Politika v SR
Od 1.7 začal platiť zákon o kyberšikane- nebezpečného elektronického obťažovania

MÁME TU NOVÝ TRESTNÝ ČIN KYBERŠIKANY


Do Trestného zákona pribudne trestný čin kyberšikany, teda aby sme boli presní - nebezpečného elektronického obťažovania.


Čo to znamená?


Až tri roky odňatia slobody môžu hroziť tomu, kto iné­mu pro­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by, po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu ale­bo po­čí­ta­čo­vej sie­te úmy­sel­ne pod­stat­ným spô­so­bom zhor­ší kva­li­tu je­ho ži­vo­ta dl­ho­do­bým zne­va­žo­va­ním, za­stra­šo­va­ním, neop­ráv­ne­ným ko­na­ním v je­ho me­ne ale­bo iným po­dob­ným dl­ho­do­bým ob­ťa­žo­va­ním.


Trest môže hroziť aj v prípade, že páchateľ neoprávnene zverejní alebo sprístupní inej osobe obrazový, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam prejavu osobnej povahy, ktorý získal so súhlasom danej osoby, pričom tento záznam môže ohroziť jej vážnosť alebo jej privodiť inú vážnu ujmu na právach.


Novela Trestného zákona má byť účinná od 01.07.2021.


MÁME TU NOVÝ TRESTNÝ ČIN KYBERŠIKANY Do Trestného zákona pribudne trestný čin kyberšikany, teda aby sme boli presní - nebezpečného elektronického obťažovania. Čo to znamená? Až tri roky odňatia slobody môžu hroziť tomu, kto iné­mu pro­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by, po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu ale­bo po­čí­ta­čo­vej sie­te úmy­sel­ne pod­stat­ným spô­so­bom zhor­ší kva­li­tu je­ho ži­vo­ta dl­ho­do­bým zne­va­žo­va­ním, za­stra­šo­va­ním, neop­ráv­ne­ným ko­na­ním v je­ho me­ne ale­bo iným po­dob­ným dl­ho­do­bým ob­ťa­žo­va­ním. Trest môže hroziť aj v prípade, že páchateľ neoprávnene zverejní alebo sprístupní inej osobe obrazový, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam prejavu osobnej povahy, ktorý získal so súhlasom danej osoby, pričom tento záznam môže ohroziť jej vážnosť alebo jej privodiť inú vážnu ujmu na právach. Novela Trestného zákona má byť účinná od 01.07.2021.
Upravené 1. 7. 2021 o 07:49

Kto je väčší hlupák: ten, kto tento zákon napísal, ten, kto to schválil alebo ten, kto tento zákon podpísal či ÚS, ktorý tento zákon ešte drží?


Kto je väčší hlupák: ten, kto tento zákon napísal, ten, kto to schválil alebo ten, kto tento zákon podpísal či ÚS, ktorý tento zákon ešte drží?

Moderátor

Kto je väčší hlupák:

Všetci dohromady


[quote="pid:22509, uid:7"]Kto je väčší hlupák:[/quote] Všetci dohromady
Upravené 1. 7. 2021 o 08:11
247
2
3
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept