zatím nevíme, jak moc se změní náš život po skončení biblické koncepce. Jsme na KSB fóru, chápu pojem bolševik a není mým cílem to nijak zpochybňovat, ale tenhle střípek, část istiny se tam nabízí.

Já tam vidím jako velmi dobrou pomůcku pro pochopení pasáže se zmínkou o bolševicích (mimochodem nebylo to explicitně hanlivé vyjádření, ale srovnání, které něco velmi nebezpečného v západní společenské současnosti porovnávalo s obdobnými výkyvy v turbulentním období sovětské počáteční minulosti) Které ?
Putin poprvé zmiňuje tvořící se ideologii Ruska v 21.století a definuje ji ne jako KONZERVATIVIZMUS (který mimochdem zcela automaticky zmiŇuje ve všech projevech patriot Trump) . Putin přichází s "kabátem" OPATRNÝ KONZERVATIZMUS . Proč asi ? je to otupení nejen vůči liberálům,ale i zavilým antikomunistům a do jisté míry i výrazné rozšíření ímantinelů v procesu řízení ruské společnosti.Takže kontext mezi zmínkou o bolševicích vidím jasně právě s tímto vyhlášení státní ideologie. No a ideologie (3.priorita) je instrumentem světonázoru na 1.prioritě . Jaký asi výklad světonázoru nám dává ideologie opatrného konzervativizmu?
Přirovnám to k tahu Stalina, který, ač mikdy veřejně nevelebil náboženské cítění mnoha občanů v SSSR, tak po napadení Německem vyhlásil Velkou vlasteneclkou válku za "svatou" . Opět-mistrovský řídícík krok k získání velmi pevného sepětí s vlastním národem. Což muselo být pro zavilé trockisty naprosto nepřekousnutelné sousto.


Já tam vidím jako velmi dobrou pomůcku pro pochopení pasáže se zmínkou o bolševicích (mimochodem nebylo to explicitně hanlivé vyjádření, ale srovnání, které něco velmi nebezpečného v západní společenské současnosti porovnávalo s obdobnými výkyvy v turbulentním období sovětské počáteční minulosti) Které ? Putin poprvé zmiňuje tvořící se ideologii Ruska v 21.století a definuje ji ne jako KONZERVATIVIZMUS (který mimochdem zcela automaticky zmiŇuje ve všech projevech patriot Trump) . Putin přichází s "kabátem" OPATRNÝ KONZERVATIZMUS . Proč asi ? je to otupení nejen vůči liberálům,ale i zavilým antikomunistům a do jisté míry i výrazné rozšíření ímantinelů v procesu řízení ruské společnosti.Takže kontext mezi zmínkou o bolševicích vidím jasně právě s tímto vyhlášení státní ideologie. No a ideologie (3.priorita) je instrumentem světonázoru na 1.prioritě . Jaký asi výklad světonázoru nám dává ideologie opatrného konzervativizmu? Přirovnám to k tahu Stalina, který, ač mikdy veřejně nevelebil náboženské cítění mnoha občanů v SSSR, tak po napadení Německem vyhlásil Velkou vlasteneclkou válku za "svatou" . Opět-mistrovský řídícík krok k získání velmi pevného sepětí s vlastním národem. Což muselo být pro zavilé trockisty naprosto nepřekousnutelné sousto.

Vladimír Putin mohol použiť úplne iný výraz, alebo to nejako zaobaliť. Označenie boľševikov za zlo jednoznačne škodí. Putin to urobil už druhýkrát, takže to nebol omyl alebo nedopatrenie, ale zámer. Irena to vysvetlila dopodrobna.


Vladimír Putin mohol použiť úplne iný výraz, alebo to nejako zaobaliť. Označenie boľševikov za zlo jednoznačne škodí. Putin to urobil už druhýkrát, takže to nebol omyl alebo nedopatrenie, ale zámer. Irena to vysvetlila dopodrobna.

Radšej budem mať pravdu s Rusmi, ako by som sa mal mýliť s Američanmi.

„Meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné.“ William Edwards Deming

Upravené 3. 11. 2021 o 20:03

Z Tvého příspěvku nevyplynulo nic jiného, než že sdílíš názor Ireny. Jak jsi jistě zaznamenal, jsou tu i názory odlišné a všechny, včetně názoru Ireny tvoří diskusní prostor.Jeho smyslem není vítězství názoru jednoho , ale vzájemné názorové obohacení všech účastníků. Protože, a to asi nezpochybníš, jediným arbitrem v tomto směru je sám autor, a ten se z vysvětlitelných důvodů diskuse nad svým výrokem nezúčastnil. Nemám mu to za zlé..


Z Tvého příspěvku nevyplynulo nic jiného, než že sdílíš názor Ireny. Jak jsi jistě zaznamenal, jsou tu i názory odlišné a všechny, včetně názoru Ireny tvoří diskusní prostor.Jeho smyslem není vítězství názoru jednoho , ale vzájemné názorové obohacení všech účastníků. Protože, a to asi nezpochybníš, jediným arbitrem v tomto směru je sám autor, a ten se z vysvětlitelných důvodů diskuse nad svým výrokem nezúčastnil. Nemám mu to za zlé..
12
6.26k
76
25
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept