Zdravie a záhrada
Analýza očkovacích látok Pfizer používaných na území SR (Tím lekárov z Detvy)

Vyzerá to tak, že na odbornej mikroskopickej analýze "vakcín" sa pracovalo aj na Slovensku.
https://ulozto.sk/file/51gyR282S6sp/analyza-ockovacich-latok-pfizer-pouzivanych-na-uzemi-sr-pdf#!ZJAzLGR2AGt0AQtlATHlAQAxBGR2L3OmAyAQqwI5n1SdJwV4MN==
Stručné a výstižné. Veľa obrázkového materiálu s vysvetlením.


Vyzerá to tak, že na odbornej mikroskopickej analýze "vakcín" sa pracovalo aj na Slovensku. https://ulozto.sk/file/51gyR282S6sp/analyza-ockovacich-latok-pfizer-pouzivanych-na-uzemi-sr-pdf#!ZJAzLGR2AGt0AQtlATHlAQAxBGR2L3OmAyAQqwI5n1SdJwV4MN== Stručné a výstižné. Veľa obrázkového materiálu s vysvetlením.

Dnes shodou okolnosti byl zveřejněn podobný článek na cont.ws


Vědci našli ve vakcínách grafen, kov a dokonce i kolonii parazitů.
https://cont.ws/@Sage/2077641

Jedná se o souhrn informací posbíraných z internetu, v podstatě jako i toho týmu lékařů z Detvy, který jsi zveřejnil.


V diskuzi pod článkem jsem našel, jak se mi zdá (nejsem odborníkem), dost logické vysvětlení, o co v tomto případu jde.
Jelikož překlad toho příspěvku by zabral dost času, skopíruji vám ho v ruštině a k tomu překlad googlu.


H5N1 Сегодня 19:49
Статья очень дельная и собрала аргументы из многих источников, за что автору респект. Но мне на память приходит Бритва Хеллона: «Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью». В отдельных аспектах я постараюсь дать возможные пояснения того, что найдено в вакцинах. 1. Промышленные технологии изготовления вакцин, а так же липосом, содержащих некий целевой компонент, и имеющих наноразмеры, не может обойтись без оборудования из нержавеющей стали и прежде всего без гомогенизаторов высокого давления. Все рабочие элементы этого оборудования изготовлены из специальной марки нержавеющей стали. Для того, чтобы создать эмульсию из несовместимых сред масла и воды в нанокаплях, требуется создать перепады давления приблизительно в 800 атмосфер. По сути, отрыв микрочастиц нержавеющей стали из оборудования неизбежен. Как следствие, возможно последующее их слипание с помощью того, что должно быть заимульгированно – графен. 2. Обнаружение в составе вакцин таких добавок, как полиэтиленгликоль («ПЭГ») и этиленовый спирт (здесь явно неточность перевода и следует читать этиловый спирт), очевидно проистекает из особенностей технологии для создания указанной в п.1 композиции. Как правило, для создания наноимульсии используют животные липиды, производимые из яичного желтка, который в свою очередь технологически растворяли этиловым спиртом. Это достаточно безопасно, поскольку этиловый спирт присутствует всегда в фоновом режиме в организме человека. (Идея о нулевом промилле, принятая в качестве закона в РФ и протащенная через две палаты парламента это верх некомпетентности и рафинированного издевательства над законами физики и биологии). Представляется понятным и наличие ПЭГ в составе вакцины по той же самой технологической причине. Так как ПЭГ представляет собой гибкий водорастворимый полимер, его можно использовать для создания очень высокого осмотического давления (порядка десятков атмосфер). 3. Поскольку готовая композиция вакцины, в соответствии с требованиями GMP для инъекционных препаратов, обязана быть профильтрована стерильным фильтром непосредственно перед попаданием в ампулу или флакон на оборудовании розлива, то возникает дилемма. Как правило, такая биологическая композиция не может быть стерильно профильтрована на стерилизующем фильтре в 22 микрона даже дважды, поскольку её действующее вещество категорически сильно оседает на таком фильтре. Следовательно, по всей технологической цепочке невозможно делать несколько последовательных стерилизующих фильтраций, предотвращающих прохождение агломератов, и указанные в теле статьи частицы могут быть отловлены только на последнем этапе и явно не 100%. 4. И у меня остаются большие вопросы к контрольно-инспекционному оборудованию производителей вакцин, которое обязано проверять неразрушающим контролем 100% каждой серии вакцины в готовой лекарственной форме, в первичной упаковке, на наличие механических частиц в ампуле или флаконе.


Dnes 19:49
Článek je velmi dobrý a shromáždil argumenty z mnoha zdrojů, za což autora respektuji. Ale přijde mi na mysl Hellonova břitva: „Nevidět zlomyslné úmysly v něčem, co je docela vysvětlitelné hloupostí.“ V některých aspektech se pokusím podat možná vysvětlení toho, co se ve vakcínách nachází. 1. Průmyslové technologie výroby vakcín, jakož i lipozomů obsahujících určitou cílovou složku a s velikostmi nanorozměrů, se neobejdou bez zařízení z nerezové oceli a především bez vysokotlakých homogenizátorů. Všechny pracovní prvky tohoto zařízení jsou vyrobeny ze speciální třídy nerezové oceli. Aby se vytvořila emulze z nekompatibilního média oleje a vody v nanodropech, je nutné vytvořit tlakové ztráty přibližně 800 atmosfér. Ve skutečnosti je oddělení mikročástic z nerezové oceli od zařízení nevyhnutelné. Tudíž, jejich následná adheze je možná pomocí toho, co by mělo být emulgováno - grafenu. 2. Detekce takových přísad, jako je polyethylenglykol („PEG“) a ethylen alkohol ve složení očkovacích látek (zde je překlad zjevně nepřesný a je třeba číst etylalkohol), zjevně vyplývá ze zvláštností technologie pro tvorbu specifikované kompozice v nároku 1. K vytvoření nanoimulze se zpravidla používají zvířecí lipidy vyrobené z vaječného žloutku, který byl zase technologicky rozpuštěn v ethylalkoholu. To je docela bezpečné, protože ethylalkohol je v lidském těle vždy na pozadí. (Myšlenka nulových ppm, přijatá jako zákon v Ruské federaci a vlečená dvěma komorami parlamentu, je vrcholem nekompetentnosti a vytříbeného výsměchu zákonům fyziky a biologie). Ze stejného technologického důvodu je také pochopitelná přítomnost PEG ve vakcíně. Protože PEG je flexibilní ve vodě rozpustný polymer, lze jej použít k vytváření velmi vysokých osmotických tlaků (řádově desítky atmosfér). 3. Protože hotová vakcínová kompozice musí být v souladu s požadavky SVP na injekční přípravky filtrována sterilním filtrem bezprostředně před vstupem do ampule nebo lahvičky na plnícím zařízení, nastává dilema. Takovou biologickou kompozici zpravidla nelze sterilně filtrovat na sterilizačním filtru o velikosti 22 mikronů ani dvakrát, protože její účinná látka je na takovém filtru silně uložena. V důsledku toho není možné provést několik po sobě jdoucích sterilizačních filtrací v celém technologickém řetězci, zabraňující průchodu aglomerátů, a částice uvedené v těle výrobku mohou být zachyceny pouze v poslední fázi a zjevně ne 100%. 4. A stále mám velké otázky na kontrolní a inspekční zařízení výrobců vakcín, která je povinna zkontrolovat 100% každé šarže vakcíny v hotové dávkové formě, v primárním obalu, na přítomnost mechanických částic v ampulce nebo lahvička nedestruktivním testováním.


Dnes shodou okolnosti byl zveřejněn podobný článek na cont.ws Vědci našli ve vakcínách grafen, kov a dokonce i kolonii parazitů. https://cont.ws/@Sage/2077641 Jedná se o souhrn informací posbíraných z internetu, v podstatě jako i toho týmu lékařů z Detvy, který jsi zveřejnil. V diskuzi pod článkem jsem našel, jak se mi zdá (nejsem odborníkem), dost logické vysvětlení, o co v tomto případu jde. Jelikož překlad toho příspěvku by zabral dost času, skopíruji vám ho v ruštině a k tomu překlad googlu. H5N1 Сегодня 19:49 Статья очень дельная и собрала аргументы из многих источников, за что автору респект. Но мне на память приходит Бритва Хеллона: «Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью». В отдельных аспектах я постараюсь дать возможные пояснения того, что найдено в вакцинах. 1. Промышленные технологии изготовления вакцин, а так же липосом, содержащих некий целевой компонент, и имеющих наноразмеры, не может обойтись без оборудования из нержавеющей стали и прежде всего без гомогенизаторов высокого давления. Все рабочие элементы этого оборудования изготовлены из специальной марки нержавеющей стали. Для того, чтобы создать эмульсию из несовместимых сред масла и воды в нанокаплях, требуется создать перепады давления приблизительно в 800 атмосфер. По сути, отрыв микрочастиц нержавеющей стали из оборудования неизбежен. Как следствие, возможно последующее их слипание с помощью того, что должно быть заимульгированно – графен. 2. Обнаружение в составе вакцин таких добавок, как полиэтиленгликоль («ПЭГ») и этиленовый спирт (здесь явно неточность перевода и следует читать этиловый спирт), очевидно проистекает из особенностей технологии для создания указанной в п.1 композиции. Как правило, для создания наноимульсии используют животные липиды, производимые из яичного желтка, который в свою очередь технологически растворяли этиловым спиртом. Это достаточно безопасно, поскольку этиловый спирт присутствует всегда в фоновом режиме в организме человека. (Идея о нулевом промилле, принятая в качестве закона в РФ и протащенная через две палаты парламента это верх некомпетентности и рафинированного издевательства над законами физики и биологии). Представляется понятным и наличие ПЭГ в составе вакцины по той же самой технологической причине. Так как ПЭГ представляет собой гибкий водорастворимый полимер, его можно использовать для создания очень высокого осмотического давления (порядка десятков атмосфер). 3. Поскольку готовая композиция вакцины, в соответствии с требованиями GMP для инъекционных препаратов, обязана быть профильтрована стерильным фильтром непосредственно перед попаданием в ампулу или флакон на оборудовании розлива, то возникает дилемма. Как правило, такая биологическая композиция не может быть стерильно профильтрована на стерилизующем фильтре в 22 микрона даже дважды, поскольку её действующее вещество категорически сильно оседает на таком фильтре. Следовательно, по всей технологической цепочке невозможно делать несколько последовательных стерилизующих фильтраций, предотвращающих прохождение агломератов, и указанные в теле статьи частицы могут быть отловлены только на последнем этапе и явно не 100%. 4. И у меня остаются большие вопросы к контрольно-инспекционному оборудованию производителей вакцин, которое обязано проверять неразрушающим контролем 100% каждой серии вакцины в готовой лекарственной форме, в первичной упаковке, на наличие механических частиц в ампуле или флаконе. Dnes 19:49 Článek je velmi dobrý a shromáždil argumenty z mnoha zdrojů, za což autora respektuji. Ale přijde mi na mysl Hellonova břitva: „Nevidět zlomyslné úmysly v něčem, co je docela vysvětlitelné hloupostí.“ V některých aspektech se pokusím podat možná vysvětlení toho, co se ve vakcínách nachází. 1. Průmyslové technologie výroby vakcín, jakož i lipozomů obsahujících určitou cílovou složku a s velikostmi nanorozměrů, se neobejdou bez zařízení z nerezové oceli a především bez vysokotlakých homogenizátorů. Všechny pracovní prvky tohoto zařízení jsou vyrobeny ze speciální třídy nerezové oceli. Aby se vytvořila emulze z nekompatibilního média oleje a vody v nanodropech, je nutné vytvořit tlakové ztráty přibližně 800 atmosfér. Ve skutečnosti je oddělení mikročástic z nerezové oceli od zařízení nevyhnutelné. Tudíž, jejich následná adheze je možná pomocí toho, co by mělo být emulgováno - grafenu. 2. Detekce takových přísad, jako je polyethylenglykol („PEG“) a ethylen alkohol ve složení očkovacích látek (zde je překlad zjevně nepřesný a je třeba číst etylalkohol), zjevně vyplývá ze zvláštností technologie pro tvorbu specifikované kompozice v nároku 1. K vytvoření nanoimulze se zpravidla používají zvířecí lipidy vyrobené z vaječného žloutku, který byl zase technologicky rozpuštěn v ethylalkoholu. To je docela bezpečné, protože ethylalkohol je v lidském těle vždy na pozadí. (Myšlenka nulových ppm, přijatá jako zákon v Ruské federaci a vlečená dvěma komorami parlamentu, je vrcholem nekompetentnosti a vytříbeného výsměchu zákonům fyziky a biologie). Ze stejného technologického důvodu je také pochopitelná přítomnost PEG ve vakcíně. Protože PEG je flexibilní ve vodě rozpustný polymer, lze jej použít k vytváření velmi vysokých osmotických tlaků (řádově desítky atmosfér). 3. Protože hotová vakcínová kompozice musí být v souladu s požadavky SVP na injekční přípravky filtrována sterilním filtrem bezprostředně před vstupem do ampule nebo lahvičky na plnícím zařízení, nastává dilema. Takovou biologickou kompozici zpravidla nelze sterilně filtrovat na sterilizačním filtru o velikosti 22 mikronů ani dvakrát, protože její účinná látka je na takovém filtru silně uložena. V důsledku toho není možné provést několik po sobě jdoucích sterilizačních filtrací v celém technologickém řetězci, zabraňující průchodu aglomerátů, a částice uvedené v těle výrobku mohou být zachyceny pouze v poslední fázi a zjevně ne 100%. 4. A stále mám velké otázky na kontrolní a inspekční zařízení výrobců vakcín, která je povinna zkontrolovat 100% každé šarže vakcíny v hotové dávkové formě, v primárním obalu, na přítomnost mechanických částic v ampulce nebo lahvička nedestruktivním testováním.

Nevidět zlomyslné úmysly v něčem, co je docela vysvětlitelné hloupostí.

Týmto "logickým vysvetlením" urobil autor (možno nevedomky) "vakcinoľubom" obrovskú medvediu službu. Každý rozumný človek by sa mal zamyslieť nad tým komplexom jedov v injekcii. A že sú tam úmyselne a nie ako reziduá z výroby, už dávnejšie dokázali analýzy iných vakcín pod elektrónkových mikroskopom.


[quote="pid:31916, uid:158"]Nevidět zlomyslné úmysly v něčem, co je docela vysvětlitelné hloupostí.[/quote] Týmto "logickým vysvetlením" urobil autor (možno nevedomky) "vakcinoľubom" obrovskú medvediu službu. Každý rozumný človek by sa mal zamyslieť nad tým komplexom jedov v injekcii. A že sú tam úmyselne a nie ako reziduá z výroby, už dávnejšie dokázali [analýzy iných vakcín pod elektrónkových mikroskopom](https://slobodavockovani.sk/_files/200002051-54955558f5/Gatti_-_New_Quality_Control_Investigations_on_Vaccines_Micro_and_Nanocontamination_-_sk.pdf).

Týmto "logickým vysvetlením" urobil autor (možno nevedomky) "vakcinoľubom" obrovskú medvediu službu.


Měl raději mlčet? Mě víc zajímá nakolik se jeho vysvětlení přiblížilo objektivní pravdě, než zda svým vysvětlením udělal někomu medvědí službu.


U nás je plno lidí proočkováno západními vakcínami. Spoustu z ních znám. To mám trnout strachy, co se s ními v nejbližší době ošklivého stane, aniž bych se pokusil zjistit, co je pravdy na informacích, šířených internetem?


[quote="pid:31925, uid:136"]Týmto "logickým vysvetlením" urobil autor (možno nevedomky) "vakcinoľubom" obrovskú medvediu službu.[/quote] Měl raději mlčet? Mě víc zajímá nakolik se jeho vysvětlení přiblížilo objektivní pravdě, než zda svým vysvětlením udělal někomu medvědí službu. U nás je plno lidí proočkováno západními vakcínami. Spoustu z ních znám. To mám trnout strachy, co se s ními v nejbližší době ošklivého stane, aniž bych se pokusil zjistit, co je pravdy na informacích, šířených internetem?

A ještě. Třeba tady v tomto článku se píše, že je to celé fejk a také uvádí argumenty, které mají hlavu a patu.
https://vrachirf.ru/concilium/93699.html


Já se zatím mohu přiklonit k jedné nebo druhé verzí. Ale jistotu nemám.
V čem mám 100% jistotu, je ten fakt, že šíření neprověřených
zpráv může nadělat víc škody, než úžitku. Na psychice lidí, těch již naočkovaných.


A aby bylo jasné, já tu vakcínu nemám, prodělal jsem covid a jsem proti vakcinací.


A ještě. Třeba tady v tomto článku se píše, že je to celé fejk a také uvádí argumenty, které mají hlavu a patu. https://vrachirf.ru/concilium/93699.html Já se zatím mohu přiklonit k jedné nebo druhé verzí. Ale jistotu nemám. V čem mám 100% jistotu, je ten fakt, že šíření neprověřených zpráv může nadělat víc škody, než úžitku. Na psychice lidí, těch již naočkovaných. A aby bylo jasné, já tu vakcínu nemám, prodělal jsem covid a jsem proti vakcinací.

Měl raději mlčet?

Asi som to napísal neúmyselne dvojzmyselne - práve takto "zľahka" (ako ten diskutér) je vhodné odhaľovať pravdu o skutočných následkoch C19-očkovania - bez vyvolávania pralyzujúceho strachu. Neočkovaným to dá pevnejšie fakty i jemnejšiu/nesmrtiacu muníciu do prípadných diskusií, očkovaných to môže prebudiť a primäť ich k hľadaniu odborných štúdií a riešení na zvrátenie následkov svojej nesprávnej voľby.


[quote="pid:31931, uid:158"]Měl raději mlčet?[/quote] Asi som to napísal neúmyselne dvojzmyselne - práve takto "zľahka" (ako ten diskutér) je vhodné odhaľovať pravdu o skutočných následkoch C19-očkovania - bez vyvolávania pralyzujúceho strachu. Neočkovaným to dá pevnejšie fakty i jemnejšiu/nesmrtiacu muníciu do prípadných diskusií, očkovaných to môže prebudiť a primäť ich k hľadaniu odborných štúdií a riešení na zvrátenie následkov svojej nesprávnej voľby.

Jedná se o souhrn informací posbíraných z internetu, v podstatě jako i toho týmu lékařů z Detvy, který jsi zveřejnil.


Neviem, možné to je. Čo sa týka obsahu, nie som odborník, aby som sa k tomu mohol vyjadriť. Určite je lepšie, ak podobné články sú podpísané konkrétnymi odbornými osobami a labákom, ktorí si môžu svoje tvrdenia obhájiť.


Tá včerajšia štúdia, čo zdieľal Otec je oveľa rozsiahlejšia a podpísaná.
https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3144/vedlajsie-ucinky-vakcin-cast-2/3#post-31690
Na tak odbornú angličtinu sa ale necítim. Myslím, že odborníkov, čo sa budú zaujímať o obsah vakcín, bude len pribúdať. A rôzne "internetové hoaxy" budú tých odborníkov ešte viac stimulovať k bádaniu a overenia si pravdy.


Ja by som si to svinstvo určite nenechal pichnúť. Neočkujem sa ani proti chrípke už asi 20 rokov, odkedy som dvakrát ochorel na chrípku, vždy len po očkovaní. Odvtedy chrípku nemávam.


[quote="pid:31916, uid:158"]Jedná se o souhrn informací posbíraných z internetu, v podstatě jako i toho týmu lékařů z Detvy, který jsi zveřejnil.[/quote] Neviem, možné to je. Čo sa týka obsahu, nie som odborník, aby som sa k tomu mohol vyjadriť. Určite je lepšie, ak podobné články sú podpísané konkrétnymi odbornými osobami a labákom, ktorí si môžu svoje tvrdenia obhájiť. Tá včerajšia štúdia, čo zdieľal Otec je oveľa rozsiahlejšia a podpísaná. https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3144/vedlajsie-ucinky-vakcin-cast-2/3#post-31690 Na tak odbornú angličtinu sa ale necítim. Myslím, že odborníkov, čo sa budú zaujímať o obsah vakcín, bude len pribúdať. A rôzne "internetové hoaxy" budú tých odborníkov ešte viac stimulovať k bádaniu a overenia si pravdy. Ja by som si to svinstvo určite nenechal pichnúť. Neočkujem sa ani proti chrípke už asi 20 rokov, odkedy som dvakrát ochorel na chrípku, vždy len po očkovaní. Odvtedy chrípku nemávam.

Třeba tady v tomto článku se píše, že je to celé fejk a také uvádí argumenty,


Taure, lenže ty si prijal iba statickú informáciu, ale ten popis má zjavnú dynamiku. Do pdf proste video nestrčíš, ale fotky sú viac ako vypovedajúce, a už potvrdené aj z iných štúdií. Tu nejde o strašenie očkovaných, ten Jardov link dokonca ponúka aj isté protiopatrenie. Lenže to nebude po chuti svedkom covidovym.


[quote="pid:31932, uid:158"]Třeba tady v tomto článku se píše, že je to celé fejk a také uvádí argumenty,[/quote] Taure, lenže ty si prijal iba statickú informáciu, ale ten popis má zjavnú dynamiku. Do pdf proste video nestrčíš, ale fotky sú viac ako vypovedajúce, a už potvrdené aj z iných štúdií. Tu nejde o strašenie očkovaných, ten Jardov link dokonca ponúka aj isté protiopatrenie. Lenže to nebude po chuti svedkom covidovym.

Tá včerajšia štúdia, čo zdieľal Otec je oveľa rozsiahlejšia a podpísaná.


Děkuji za reakci.
Odkaz je na blog naturopata Roberta Younga, který propaguje zásaditou dietu (nic proti tomu), který ale není lékařem a nemá lékařské vzdělání.
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_O._Young


Silně pochybuji, že by byl schopen vypracovat analýzu, kterou šíří. Na svém facebooku ohledně těch informací uvádí, že je zpracoval tým lékařů, ale bez odkazu na zdroj a samozřejmě anonymní.
https://www.facebook.com/Dr.Robert.O.Young/


Takže jsme opět tam, kde jsme byli. Nevíme nic o autoréch té analýzy a nemůžeme vyhodnotit, nakolik je pravdivá.


[quote="pid:31935, uid:6"]Tá včerajšia štúdia, čo zdieľal Otec je oveľa rozsiahlejšia a podpísaná.[/quote] Děkuji za reakci. Odkaz je na blog naturopata Roberta Younga, který propaguje zásaditou dietu (nic proti tomu), který ale není lékařem a nemá lékařské vzdělání. https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_O._Young Silně pochybuji, že by byl schopen vypracovat analýzu, kterou šíří. Na svém facebooku ohledně těch informací uvádí, že je zpracoval tým lékařů, ale bez odkazu na zdroj a samozřejmě anonymní. https://www.facebook.com/Dr.Robert.O.Young/ Takže jsme opět tam, kde jsme byli. Nevíme nic o autoréch té analýzy a nemůžeme vyhodnotit, nakolik je pravdivá.
Upravené 3. 9. 2021 o 23:46

Do pdf proste video nestrčíš, ale fotky sú viac ako vypovedajúce, a už potvrdené aj z iných štúdií.


Co já vím odkud jsou ty fotky? Nebo videa? Na jakou látku tá zkoumaná krev reaguje? Jak proběhl ten výzkum, nakolik je čistý, atd.?


Jestli mi rozumíte, tady je něco, co musím vzít na víru a to já nemohu. Obzvlášť, když vidím, jak všemi pravdami a nepravdami se mi někdo snaží podstrčit tu informaci. Tím samozřejmě nemám na mysli vás. A k těm osobám, kteří tu informaci šíří nemám ani důvěru.


[quote="pid:31937, uid:77"]Do pdf proste video nestrčíš, ale fotky sú viac ako vypovedajúce, a už potvrdené aj z iných štúdií.[/quote] Co já vím odkud jsou ty fotky? Nebo videa? Na jakou látku tá zkoumaná krev reaguje? Jak proběhl ten výzkum, nakolik je čistý, atd.? Jestli mi rozumíte, tady je něco, co musím vzít na víru a to já nemohu. Obzvlášť, když vidím, jak všemi pravdami a nepravdami se mi někdo snaží podstrčit tu informaci. Tím samozřejmě nemám na mysli vás. A k těm osobám, kteří tu informaci šíří nemám ani důvěru.

Můžu se mýlit stejně jako Taurus, ale jsem přesvědčen, že ta komentovaná posloupnost jakýchsi fotek bez určení původu, je typickým příkladem provokačně-imitační činnosti - byť tentokrát ne vůči KSB, ale "jen" obecně vůči lidem, kteří argumentují proti očkování experimentálním přípravkem.
Je to takový typický postup tajných služeb, tak jak ho používají v aeronetu, tzn.
1) podstrčí alternativě, čili tentokrát odpůrcům očkování, určitý materiál, který zdánlivě vypadá seriózně;
2) nechají ho prostřednictvím svých vlastních trolů či nicků typu "pozorovatelka" v alternativě přijmout a rozšířit jako významný argumentační materiál;
3) pak upozorní nějakého covidového aktivistu, který celý materiál rozcupuje jako nepodložený a nesmyslný (případně mu rovnou pošlou celý napsaný článek);
4) kovidový aktivista následně v maistreamu daným případem přesvědčí a utvrdí poslušný dav v přesvědčení, že jakýkoliv odpor proti očkování je záležitost retardů, které je třeba aktivně likvidovat.
Prostě fašismus v praxi, a oni pánové v zákulisí, kteří i tímto způsobem jako obvykle řídí obě strany prostřednictvím systému dvojí lži, pak moudře řeknou: "My jsme vám to říkali."


Můžu se mýlit stejně jako Taurus, ale jsem přesvědčen, že ta komentovaná posloupnost jakýchsi fotek bez určení původu, je typickým příkladem provokačně-imitační činnosti - byť tentokrát ne vůči KSB, ale "jen" obecně vůči lidem, kteří argumentují proti očkování experimentálním přípravkem. Je to takový typický postup tajných služeb, tak jak ho používají v aeronetu, tzn. 1) podstrčí alternativě, čili tentokrát odpůrcům očkování, určitý materiál, který zdánlivě vypadá seriózně; 2) nechají ho prostřednictvím svých vlastních trolů či nicků typu "pozorovatelka" v alternativě přijmout a rozšířit jako významný argumentační materiál; 3) pak upozorní nějakého covidového aktivistu, který celý materiál rozcupuje jako nepodložený a nesmyslný (případně mu rovnou pošlou celý napsaný článek); 4) kovidový aktivista následně v maistreamu daným případem přesvědčí a utvrdí poslušný dav v přesvědčení, že jakýkoliv odpor proti očkování je záležitost retardů, které je třeba aktivně likvidovat. Prostě fašismus v praxi, a oni pánové v zákulisí, kteří i tímto způsobem jako obvykle řídí obě strany prostřednictvím systému dvojí lži, pak moudře řeknou: "My jsme vám to říkali."

Fidelo

jsem přesvědčen, že ta komentovaná posloupnost jakýchsi fotek bez určení původu, je typickým příkladem provokačně-imitační činnosti - byť tentokrát ne vůči KSB, ale "jen" obecně vůči lidem, kteří argumentují proti očkování experimentálním přípravkem.


Absolutní souhlas


[quote="pid:31960, uid:294"]jsem přesvědčen, že ta komentovaná posloupnost jakýchsi fotek bez určení původu, je typickým příkladem provokačně-imitační činnosti - byť tentokrát ne vůči KSB, ale "jen" obecně vůči lidem, kteří argumentují proti očkování experimentálním přípravkem.[/quote] Absolutní souhlas
  1. Tie články (Detva, RY) hovoria o tom, že hlavným problémom je oxid grafénu. Najskôr treba však vedieť, čo to grafén je. V podstate je to čistý uhlík, akurát nie je 3 rozmerný, ale len 2 rozmerný - 1 atómová rovina uhlíka. Inak povedané je to ako keby ste prilepili na tuhu z ceruzky silnú lepiacu pásku a strhli ju z tuhy tak, že vám na páske zostane uhlík o hrúbke jednej atomárnej roviny. Uhlík však sám o sebe toxický nie je. Oxid grafénu (uhlíka) nemusí byť (napr CO2) alebo môže byť toxický (CO) pre človeka. Bolo by vhodné zistiť o aký oxid grafénu ide. Na druhej strane, grafén má výborné elektrické vlastnosti a je tu určite priestor na to, aby cez rôzne technológie (napr 5G) mohol niekto zapínať/vypínať/regulovať správanie grafénu v organizme. Preto by bolo naozaj vhodné bližšie popísať grafén vo vakcínach.
  2. je jedno, či je RY lekár, naturopat alebo niečo iné. Analyzovať tieto vzorky môže aj materiálový inžinier alebo chemik, podstatné je to, či vie čo robí. Správa RY vyzerá byť vzhľadom na použité metódy urobená správne. Otázne je, či sú to pravé fotky, samozrejme by bolo vhodné to potvrdiť na viacerých vzorkách vakcín z rôznych šarží.
  3. áno, vyzerá to miestami ako imitačno-provokačná činnosť, podobne ako pri niektorých nepotvrdených úmrtiach na očkovanie. Preto by mohli na potvrdenie/vyvrátenie vzniknúť ďalšie analýzy.

1. Tie články (Detva, RY) hovoria o tom, že hlavným problémom je oxid grafénu. Najskôr treba však vedieť, čo to grafén je. V podstate je to čistý uhlík, akurát nie je 3 rozmerný, ale len 2 rozmerný - 1 atómová rovina uhlíka. Inak povedané je to ako keby ste prilepili na tuhu z ceruzky silnú lepiacu pásku a strhli ju z tuhy tak, že vám na páske zostane uhlík o hrúbke jednej atomárnej roviny. Uhlík však sám o sebe toxický nie je. Oxid grafénu (uhlíka) nemusí byť (napr CO2) alebo môže byť toxický (CO) pre človeka. Bolo by vhodné zistiť o aký oxid grafénu ide. Na druhej strane, grafén má výborné elektrické vlastnosti a je tu určite priestor na to, aby cez rôzne technológie (napr 5G) mohol niekto zapínať/vypínať/regulovať správanie grafénu v organizme. Preto by bolo naozaj vhodné bližšie popísať grafén vo vakcínach. 2. je jedno, či je RY lekár, naturopat alebo niečo iné. Analyzovať tieto vzorky môže aj materiálový inžinier alebo chemik, podstatné je to, či vie čo robí. Správa RY vyzerá byť vzhľadom na použité metódy urobená správne. Otázne je, či sú to pravé fotky, samozrejme by bolo vhodné to potvrdiť na viacerých vzorkách vakcín z rôznych šarží. 3. áno, vyzerá to miestami ako imitačno-provokačná činnosť, podobne ako pri niektorých nepotvrdených úmrtiach na očkovanie. Preto by mohli na potvrdenie/vyvrátenie vzniknúť ďalšie analýzy.

Víte o co jde. Když to shrnu velice - řekněme - “jednou větou”.


Situace se má tak, že vše se přeskupuje (“vyvíjí”) ani ne tak do biorobota, ale spíše do “moderního” elektrobota (vyloženě bota bez duše, emocí a dalších lidských přirozeností).


Ostatně, Pjakin o tom mluvil v jednom videu cca 5-6 let zpět? Konkrétně nevím, možná 4 roky zpět, ale to nehraje roli (GP chce nahrát své vědomí na nosič, který bude plout vesmírem).


Kdo vidí, ten vidí.


Když se podíváme kolem sebe a co je nám vynucováno od elektro-cigaret po elektro-duši (vakcíny) přes elektro-auta, elektro-Gréta-zdroje, musíme se se nad tím vším zamyslet.


O co jde celkově?


Odpovím si sám:


Zprvu to nebude znít tak moc zajímavě (ano, jde o řízení lidstva, respektive elektrobotů).


Jenže a to je zásadní:


Ono jim dost pravděpodobně jde o to, dostat se dál do vyšších sfér žití, bytí a vědomí, právě přes ten můstek milionů - miliard (hlasů očkovaných lidí - hlasů zhůry - dobrovolných, systematicky podpořených hlasem “boha” - hlas lidu, hlas Boží) tam nahoru ke hvězdám donekonečna.


Spoiler: pokus digitalizace člověka pokračuje.


Pozitivně: Je zde vidět fakt, že jsou bez lidí v hajzlu a potřebují kolektivistické myšlení, aby se obhájili před Bohem, který je jediným pro ně tvrdou autoritou (Satan má strach a to je dobře).
Negativní fakt: Spoustu lidí pohltil strach.


Víte o co jde. Když to shrnu velice - řekněme - “jednou větou”. Situace se má tak, že vše se přeskupuje (“vyvíjí”) ani ne tak do biorobota, ale spíše do “moderního” elektrobota (vyloženě bota bez duše, emocí a dalších lidských přirozeností). Ostatně, Pjakin o tom mluvil v jednom videu cca 5-6 let zpět? Konkrétně nevím, možná 4 roky zpět, ale to nehraje roli (GP chce nahrát své vědomí na nosič, který bude plout vesmírem). Kdo vidí, ten vidí. Když se podíváme kolem sebe a co je nám vynucováno od elektro-cigaret po elektro-duši (vakcíny) přes elektro-auta, elektro-Gréta-zdroje, musíme se se nad tím vším zamyslet. O co jde celkově? Odpovím si sám: Zprvu to nebude znít tak moc zajímavě (ano, jde o řízení lidstva, respektive elektrobotů). Jenže a to je zásadní: Ono jim dost pravděpodobně jde o to, dostat se dál do vyšších sfér žití, bytí a vědomí, právě přes ten můstek milionů - miliard (hlasů očkovaných lidí - hlasů zhůry - dobrovolných, systematicky podpořených hlasem “boha” - hlas lidu, hlas Boží) tam nahoru ke hvězdám donekonečna. Spoiler: pokus digitalizace člověka pokračuje. Pozitivně: Je zde vidět fakt, že jsou bez lidí v hajzlu a potřebují kolektivistické myšlení, aby se obhájili před Bohem, který je jediným pro ně tvrdou autoritou (Satan má strach a to je dobře). Negativní fakt: Spoustu lidí pohltil strach.
Upravené 5. 9. 2021 o 03:45

Tým lekárov z Detvy..... Akosi sa zabudli podpísať, kto tento tým tvorí.


Tým lekárov z Detvy..... Akosi sa zabudli podpísať, kto tento tým tvorí.

To,co píše Taurus na adresu věrohodnosti informací , pozoruji už delší dobu a snažím se na to v různých diskusích upozorňovat. Je to jen jedna dobře vyzkoušená taktika ve vedení informační války ( a o tu jde od samého začátku). nejprve jednosměrné informace a poté řízené proti-informace s určitým nemalým procentem hoaxů. Po jejich odkrytí padá kredibilita nejen všech protiinformací, ale i celé odporující fronty.
Těch úplně stupidních zejména tzv. "dokumentujících" videí je spousta a málokdo ze sledujících si uvědomuje, jak snadné je dnes buď natočit, anebo vyspělou animační IT technologií vyrábět potřebné upravené Info-klony. A proč videa ?
Vizuální informace v účinnosti vede.
Závěr - dvakráte měřit a řezat velmi opatrně...


To,co píše Taurus na adresu věrohodnosti informací , pozoruji už delší dobu a snažím se na to v různých diskusích upozorňovat. Je to jen jedna dobře vyzkoušená taktika ve vedení informační války ( a o tu jde od samého začátku). nejprve jednosměrné informace a poté řízené proti-informace s určitým nemalým procentem hoaxů. Po jejich odkrytí padá kredibilita nejen všech protiinformací, ale i celé odporující fronty. Těch úplně stupidních zejména tzv. "dokumentujících" videí je spousta a málokdo ze sledujících si uvědomuje, jak snadné je dnes buď natočit, anebo vyspělou animační IT technologií vyrábět potřebné upravené Info-klony. A proč videa ? Vizuální informace v účinnosti vede. Závěr - dvakráte měřit a řezat velmi opatrně...

To,co píše Taurus na adresu věrohodnosti informací , pozoruji už delší dobu a snažím se na to v různých diskusích upozorňovat.


Otázka iná je, či sa dnes v dobe vrcholiaceho fašizmu oplatí zverejňovať mená. Ani v dobe SNP partyzáni a ich pomocníci nenosili terčík s označením Ich bin partisan. Ale systém úspešne rozkladali.
Žiť sa chce, to len strana zla stratila pud sebazáchovy, ako ostatne už toľko krát v minulosti.(Dôsledok straty Rozlíšenia?)


A tie informácie sú konzistentné už k skôr zverejneným informáciám nemeckými lekármi a sú ako som to už v prvom príspevku uverejnil merateľné. Podobne ako boli zistiteľné vlákna v rúškach, ktoré boli ľahko overiteľné a stále sú, tak nič nebráni skeptikovi zadovážiť si mikroskop a overiť, čo tie pichandy stvárajú. Bioodpadu pri tomto svinstve sa vytvára dostatočné množstvo, aby sa k tomu dalo v prípade záujmu dostať.


[quote="pid:32024, uid:57"]To,co píše Taurus na adresu věrohodnosti informací , pozoruji už delší dobu a snažím se na to v různých diskusích upozorňovat.[/quote] Otázka iná je, či sa dnes v dobe vrcholiaceho fašizmu oplatí zverejňovať mená. Ani v dobe SNP partyzáni a ich pomocníci nenosili terčík s označením** Ich bin partisan**. Ale systém úspešne rozkladali. Žiť sa chce, to len strana zla stratila pud sebazáchovy, ako ostatne už toľko krát v minulosti.(Dôsledok straty Rozlíšenia?) A tie informácie sú konzistentné už k skôr zverejneným informáciám nemeckými lekármi a sú ako som to už v prvom príspevku uverejnil merateľné. Podobne ako boli zistiteľné vlákna v rúškach, ktoré boli ľahko overiteľné a stále sú, tak nič nebráni skeptikovi zadovážiť si mikroskop a overiť, čo tie pichandy stvárajú. Bioodpadu pri tomto svinstve sa vytvára dostatočné množstvo, aby sa k tomu dalo v prípade záujmu dostať.
Upravené 6. 9. 2021 o 00:48

Já jsem dělala pokus s respirátorem a viděla jsem černé malinké kroutící se.a natahující se." cosi " . Hodně nechutný pohled.


Já jsem dělala pokus s respirátorem a viděla jsem černé malinké kroutící se.a natahující se." cosi " . Hodně nechutný pohled.

podla vsetkeho by mali byt tie casti ktore produkuju spike proteiny obalene nano-lipidovymi obalmi. A nano (10 na minus 9) znamena rozmer bunky, teda z tych casti technologii ktore to maju produkovat sa musia uvolnovat na rovnakej urovni casti, takze mozno je to preto problem a zrejme sa tomu neda ani zabranit. Svojho casu ked prisli nano textilie, bolo tu varovanie, ze ludia nebudu vediet, co sa im dostava do tela


podla vsetkeho by mali byt tie casti ktore produkuju spike proteiny obalene nano-lipidovymi obalmi. A nano (10 na minus 9) znamena rozmer bunky, teda z tych casti technologii ktore to maju produkovat sa musia uvolnovat na rovnakej urovni casti, takze mozno je to preto problem a zrejme sa tomu neda ani zabranit. Svojho casu ked prisli nano textilie, bolo tu varovanie, ze ludia nebudu vediet, co sa im dostava do tela
Upravené 6. 9. 2021 o 13:57

Jana z Arku: ake si mala zvacsenie na mikroskope?


Jana z Arku: ake si mala zvacsenie na mikroskope?
Upravené 6. 9. 2021 o 13:57

To jsem viděla. Očima. Je to divné, vím, ale viděla jsem malinkaté černé kroutící se dva kusy. Nevím co to bylo.


To jsem viděla. Očima. Je to divné, vím, ale viděla jsem malinkaté černé kroutící se dva kusy. Nevím co to bylo.

viděla jsem černé malinké kroutící se.a natahující se." cosi "
Podobná skúsenosť - zvedavosť po zhliadnutí ruského videa na YT - respirátor som dala nad horúcu vodu. Po čase sa na pôvodne čistej bielej ploche objavili malé čierne zaoblené čiarky v bublinkách povrchu respirátora, a keď sa mi pod zväčšovacím sklo na mobile objavili akési dva malé čierne hákovité konce vytŕčajúce von z respirátora, dala som to radšej preč (na obrázku hore). 613606e113ee2


[quote="pid:32030, uid:88"]viděla jsem černé malinké kroutící se.a natahující se." cosi "[/quote]Podobná skúsenosť - zvedavosť po zhliadnutí ruského videa na YT - respirátor som dala nad horúcu vodu. Po čase sa na pôvodne čistej bielej ploche objavili malé čierne zaoblené čiarky v bublinkách povrchu respirátora, a keď sa mi pod zväčšovacím sklo na mobile objavili akési dva malé čierne hákovité konce vytŕčajúce von z respirátora, dala som to radšej preč (na obrázku hore). ![613606e113ee2](serve/attachment&path=613606e113ee2)

v tomto vlákne som už predtým písal, že by bolo vhodné zistiť niečo viac o tom oxide grafénu, pretože sám osebe grafén (čistý uhlík) nie je toxický. V tomto videu je ale popísaný iný účinok - mechanické poškodzovanie, čo je veľmi pravdepodobné. Treba už len naozaj dokázať, že tam ten grafén skutočne je. Ak áno, potom majú mRNA "vakcíny" trojitý účinok - mechanické poškodzovanie (krátkodobé), toxické poškodzovanie spike proteínom (stredno-dlhodobé) a prepis DNA (dlhodobé). Čím viac dávok, tým väčšia pravdepodobnosť, že sa prejaví niektorý z účinkov.
https://otevrisvoumysl.cz/dr-andreas-noack-covid-vakciny-obsahuji-uhlikove-nanoziletky-ve-forme-hydroxidu-grafenu-ktere-rozrezavaji-krevni-cevy/


v tomto vlákne som už predtým písal, že by bolo vhodné zistiť niečo viac o tom oxide grafénu, pretože sám osebe grafén (čistý uhlík) nie je toxický. V tomto videu je ale popísaný iný účinok - mechanické poškodzovanie, čo je veľmi pravdepodobné. Treba už len naozaj dokázať, že tam ten grafén skutočne je. Ak áno, potom majú mRNA "vakcíny" trojitý účinok - mechanické poškodzovanie (krátkodobé), toxické poškodzovanie spike proteínom (stredno-dlhodobé) a prepis DNA (dlhodobé). Čím viac dávok, tým väčšia pravdepodobnosť, že sa prejaví niektorý z účinkov. https://otevrisvoumysl.cz/dr-andreas-noack-covid-vakciny-obsahuji-uhlikove-nanoziletky-ve-forme-hydroxidu-grafenu-ktere-rozrezavaji-krevni-cevy/

v tomto vlákne som už predtým písal, že by bolo vhodné zistiť niečo viac o tom oxide grafénu, pretože sám osebe grafén (čistý uhlík) nie je toxický


Ani tužkou sklo nepoškriabeš, aj keď tým istým prvkom po ňom čmáraš...


[quote="pid:46222, uid:630"]v tomto vlákne som už predtým písal, že by bolo vhodné zistiť niečo viac o tom oxide grafénu, pretože sám osebe grafén (čistý uhlík) nie je toxický[/quote] Ani tužkou sklo nepoškriabeš, aj keď tým istým prvkom po ňom čmáraš...
Upravené 2. 12. 2021 o 11:37

majú mRNA "vakcíny" trojitý účinok - mechanické poškodzovanie (krátkodobé)


Jak jsi došel k závěru, že mRNA vakciny, které obsahují uhlíkové nanožiletky, že mají krátkodobý účinek? Podle Dr. Noacka tyto uhlíkové nanožiletky jsou biologicky neodbouratelné a budou v krvi kolovat do smrti hostitele! A přitom neustále rozřezávat stěny cév, povrch epitelových buněk a poškozovat vnitřní orgány jako srdce a mozek. Zaočkovaný člověk vykrvácí zevnitř!


[quote="pid:46222, uid:630"]majú mRNA "vakcíny" trojitý účinok - mechanické poškodzovanie (krátkodobé)[/quote] Jak jsi došel k závěru, že mRNA vakciny, které obsahují uhlíkové nanožiletky, že mají krátkodobý účinek? Podle Dr. Noacka tyto uhlíkové nanožiletky jsou biologicky neodbouratelné a budou v krvi kolovat do smrti hostitele! A přitom neustále rozřezávat stěny cév, povrch epitelových buněk a poškozovat vnitřní orgány jako srdce a mozek. Zaočkovaný člověk vykrvácí zevnitř!

Proto mají ženy problémy s menstruací, viděla jsem na vlastní oči..krev jako chuchvalec želé..a častá menstruace.


Proto mají ženy problémy s menstruací, viděla jsem na vlastní oči..krev jako chuchvalec želé..a častá menstruace.

tak ale keby to bola pravda so ziletkami, tak vacsina uz lezi vykrvacana....to sa neda potom predsa kontrolovat ci ovladat


tak ale keby to bola pravda so ziletkami, tak vacsina uz lezi vykrvacana....to sa neda potom predsa kontrolovat ci ovladat

Otec - grafit (ceruzka) a grafén sú 2 rozdielne veci z pohľadu mechaniky, tribológie atď, a to kvôli kryštalografickej modifikácii aj keď majú rovnaké chemické zloženie. Ešte si zabudol diamant, ktorým ale sklo poškriabeš...


Franta - samozrejme, že môžu mať aj dlhodobý účinok tieto grafénové žiletky, ale aj veľmi krátkodobý v závislosti od kvality vpichu ako bolo vo videu. Kdežto spike proteín asi nezabije tak rýchlo, skôr spôsobuje rôzne ochorenia.


Otec - grafit (ceruzka) a grafén sú 2 rozdielne veci z pohľadu mechaniky, tribológie atď, a to kvôli kryštalografickej modifikácii aj keď majú rovnaké chemické zloženie. Ešte si zabudol diamant, ktorým ale sklo poškriabeš... Franta - samozrejme, že môžu mať aj dlhodobý účinok tieto grafénové žiletky, ale aj veľmi krátkodobý v závislosti od kvality vpichu ako bolo vo videu. Kdežto spike proteín asi nezabije tak rýchlo, skôr spôsobuje rôzne ochorenia.

tak ale keby to bola pravda so ziletkami, tak vacsina uz lezi vykrvacana...


Ak sa vpichne do svalu, tak sa bude uvolňovať postupne. Väčšina očkovaných nešportuje, takže ani cirkulácia nie je rýchla. Tu máš hneď dve premenné, ktoré zaručujú, že časový úsek k bodu smrť bude u každého iná.


Rýchla smrť masy by znamenala stratu riadenia. Takto to majú stále pevne v rukách, nikde sa z genocídou nepolavuje, žaba sa pomaly varí.


[quote="pid:46260, uid:187"]tak ale keby to bola pravda so ziletkami, tak vacsina uz lezi vykrvacana...[/quote] Ak sa vpichne do svalu, tak sa bude uvolňovať postupne. Väčšina očkovaných nešportuje, takže ani cirkulácia nie je rýchla. Tu máš hneď dve premenné, ktoré zaručujú, že časový úsek k bodu smrť bude u každého iná. Rýchla smrť masy by znamenala stratu riadenia. Takto to majú stále pevne v rukách, nikde sa z genocídou nepolavuje, žaba sa pomaly varí.

Rýchla smrť masy by znamenala stratu riadenia. Takto to majú stále pevne v rukách, nikde sa z genocídou nepolavuje, žaba sa pomaly varí.


Ak by to bolo tak jednoduché, tak by nepotrebovali pravideľné dopichovanie.


[quote="pid:46267, uid:217"]Rýchla smrť masy by znamenala stratu riadenia. Takto to majú stále pevne v rukách, nikde sa z genocídou nepolavuje, žaba sa pomaly varí.[/quote] Ak by to bolo tak jednoduché, tak by nepotrebovali pravideľné dopichovanie.

Ak by to bolo tak jednoduché, tak by nepotrebovali pravideľné dopichovanie.
Ak potrebuješ rozdeliť v čase umieranie, tak je to naopak jednoduché, v každej várke je významný podiel placeba, počet ľudí, ktorým sa dostáva vo vlnách placebo sa ale časom zužuje. A to, že žiletky sú účinné svedčí napriemerná smrť športovcov, ktorým ten sajrajt po väčšinu rýchlo koluje v krvi, to znamená, telo sa nestíha vďaka trvalým mikrozraneniam regenerovať. Neaktívni jedinci sa k rovnakému stavu dopracujú dopichávaním ďalších "žiletiek", prípadne pri konečnom deadline sa spustí vonkajším podnetom "samoorganizovanie " grafénu do plochej štruktúry terminujúcej život nositeľa.


[quote="pid:46273, uid:45"]Ak by to bolo tak jednoduché, tak by nepotrebovali pravideľné dopichovanie.[/quote]Ak potrebuješ rozdeliť v čase umieranie, tak je to naopak jednoduché, v každej várke je významný podiel placeba, počet ľudí, ktorým sa dostáva vo vlnách placebo sa ale časom zužuje. A to, že žiletky sú účinné svedčí napriemerná smrť športovcov, ktorým ten sajrajt po väčšinu rýchlo koluje v krvi, to znamená, telo sa nestíha vďaka trvalým mikrozraneniam regenerovať. Neaktívni jedinci sa k rovnakému stavu dopracujú dopichávaním ďalších "žiletiek", prípadne pri konečnom deadline sa spustí vonkajším podnetom "samoorganizovanie " grafénu do plochej štruktúry terminujúcej život nositeľa.
Upravené 2. 12. 2021 o 15:19

Vždyť musí být každému jasné že množství a počet svinstva v jednotlivých inj. se liší. Liší se taky imunita lidí. Nemůžou přece umřít všichni najednou. Počet mladých mrtvých sportovců za poslední dobu vypovídá o pravdivosti. Nemluvě o odborné vzdělanosti toho doktora.


Vždyť musí být každému jasné že množství a počet svinstva v jednotlivých inj. se liší. Liší se taky imunita lidí. Nemůžou přece umřít všichni najednou. Počet mladých mrtvých sportovců za poslední dobu vypovídá o pravdivosti. Nemluvě o odborné vzdělanosti toho doktora.

Franta - samozrejme, že môžu mať aj dlhodobý účinok tieto grafénové žiletky, ale aj veľmi krátkodobý v závislosti od kvality vpichu ako bolo vo videu. Kdežto spike proteín asi nezabije tak rýchlo, skôr spôsobuje rôzne ochorenia.

Je zrejmé, že koordinátor plandémie sa poistil a pracuje na istotu(viacvektorová smrť - vykrvácanie, infarkt, rakovina...). To, že stupňuje tlak svedčí o tom, že tie dôsledky jedopichu sa onedlho ukážu v masovom meradle, preto tá "panika", lebo nebolo otrávených dosť zombíkov a ten zvyšok sa s nimi hravo vysporiada. Žiadne peniaze v tom netreba hľadať, to sú iba korupčné prostriedky pre spolupáchateľov.


[quote="pid:46261, uid:630"]Franta - samozrejme, že môžu mať aj dlhodobý účinok tieto grafénové žiletky, ale aj veľmi krátkodobý v závislosti od kvality vpichu ako bolo vo videu. Kdežto spike proteín asi nezabije tak rýchlo, skôr spôsobuje rôzne ochorenia.[/quote] Je zrejmé, že koordinátor plandémie sa poistil a pracuje na istotu(viacvektorová smrť - vykrvácanie, infarkt, rakovina...). To, že stupňuje tlak svedčí o tom, že tie dôsledky jedopichu sa onedlho ukážu v masovom meradle, preto tá "panika", lebo nebolo otrávených dosť zombíkov a ten zvyšok sa s nimi hravo vysporiada. Žiadne peniaze v tom netreba hľadať, to sú iba korupčné prostriedky pre spolupáchateľov.
Upravené 2. 12. 2021 o 15:27

Perdere populus primum, deinde imperare humanitas


– Aktualizacia od Ňoňa - 2. decembra 2021 / jox13
Partnerka vedca sa domnieva, že vedca stihla smrť za informáciu o grafén hydroxide (GHO), n
a ktorý bol podľa jeho slov jediným relevantným expertom v Európe..
pre mňa, z doleuvedeného videa vyplýva nasledovné zhrnutie, ktore parafrazujem, urobte si však názor z videa sami, vždy sa môžem myliť:
https://nastub.cz/w/kLNqEGU11WjmQ2ExAB9yJA?title=0&warningTitle=0&start=0s
https://oracle911blog.wordpress.com/2021/12/02/perdere-populus-primum-deinde-imperare-humanitas/


Perdere populus primum, deinde imperare humanitas ------------------------------------------------- – Aktualizacia od Ňoňa - 2. decembra 2021 / jox13 Partnerka vedca sa domnieva, že vedca stihla smrť za informáciu o grafén hydroxide (GHO), n a ktorý bol podľa jeho slov jediným relevantným expertom v Európe.. pre mňa, z doleuvedeného videa vyplýva nasledovné zhrnutie, ktore parafrazujem, urobte si však názor z videa sami, vždy sa môžem myliť: https://nastub.cz/w/kLNqEGU11WjmQ2ExAB9yJA?title=0&warningTitle=0&start=0s https://oracle911blog.wordpress.com/2021/12/02/perdere-populus-primum-deinde-imperare-humanitas/

https://nastub.cz/w/kLNqEGU11WjmQ2ExAB9yJA?title=0&warningTitle=0&start=0s


Presne na toto som narážal ako o vonkajšom podnete. A kde sa ten naraz zoberie? Čože nám to "Musk" nad hlavami "montuje"? Globálny internet ako krytie pre globálny holokaust? A zhodia to na hádajte: - výron energie zo Slnka. Snáď preto tie pokusy so zrážaním družíc v tejto dobe.


[quote="pid:46297, uid:78"]https://nastub.cz/w/kLNqEGU11WjmQ2ExAB9yJA?title=0&warningTitle=0&start=0s[/quote] Presne na toto som narážal ako o vonkajšom podnete. A kde sa ten naraz zoberie? Čože nám to "Musk" nad hlavami "montuje"? Globálny internet ako krytie pre globálny holokaust? A zhodia to na hádajte: - výron energie zo Slnka. Snáď preto tie pokusy so zrážaním družíc v tejto dobe.
Upravené 2. 12. 2021 o 19:04

@jardob

Vyzerá to tak, že na odbornej mikroskopickej analýze "vakcín" sa pracovalo aj na Slovensku.
https://ulozto.sk/file/51gyR282S6sp/analyza-ockovacich-latok-pfizer-pouzivanych-na-uzemi-sr-pdf#!ZJAzLGR2AGt0AQtlATHlAQAxBGR2L3OmAyAQqwI5n1SdJwV4MN==
Stručné a výstižné. Veľa obrázkového materiálu s vysvetlením.

Link už nefunguje, bylo smazáno. Zřejmě cenzura funguje i tady.


Možná to má někdo stažené.


@jardob [quote="pid:31885, uid:6"]Vyzerá to tak, že na odbornej mikroskopickej analýze "vakcín" sa pracovalo aj na Slovensku. https://ulozto.sk/file/51gyR282S6sp/analyza-ockovacich-latok-pfizer-pouzivanych-na-uzemi-sr-pdf#!ZJAzLGR2AGt0AQtlATHlAQAxBGR2L3OmAyAQqwI5n1SdJwV4MN== Stručné a výstižné. Veľa obrázkového materiálu s vysvetlením.[/quote] Link už nefunguje, bylo smazáno. Zřejmě cenzura funguje i tady. Možná to má někdo stažené.

Video s rovnakým názvom je stále tu: https://ulozto.sk/file/qrb0uBAdmHNx/analyza-ockovacich-latok-pfizer-pouzivanych-na-uzemi-slovenska-mp4#!ZGqzMGR2Zmx5AwL5MwEuMGLjLzLmA3uBFT1PsyITYIIGGwHjZD==


A tu je pdfko: https://ulozto.sk/file/k2MC1l8OJ3nC/analyza-ockovacich-latok-pfizer-pouzivanych-na-uzemi-slovenska-qanon-sk-pdf#!ZGZ0ZGR2ZGEwBGZ0L2WyAmL3MwEyZxAhZ0cYMTcZMwIKHmtlLj==


Video s rovnakým názvom je stále tu: https://ulozto.sk/file/qrb0uBAdmHNx/analyza-ockovacich-latok-pfizer-pouzivanych-na-uzemi-slovenska-mp4#!ZGqzMGR2Zmx5AwL5MwEuMGLjLzLmA3uBFT1PsyITYIIGGwHjZD== A tu je pdfko: https://ulozto.sk/file/k2MC1l8OJ3nC/analyza-ockovacich-latok-pfizer-pouzivanych-na-uzemi-slovenska-qanon-sk-pdf#!ZGZ0ZGR2ZGEwBGZ0L2WyAmL3MwEyZxAhZ0cYMTcZMwIKHmtlLj==
Upravené 24. 12. 2021 o 09:13

Peková zvedla prapor revoluce . Je možné se přidat a bojovat za Naši svobodu , nebo se dál tupě nechat smýkat , až do hromadného hrobu .
https://www.gloria.tv/post/6xpZAgpSR13pDqjV7Dc6gAFHK


Peková zvedla prapor revoluce . Je možné se přidat a bojovat za Naši svobodu , nebo se dál tupě nechat smýkat , až do hromadného hrobu . https://www.gloria.tv/post/6xpZAgpSR13pDqjV7Dc6gAFHK
4.5k
38
19
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept