Politika v SR
Toto plánujú urobiť so slovenským školstvom

V skratke - chcú zrušiť 1. a 2. stupeň, zrušiť známkovanie a mnoho iných radikálnych zmien


Návrh je v medzirezortnom pripomienkovaní, ale odbory sa ozvali, že je to nebezpečné a málo komunikované.


Kopírujem otvorený list odborov na ministerstvo:


Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku inicioval stretnutie s predstaviteľmi partnerských organizácií pôsobiacich v regionálnom školstve. Predmetom spoločného rokovania bol návrh novely školského zákona (zákon č. 245/2008 Z. z.), ktorý bol predložený do druhého medzirezortného pripomienkového konania. Rokovanie online sa uskutočnilo 17. marca 2021. Za zväz sa rokovania zúčastnili predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková a špecialistka ZZŠ Ingrid Kováčová. Za partnerské organizácie sa zúčastnili Pavel Sadloň, prezident Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky, Alena Petáková, prezidentka Združenia základných škôl Slovenska, Felix Dömeny, prezident Asociácie SOŠ Slovenska, Jozef Škorupa, prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenska a Jana Kandriková, predsedníčka Združenia odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska.


Prítomní sa zhodli na potrebe odbornej diskusie k predmetnému zákonu, ktorá napriek výzvam a upozorneniam absentuje. Účastníci prijali spoločné stanovisko, ktoré adresovali Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.


Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve k návrhu novely školského zákona


Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiadal odbornú diskusiu k tak zásadným zmenám v školstve, aké sú načrtnuté v školskom zákone, už 23. februára a upozornil na ne i pri prvom MPK k predmetnému zákonu. Výzva ostala bez odozvy, práve naopak, v druhom MPK sa návrhy na zmeny systému školstva v SR ešte znásobili. Dokonca medzi dvoma MPK bol predložený do NR SR poslanecký ďalší návrh školského zákona.


Pedagogická verejnosť, ktorej sa legislatívne úpravy týkajú, je zmietaná v problémoch pandémie, v riešení každodenných zmien danej situácie a je minimálne neetické práve teraz nastoľovať zásadné zmeny v systéme a avizovanú kurikulárnu reformu, o ktorej sa navrhovateľ zmieňuje, no predstavená nebola.


Predkladateľ síce hovorí o kurikulárnej reforme, v návrhu zákona však chýba jasné definovanie pojmu kurikulárna reforma. Upozorňujeme, že vo vyspelých vzdelávacích politikách sa k systémovým zmenám získavajú dáta, analýzy a robí sa výskum v štáte, v ktorom sa zmeny pripravujú. Preto odborový zväz a partnerské organizácie žiadajú uvedené relevantné dáta zo Slovenskej republiky k nahliadnutiu.


Nesúhlasíme s navrhovanými zmenami v oblasti špeciálneho školstva a poradenského systému, ktoré prichádzajú bez diskusie a komunikácie v odbornej verejnosti, bez relevantnej argumentácie a dôslednej analýzy.


Okrem iného vnímame mnohé navrhované zmeny a ich odôvodnenie ako nedostatočné.


Poukazujeme najmä na absentovanie dôkladnej analýzy a argumentácie navrhovaných zmien v súvislosti so zmenou stupňov v základnej škole a povinným zavedením vzdelávacích cyklov.


Členenie základnej školy na prvý stupeň s ročníkmi 1 – 4 a druhý stupeň s ročníkmi 5 – 9 funguje na Slovensku už 45 rokov a nadväzujú na to i ostatné procesy v systéme.


Rovnako upozorňujeme na nesystémový krok presunutia obsahu vzdelávania na stupne a vzdelávacie oblasti z pôvodného rozdelenia na jednotlivé postupové ročníky a vyučovacie predmety.


Ako už vyššie uvádzame, sme sklamaní z toho, že pred zverejnením návrhov neprebehla verejná diskusia o zásadných zmenách, pričom návrh novely školského zákona obsahuje vyše 300 novelizačných bodov.


Novela prináša i pozitívne zmeny, avšak negatívne zmeny vyvolávajú v školách a školských zariadeniach nedôveru.


Odborový zväz a partnerské organizácie zásadne nesúhlasia s novelou školského zákona v nasledujúcich bodoch:


 • so zmenou ročníkov v stupňoch základnej školy, teda s členením základnej školy,

 • s povinným zavedením vzdelávacích cyklov,

 • s rozdelením obsahu vzdelávania na stupne vzdelávania alebo cykly - namiesto ročníkov,

 • s vymedzením učebných plánov na vzdelávacie oblasti - namiesto vyučovacích predmetov,

 • so zrušením osobitných prípadov možnosti zriadenia základnej školy s nižším počtom žiakov ako 150,

 • so zmenou celkového hodnotenia v základnej škole, so zrušením úrovní celkového hodnotenia prospechu v základnej škole,

 • so vstupovaním do kompetencií riaditeľov škôl pri rozhodovaní o spôsobe hodnotenia žiakov,

 • s navrhovanými zmenami v oblasti špeciálneho školstva,

 • s navrhovanou transformáciou poradenského systému,

 • s obmedzením počtu funkčných období riaditeľovi školy.


Upozorňujeme, že na uvedené zmeny v základných školách nie sú pripravené ani stredné školy ani vysoké školy, ktoré vzdelávajú budúcich učiteľov.


Poukazujeme tiež na absentovanie dôsledného uplatnenia digitálneho príspevku pre žiakov a učiteľov ako uplatnenie systémovej zmeny v školstve.


Žiadame ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o diskusiu k vyššie uvedeným bodom so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve.


Adresované


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


V skratke - chcú zrušiť 1. a 2. stupeň, zrušiť známkovanie a mnoho iných radikálnych zmien Návrh je v medzirezortnom pripomienkovaní, ale odbory sa ozvali, že je to nebezpečné a málo komunikované. Kopírujem otvorený list odborov na ministerstvo: Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku inicioval stretnutie s predstaviteľmi partnerských organizácií pôsobiacich v regionálnom školstve. Predmetom spoločného rokovania bol návrh novely školského zákona (zákon č. 245/2008 Z. z.), ktorý bol predložený do druhého medzirezortného pripomienkového konania. Rokovanie online sa uskutočnilo 17. marca 2021. Za zväz sa rokovania zúčastnili predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková a špecialistka ZZŠ Ingrid Kováčová. Za partnerské organizácie sa zúčastnili Pavel Sadloň, prezident Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky, Alena Petáková, prezidentka Združenia základných škôl Slovenska, Felix Dömeny, prezident Asociácie SOŠ Slovenska, Jozef Škorupa, prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenska a Jana Kandriková, predsedníčka Združenia odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska. Prítomní sa zhodli na potrebe odbornej diskusie k predmetnému zákonu, ktorá napriek výzvam a upozorneniam absentuje. Účastníci prijali spoločné stanovisko, ktoré adresovali Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve k návrhu novely školského zákona Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiadal odbornú diskusiu k tak zásadným zmenám v školstve, aké sú načrtnuté v školskom zákone, už 23. februára a upozornil na ne i pri prvom MPK k predmetnému zákonu. Výzva ostala bez odozvy, práve naopak, v druhom MPK sa návrhy na zmeny systému školstva v SR ešte znásobili. Dokonca medzi dvoma MPK bol predložený do NR SR poslanecký ďalší návrh školského zákona. Pedagogická verejnosť, ktorej sa legislatívne úpravy týkajú, je zmietaná v problémoch pandémie, v riešení každodenných zmien danej situácie a je minimálne neetické práve teraz nastoľovať zásadné zmeny v systéme a avizovanú kurikulárnu reformu, o ktorej sa navrhovateľ zmieňuje, no predstavená nebola. Predkladateľ síce hovorí o kurikulárnej reforme, v návrhu zákona však chýba jasné definovanie pojmu kurikulárna reforma. Upozorňujeme, že vo vyspelých vzdelávacích politikách sa k systémovým zmenám získavajú dáta, analýzy a robí sa výskum v štáte, v ktorom sa zmeny pripravujú. Preto odborový zväz a partnerské organizácie žiadajú uvedené relevantné dáta zo Slovenskej republiky k nahliadnutiu. Nesúhlasíme s navrhovanými zmenami v oblasti špeciálneho školstva a poradenského systému, ktoré prichádzajú bez diskusie a komunikácie v odbornej verejnosti, bez relevantnej argumentácie a dôslednej analýzy. Okrem iného vnímame mnohé navrhované zmeny a ich odôvodnenie ako nedostatočné. Poukazujeme najmä na absentovanie dôkladnej analýzy a argumentácie navrhovaných zmien v súvislosti so zmenou stupňov v základnej škole a povinným zavedením vzdelávacích cyklov. Členenie základnej školy na prvý stupeň s ročníkmi 1 – 4 a druhý stupeň s ročníkmi 5 – 9 funguje na Slovensku už 45 rokov a nadväzujú na to i ostatné procesy v systéme. Rovnako upozorňujeme na nesystémový krok presunutia obsahu vzdelávania na stupne a vzdelávacie oblasti z pôvodného rozdelenia na jednotlivé postupové ročníky a vyučovacie predmety. Ako už vyššie uvádzame, sme sklamaní z toho, že pred zverejnením návrhov neprebehla verejná diskusia o zásadných zmenách, pričom návrh novely školského zákona obsahuje vyše 300 novelizačných bodov. Novela prináša i pozitívne zmeny, avšak negatívne zmeny vyvolávajú v školách a školských zariadeniach nedôveru. Odborový zväz a partnerské organizácie zásadne nesúhlasia s novelou školského zákona v nasledujúcich bodoch: - so zmenou ročníkov v stupňoch základnej školy, teda s členením základnej školy, - s povinným zavedením vzdelávacích cyklov, - s rozdelením obsahu vzdelávania na stupne vzdelávania alebo cykly - namiesto ročníkov, - s vymedzením učebných plánov na vzdelávacie oblasti - namiesto vyučovacích predmetov, - so zrušením osobitných prípadov možnosti zriadenia základnej školy s nižším počtom žiakov ako 150, - so zmenou celkového hodnotenia v základnej škole, so zrušením úrovní celkového hodnotenia prospechu v základnej škole, - so vstupovaním do kompetencií riaditeľov škôl pri rozhodovaní o spôsobe hodnotenia žiakov, - s navrhovanými zmenami v oblasti špeciálneho školstva, - s navrhovanou transformáciou poradenského systému, - s obmedzením počtu funkčných období riaditeľovi školy. Upozorňujeme, že na uvedené zmeny v základných školách nie sú pripravené ani stredné školy ani vysoké školy, ktoré vzdelávajú budúcich učiteľov. Poukazujeme tiež na absentovanie dôsledného uplatnenia digitálneho príspevku pre žiakov a učiteľov ako uplatnenie systémovej zmeny v školstve. Žiadame ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o diskusiu k vyššie uvedeným bodom so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve. Adresované Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Celé školství spěje k tomu, že na celý stát bude potřeba 20 učitelů, na každý předmět jeden a žáci se budou učit u počítačů. Toto je cíl.


Celé školství spěje k tomu, že na celý stát bude potřeba 20 učitelů, na každý předmět jeden a žáci se budou učit u počítačů. Toto je cíl.

V skratke - chcú zrušiť 1. a 2. stupeň, zrušiť známkovanie a mnoho iných radikálnych zmien

To je totální rozval. Chtějí zrušit všechno!
Stupně ZŠ, ročníky (třídy), známkování, předměty, ochromit řízení,...
Všechno.
Sodoma gomora velebnosti, du blejt...


[quote="pid:19220, uid:127"]V skratke - chcú zrušiť 1. a 2. stupeň, zrušiť známkovanie a mnoho iných radikálnych zmien[/quote] To je totální rozval. Chtějí zrušit všechno! Stupně ZŠ, ročníky (třídy), známkování, předměty, ochromit řízení,... Všechno. Sodoma gomora velebnosti, du blejt...

To je totální rozval. Chtějí zrušit všechno!
Stupně ZŠ, ročníky (třídy), známkování, předměty, ochromit řízení,...
Všechno.


To je prosím genocída národ skrytá za inkluzivitou, treba aj týchto h@jzlov dať na Norimberg...


[quote="pid:19259, uid:240"]To je totální rozval. Chtějí zrušit všechno! Stupně ZŠ, ročníky (třídy), známkování, předměty, ochromit řízení,... Všechno.[/quote] To je prosím genocída národ skrytá za inkluzivitou, treba aj týchto h@jzlov dať na Norimberg...

Moderátor

skrytá za inkluzivitou

Inkluze je hrozná (budí úžas, je úžasná), ale v porovnání s tímhle mi to přijde ještě jako slabé...
Ještě počítám s tím, že některé citace uváděné Kulichem jsou natolik politicky korektně formulované, že je otázka, co za děs se za tím ještě může skrývat.


V ČR jsem zaznamenal, že se začínají (vypadá to, že zdola) objevovat pokusy o vzdělávací projeky (na úrovni MŠ a ZŠ) obcházející státní systém...
Pokud se nepletu, byla o tom i zmínka na kob-forum.eu.


[quote="pid:19265, uid:7"]skrytá za inkluzivitou[/quote] Inkluze je hrozná (budí úžas, je úžasná), ale v porovnání s tímhle mi to přijde ještě jako slabé... Ještě počítám s tím, že některé citace uváděné Kulichem jsou natolik politicky korektně formulované, že je otázka, co za děs se za tím ještě může skrývat. V ČR jsem zaznamenal, že se začínají (vypadá to, že zdola) objevovat pokusy o vzdělávací projeky (na úrovni MŠ a ZŠ) obcházející státní systém... Pokud se nepletu, byla o tom i zmínka na kob-forum.eu.
Upravené 10. 6. 2021 o 08:08

Upozorňujeme, že na uvedené zmeny v základných školách nie sú pripravené ani stredné školy ani vysoké školy, ktoré vzdelávajú budúcich učiteľov.

S tým súvisí napr. to, že taká učiteľka mš si kedysi ak chcela mať špecializáciu - teda práca v špeciálnych mš, tak študovala ešte dva roky nadstavbu...dnes to má byť štandard....a študentky to budú mať v rámci študia...alebo si budú robiť atestácie na VŠ...ja sa pýtam, kto to pôjde robiť v týchto podmienkach? Všeobecne učiteľov je málo a žiadna v mojom prip.škôlka na to nie je pripravená. Vrabce čvirikali, že tým nápadom rozširovania a oprav škôl a škôlok sa budú pristavovat triedy, ktoré budú inkluzívne, alebo sa rušiť bežné triedy na inkluzívne.... Malo by to tak byť postupne..každá inštitucia sa zmení na inkluzívnu.(možno nie každá) toto je zahalené rúškom tajomstva....
Som za to, aby sa učitelia vzdelávali, ale nie pre inklúziu
Prečo je problém zrekonštruovať kopu zchatraných budov a tie peniaze nacoať tam....nech sa urobia speciálne škôlky v každej obci...to by bol progres a nie toto...úroveň vzdelávania klesne na minimum. Som z toho smutná. Vôbec sa o tom nevedú debaty, čo je veľmi potrebné......napr oni vychádzajú z nejakeho prieskumu na rôznych stránkach o vzdelávani, kde píšu aj rodičia a to je ich prieskum...to je absurdné.
Inkluze je hrozná (budí úžas, je úžasná), ale v porovnání s tímhle mi to přijde ještě jako slabé...


[quote="pid:19220, uid:127"]Upozorňujeme, že na uvedené zmeny v základných školách nie sú pripravené ani stredné školy ani vysoké školy, ktoré vzdelávajú budúcich učiteľov.[/quote] S tým súvisí napr. to, že taká učiteľka mš si kedysi ak chcela mať špecializáciu - teda práca v špeciálnych mš, tak študovala ešte dva roky nadstavbu...dnes to má byť štandard....a študentky to budú mať v rámci študia...alebo si budú robiť atestácie na VŠ...ja sa pýtam, kto to pôjde robiť v týchto podmienkach? Všeobecne učiteľov je málo a žiadna v mojom prip.škôlka na to nie je pripravená. Vrabce čvirikali, že tým nápadom rozširovania a oprav škôl a škôlok sa budú pristavovat triedy, ktoré budú inkluzívne, alebo sa rušiť bežné triedy na inkluzívne.... Malo by to tak byť postupne..každá inštitucia sa zmení na inkluzívnu.(možno nie každá) toto je zahalené rúškom tajomstva.... Som za to, aby sa učitelia vzdelávali, ale nie pre inklúziu Prečo je problém zrekonštruovať kopu zchatraných budov a tie peniaze nacoať tam....nech sa urobia speciálne škôlky v každej obci...to by bol progres a nie toto...úroveň vzdelávania klesne na minimum. Som z toho smutná. Vôbec sa o tom nevedú debaty, čo je veľmi potrebné......napr oni vychádzajú z nejakeho prieskumu na rôznych stránkach o vzdelávani, kde píšu aj rodičia a to je ich prieskum...to je absurdné. [quote="pid:19268, uid:240"]Inkluze je hrozná (budí úžas, je úžasná), ale v porovnání s tímhle mi to přijde ještě jako slabé...[/quote]
Upravené 10. 6. 2021 o 08:58

je to hnus , snažia sa to urobit všade..znižit vzdelanie , "tupci sa ľahšie ovladaju "


 • aj ked zo SSSR k nám došlo vzdelanie zdarma pre všetkých aj ošetrenie u lekára zdarma tad...zubar....No, tak verím,že ked sa to otočí aj v RF ,že zmenia školnú osnovu , vymenia liberálneho ministerstva školstvaa začne byt učitel opet vážené povolanie . Tak verím, že sa toto dostane aj k nám ..návrat k vyuke z pred 89r... čo, bolo dobré sa má vrátit a nechat...matematika, fyzika atd...

je to hnus , snažia sa to urobit všade..znižit vzdelanie , "tupci sa ľahšie ovladaju " - aj ked zo SSSR k nám došlo vzdelanie zdarma pre všetkých aj ošetrenie u lekára zdarma tad...zubar....No, tak verím,že ked sa to otočí aj v RF ,že zmenia školnú osnovu , vymenia liberálneho ministerstva školstva a začne byt učitel opet vážené povolanie . Tak verím, že sa toto dostane aj k nám ..návrat k vyuke z pred 89r... čo, bolo dobré sa má vrátit a nechat...matematika, fyzika atd...
Upravené 10. 6. 2021 o 10:13

Vietor fúka z ŠPÚ, kam bola dosadená inkluzivistická mimovládkarka, napojená na tých kriklúňov z Nových školských odborov. Opäť pokus menšiny diktovať väčšine.
Treba sa pozrieť, kto ju predpestoval, lebo Gröhling je už len vykonávateľom.


Vietor fúka z ŠPÚ, kam bola dosadená inkluzivistická mimovládkarka, napojená na tých kriklúňov z Nových školských odborov. Opäť pokus menšiny diktovať väčšine. Treba sa pozrieť, kto ju predpestoval, lebo Gröhling je už len vykonávateľom.

Vietor fúka z ŠPÚ, kam bola dosadená inkluzivistická mimovládkarka, napojená na tých kriklúňov z Nových školských odborov. Opäť pokus menšiny diktovať väčšine.
Treba sa pozrieť, kto ju predpestoval, lebo Gröhling je už len vykonávateľom.

presne,slečna Hapalová má v tomto volné ruky a Grohling len oznamuje.... je to čistá Sorošovka....


https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/4418/analyticka-o-inkluzii-ludia-si-nevedia-predstavit-co-vsetko-musia-rodicia-zdravotne-znevyhodnenych-deti-denne-riesit


Už v 2016 robila prieskumy po školách....


V článku píše aké majú výsledky zo zahraničia....a ako deti vedia pripraviť do bežneho života.....to vážne?. Postihnutý človek akokoľvek sa nikdy nevyrovná plnohodnotnému životu zdravého človeka... tým nechcem podceňovať postihnutých ľudí...je veľa takých čo sa uplatnili, no aké je to percento? Kde sú tie štatistiky...ja som žiadne nevidela...ani odborné debaty na túto tému...proste slečna prišla urobiť boom v školstve....na Sorošov obraz...


MIROSLAVA HAPALOVÁ je analytička MESA10 v projekte To dá rozum. Od minulého roku spolu s tímom skúma v teréne rôzne problémy slovenského školstva s cieľom pripraviť návrh na zmenu slovenského vzdelávacieho systému. Primárnou témou, ktorej sa pri skúmaní sama venuje, je rôznorodosť potrieb učiacich sa a schopnosť systému na ne reagovať.

Rozprávali sme sa o inklúzii detí v školách, prečo by sme jej mali pomôcť, prečo je zatiaľ problematická a aj to, ako ju vnímajú rodičia, deti i učitelia.Čo je základná filozofia inkluzívneho vzdelávania?


Podstata inkluzívneho vzdelávania spočíva v uznaní rôznorodosti detí ako niečoho, čo je prirodzené a normálne, a to ako v spoločnosti, tak aj v škole a triede. V uznaní toho, že každé dieťa je jedinečné, má svoje silné a slabšie stránky a tým pádom aj jedinečné vzdelávacie potreby. Cieľom inkluzívneho vzdelávania je následne pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a dosiahnuť ich osobné maximum v prirodzene rozmanitej skupine svojich rovesníkov. To znamená, že každé dieťa by malo mať prístup ku kvalitnému vzdelaniu v škole, ktorá mu je najbližšia. Inkluzívne vzdelávanie sa teda vôbec netýka iba detí so znevýhodnením či detí s nadaním, týka sa všetkých detí. Ide o posun od snahy začleňovať deti so znevýhodnením medzi ostatné deti k snahe vytvárať školy, ktoré budú schopné reagovať na potreby všetkých detí.


Prečo je pre deti so znevýhodnením dôležité, aby navštevovali bežné školy so zdravými deťmi?


Pretože rovnako, ako v prípade detí bez zdravotného znevýhodnenia, by ich škola mala pripravovať na plnohodnotný a samostatný život v spoločnosti, ktorej sú súčasťou. Častým argumentom v prospech ich vzdelávania v oddelených inštitúciách býva potreba zabezpečenia vysoko odbornej a špecializovanej starostlivosti. To je nepochybne potrebné, avšak túto starostlivosť im možno poskytovať aj v bežných školách. A zároveň, prečo by nemala byť dostupná aj pre deti, ktoré možno nemajú diagnostikované nejaké zdravotné znevýhodnenie, no rovnako v určitých situáciách či obdobiach môžu nejakú formu starostlivosti potrebovať. Množstvo zahraničných výskumov prináša dôkazy o tom, že deti so zdravotným znevýhodnením dosahujú v bežných školách a triedach porovnateľné vzdelávacie výsledky ako v prípade ich oddeleného vzdelávania. Zároveň, vzdelávanie v prirodzenej skupine rovesníkov má pozitívny dopad na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností všetkých detí, ktoré si vytvárajú vzťahy s kamarátmi zo susedstva. To je mimoriadne dôležité aj pre život mimo školy a pre budúce uplatnenie sa.Malo by inkluzívne vzdelávanie časom viesť k rušeniu špeciálnych škôl, ak chceme viac detí dostať do bežných škôl?

Zvyšovanie inkuzívnosti vzdelávacieho systému neznamená automaticky snahu o rušenie špeciálnych škôl. V mnohých z nich pracujú špičkoví odborníci, ktorí majú bohaté skúsenosti s prácou s deťmi s rôznorodými potrebami. Problémom u nás je však to, že špeciálne a bežné školy tvoria dva oddelené svety a vzájomne nepriepustné systémy. A to z hľadiska rozdielnych vzdelávacích dráh detí, aj z hľadiska absencie vzájomného zdieľania metód a postupov.


Ale veď to je logické, že sú iné metódy na vzdelávanie....pani Hapalová surovo opomína metodiky vzdelávania.... chce spajať hrušky s jablkami....takto to proste nemôže fungovať....
https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/4418/analyticka-o-inkluzii-ludia-si-nevedia-predstavit-co-vsetko-musia-rodicia-zdravotne-znevyhodnenych-deti-denne-riesit


[quote="pid:19292, uid:127"]Vietor fúka z ŠPÚ, kam bola dosadená inkluzivistická mimovládkarka, napojená na tých kriklúňov z Nových školských odborov. Opäť pokus menšiny diktovať väčšine. Treba sa pozrieť, kto ju predpestoval, lebo Gröhling je už len vykonávateľom.[/quote] presne,slečna Hapalová má v tomto volné ruky a Grohling len oznamuje.... je to čistá Sorošovka.... https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/4418/analyticka-o-inkluzii-ludia-si-nevedia-predstavit-co-vsetko-musia-rodicia-zdravotne-znevyhodnenych-deti-denne-riesit Už v 2016 robila prieskumy po školách.... V článku píše aké majú výsledky zo zahraničia....a ako deti vedia pripraviť do bežneho života.....to vážne?. Postihnutý človek akokoľvek sa nikdy nevyrovná plnohodnotnému životu zdravého človeka... tým nechcem podceňovať postihnutých ľudí...je veľa takých čo sa uplatnili, no aké je to percento? Kde sú tie štatistiky...ja som žiadne nevidela...ani odborné debaty na túto tému...proste slečna prišla urobiť boom v školstve....na Sorošov obraz... MIROSLAVA HAPALOVÁ je analytička MESA10 v projekte To dá rozum. Od minulého roku spolu s tímom skúma v teréne rôzne problémy slovenského školstva s cieľom pripraviť návrh na zmenu slovenského vzdelávacieho systému. Primárnou témou, ktorej sa pri skúmaní sama venuje, je rôznorodosť potrieb učiacich sa a schopnosť systému na ne reagovať. ** Rozprávali sme sa o inklúzii detí v školách, prečo by sme jej mali pomôcť, prečo je zatiaľ problematická a aj to, ako ju vnímajú rodičia, deti i učitelia. ** ** Čo je základná filozofia inkluzívneho vzdelávania?** Podstata inkluzívneho vzdelávania spočíva v uznaní rôznorodosti detí ako niečoho, čo je prirodzené a normálne, a to ako v spoločnosti, tak aj v škole a triede. V uznaní toho, že každé dieťa je jedinečné, má svoje silné a slabšie stránky a tým pádom aj jedinečné vzdelávacie potreby. Cieľom inkluzívneho vzdelávania je následne pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a dosiahnuť ich osobné maximum v prirodzene rozmanitej skupine svojich rovesníkov. To znamená, že každé dieťa by malo mať prístup ku kvalitnému vzdelaniu v škole, ktorá mu je najbližšia. Inkluzívne vzdelávanie sa teda vôbec netýka iba detí so znevýhodnením či detí s nadaním, týka sa všetkých detí. Ide o posun od snahy začleňovať deti so znevýhodnením medzi ostatné deti k snahe vytvárať školy, ktoré budú schopné reagovať na potreby všetkých detí. **Prečo je pre deti so znevýhodnením dôležité, aby navštevovali bežné školy so zdravými deťmi?** Pretože rovnako, ako v prípade detí bez zdravotného znevýhodnenia, by ich škola mala pripravovať na plnohodnotný a samostatný život v spoločnosti, ktorej sú súčasťou. Častým argumentom v prospech ich vzdelávania v oddelených inštitúciách býva potreba zabezpečenia vysoko odbornej a špecializovanej starostlivosti. To je nepochybne potrebné, avšak túto starostlivosť im možno poskytovať aj v bežných školách. A zároveň, prečo by nemala byť dostupná aj pre deti, ktoré možno nemajú diagnostikované nejaké zdravotné znevýhodnenie, no rovnako v určitých situáciách či obdobiach môžu nejakú formu starostlivosti potrebovať. Množstvo zahraničných výskumov prináša dôkazy o tom, že deti so zdravotným znevýhodnením dosahujú v bežných školách a triedach porovnateľné vzdelávacie výsledky ako v prípade ich oddeleného vzdelávania. Zároveň, vzdelávanie v prirodzenej skupine rovesníkov má pozitívny dopad na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností všetkých detí, ktoré si vytvárajú vzťahy s kamarátmi zo susedstva. To je mimoriadne dôležité aj pre život mimo školy a pre budúce uplatnenie sa. ** _Malo by inkluzívne vzdelávanie časom viesť k rušeniu špeciálnych škôl, ak chceme viac detí dostať do bežných škôl?_** Zvyšovanie inkuzívnosti vzdelávacieho systému neznamená automaticky snahu o rušenie špeciálnych škôl. V mnohých z nich pracujú špičkoví odborníci, ktorí majú bohaté skúsenosti s prácou s deťmi s rôznorodými potrebami. Problémom u nás je však to, že špeciálne a bežné školy tvoria dva oddelené svety a vzájomne nepriepustné systémy. A to z hľadiska rozdielnych vzdelávacích dráh detí, aj z hľadiska absencie vzájomného zdieľania metód a postupov. Ale veď to je logické, že sú iné metódy na vzdelávanie....pani Hapalová surovo opomína metodiky vzdelávania.... chce spajať hrušky s jablkami....takto to proste nemôže fungovať.... https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/4418/analyticka-o-inkluzii-ludia-si-nevedia-predstavit-co-vsetko-musia-rodicia-zdravotne-znevyhodnenych-deti-denne-riesit
Upravené 10. 6. 2021 o 11:37

se začínají (vypadá to, že zdola) objevovat pokusy o vzdělávací projeky (na úrovni MŠ a ZŠ) obcházející státní systém...


rozhodne by sa také objaviť malo - môj návrh už dávnejšie znel: Stalinské učebnice + vtedajšie vzdelávacie metódy (vylepšené napríklad o Bazarného kantorky, rozdelenie tried na chlapcov a dievčatá, a pod.) pri zohľadnení faktorov prostredia, pochopiteľne. Môžete si byť istí, že by nebola núdza o záujem.. legislatívne by to mohol byť však problém...


[quote="pid:19268, uid:240"]se začínají (vypadá to, že zdola) objevovat pokusy o vzdělávací projeky (na úrovni MŠ a ZŠ) obcházející státní systém...[/quote] rozhodne by sa také objaviť malo - môj návrh už dávnejšie znel: Stalinské učebnice + vtedajšie vzdelávacie metódy (vylepšené napríklad o Bazarného kantorky, rozdelenie tried na chlapcov a dievčatá, a pod.) pri zohľadnení faktorov prostredia, pochopiteľne. Môžete si byť istí, že by nebola núdza o záujem.. legislatívne by to mohol byť však problém...

Hapalová -> MESA10 -> teda Mikloš a celý ten šorošovský balast k tomu.


Hapalová -> MESA10 -> teda Mikloš a celý ten šorošovský balast k tomu.

no, mne to proste pripomina americku cestu. Inkluziou a rozbitim skolskeho systemu sa v podstate vacsine zabrani nielen k rozvoju samotnej inteligencie, ale aj neschopnosti vobec uvedomit si, preco v marazme, v ktorom bude zit, je (skola sa prisposobi najslabsim ziakom). Par percent ludi to bude riesit tak ako v USA, vacsina rodinneho rozpoctu pojde na cirkevne alebo sukromne skolstvo, aby aj ich deti dostali aspon ake take vedomosti a mentalne nastavenia a potom to 1% bude platit tucne skolne a ich detom sa bude venovat fyzicky ucitel. Ked som bola v 98. v USA, hovorila mi jedna mulatka, jej rodicia davali 50% prijmov na to, aby ona nechodila na normalnu skolu, ale na cirkevnu (na sukromnu nemali peniaze)....to jej umoznilo potom sa dostat na univerzitu a ziskat si slusnu pracu


no, mne to proste pripomina americku cestu. Inkluziou a rozbitim skolskeho systemu sa v podstate vacsine zabrani nielen k rozvoju samotnej inteligencie, ale aj neschopnosti vobec uvedomit si, preco v marazme, v ktorom bude zit, je (skola sa prisposobi najslabsim ziakom). Par percent ludi to bude riesit tak ako v USA, vacsina rodinneho rozpoctu pojde na cirkevne alebo sukromne skolstvo, aby aj ich deti dostali aspon ake take vedomosti a mentalne nastavenia a potom to 1% bude platit tucne skolne a ich detom sa bude venovat fyzicky ucitel. Ked som bola v 98. v USA, hovorila mi jedna mulatka, jej rodicia davali 50% prijmov na to, aby ona nechodila na normalnu skolu, ale na cirkevnu (na sukromnu nemali peniaze)....to jej umoznilo potom sa dostat na univerzitu a ziskat si slusnu pracu

Ja to vnimam pozitivne. Treba sudruhom podakovat za nastartovanie procesu zmeny v skolstve a nasledne ho uplne prevziat pod kontrolu a stanovit mu smerovanie o opacneho razu ako bolo naznacene. Tjs ako tu aj kolega spomenul, pod heslom "Transformacia skolstva" vymenit terajsie ucebnice za zakladne ucebnice z cias Stalina. Dalej by nastupilo doplnenie ucebnic o nove poznatky vo vsetkych smeroch. Ano praca velmi narocna ale potrebna. Vela veci sa v rocnych smeroch zmenilo.


Ja to vnimam pozitivne. Treba sudruhom podakovat za nastartovanie procesu zmeny v skolstve a nasledne ho uplne prevziat pod kontrolu a stanovit mu smerovanie o opacneho razu ako bolo naznacene. Tjs ako tu aj kolega spomenul, pod heslom "Transformacia skolstva" vymenit terajsie ucebnice za zakladne ucebnice z cias Stalina. Dalej by nastupilo doplnenie ucebnic o nove poznatky vo vsetkych smeroch. Ano praca velmi narocna ale potrebna. Vela veci sa v rocnych smeroch zmenilo.
Upravené 10. 6. 2021 o 13:15

nehnevaj sa, ale v momentalnej situacii ocakavas, ze vsetci rodicia budu robit okem svojej prace, starostlivosti o rodinu aj ucitelov a to vo vsetkych odboroch. A to je pomerne dost velky zahul pre jednotlivcov, vacsina mala toho dost cez covid lockdown a to sa este ucilo sice cez net, ale viac menej na normalnych osnovach


nehnevaj sa, ale v momentalnej situacii ocakavas, ze vsetci rodicia budu robit okem svojej prace, starostlivosti o rodinu aj ucitelov a to vo vsetkych odboroch. A to je pomerne dost velky zahul pre jednotlivcov, vacsina mala toho dost cez covid lockdown a to sa este ucilo sice cez net, ale viac menej na normalnych osnovach

ze vsetci rodicia budu robit okem svojej prace,
Nemyslel som rodicov. Teraz sa nastartuje "reforma", neskor budu predcasne volby a reforma sice bude pokracovat ale po volbach uz dostane ine smerovanie...


[quote="pid:19332, uid:187"]ze vsetci rodicia budu robit okem svojej prace,[/quote]Nemyslel som rodicov. Teraz sa nastartuje "reforma", neskor budu predcasne volby a reforma sice bude pokracovat ale po volbach uz dostane ine smerovanie...

Len nech odhalia všetky svoje plány a "reformy", bude možné ľahšie identifikovať škodnú v úradníckom aparáte a celom školskom systéme. Rozoznať ich bude možné najmä podľa skutkov, a teraz je ideálny čas, aby o sebe dali vedieť. Budú sa chcieť pánkovi zapáčiť, aby dostali odmenu.


Len nech odhalia všetky svoje plány a "reformy", bude možné ľahšie identifikovať škodnú v úradníckom aparáte a celom školskom systéme. Rozoznať ich bude možné najmä podľa skutkov, a teraz je ideálny čas, aby o sebe dali vedieť. Budú sa chcieť pánkovi zapáčiť, aby dostali odmenu.
Upravené 10. 6. 2021 o 13:38

ČR jsem zaznamenal, že se začínají (vypadá to, že zdola) objevovat pokusy o vzdělávací projeky (na úrovni MŠ a ZŠ) obcházející státní systém.


no nielen pokusy. Je veľmi veľa komunitných projektov, deti sú akokeby na domácom vzdelávaní. Ja sa o tuto tému dosť zaujímam, aj ja dom o tom voľakedy rozmýšľala, preto som začala druhýkrát študovať Vs, pedagogiku 1. stupen. Len tieo amatérske projekty postrádajúce, to čo by škola mala poskytovať.


tá inklúzia je úplne aké úplne zlá vec.
Výňatok z rozhovoru:


60c1fae162a4b


cely rozhovor tu: https://domov.sme.sk/c/6676542/cim-je-skola-slabsia-tym-su-lepsie-znamky.html


je to staré 8 rokov a stále aktuálne.


Ja som rozhodnutá, keď bude najhoršie ucit deti doma. A myslím, že ako neočkovaní, budem mat aj veľkú budúcnosť a môžem pribrať aj ďalšie deti:-) je to v rukách rodičov, každý si musí určiť priority.


[quote="pid:19268, uid:240"]ČR jsem zaznamenal, že se začínají (vypadá to, že zdola) objevovat pokusy o vzdělávací projeky (na úrovni MŠ a ZŠ) obcházející státní systém.[/quote] no nielen pokusy. Je veľmi veľa komunitných projektov, deti sú akokeby na domácom vzdelávaní. Ja sa o tuto tému dosť zaujímam, aj ja dom o tom voľakedy rozmýšľala, preto som začala druhýkrát študovať Vs, pedagogiku 1. stupen. Len tieo amatérske projekty postrádajúce, to čo by škola mala poskytovať. tá inklúzia je úplne aké úplne zlá vec. Výňatok z rozhovoru: ![60c1fae162a4b](serve/attachment&path=60c1fae162a4b) cely rozhovor tu: https://domov.sme.sk/c/6676542/cim-je-skola-slabsia-tym-su-lepsie-znamky.html je to staré 8 rokov a stále aktuálne. Ja som rozhodnutá, keď bude najhoršie ucit deti doma. A myslím, že ako neočkovaní, budem mat aj veľkú budúcnosť a môžem pribrať aj ďalšie deti:-) je to v rukách rodičov, každý si musí určiť priority.

Nielen toto je problém.
Tu sa naplno prejavuje feminizácia školstva, kde sa ženy prirodzene boja. Dnes som mal s jednou triedou písať test. Najhoršia trieda čo sa týka vedomostí aj arogancie. Bohorovní ľudia. Predtým mali suplovanú hodinu a na nej sa sťažovali kolegyni, že sa boja, že čudne učím atď.
Tá potom prišla za mnou mi dávať kapky, že si mám na nich dávať pozor, lebo sa vedia sťažovať na kraji a pod. Hovorím jej, nech sa najprv naučia po nemecky.
Výsledok? Tretina triedy sa hodila na maródku a pre zvyšok test dopadol relatívne dobre, nechcel som nič len čo som ich naučil.
A takéto kolegyne sa potom hrajú na bacharov a snažia sa korigovať zvyšok. Nič horšie, ako vystrašený bachar.


Toto celé sa dá preniesť aj na covid šialenstvo. Tomuto čelíme.


Nielen toto je problém. Tu sa naplno prejavuje feminizácia školstva, kde sa ženy prirodzene boja. Dnes som mal s jednou triedou písať test. Najhoršia trieda čo sa týka vedomostí aj arogancie. Bohorovní ľudia. Predtým mali suplovanú hodinu a na nej sa sťažovali kolegyni, že sa boja, že čudne učím atď. Tá potom prišla za mnou mi dávať kapky, že si mám na nich dávať pozor, lebo sa vedia sťažovať na kraji a pod. Hovorím jej, nech sa najprv naučia po nemecky. Výsledok? Tretina triedy sa hodila na maródku a pre zvyšok test dopadol relatívne dobre, nechcel som nič len čo som ich naučil. A takéto kolegyne sa potom hrajú na bacharov a snažia sa korigovať zvyšok. Nič horšie, ako vystrašený bachar. Toto celé sa dá preniesť aj na covid šialenstvo. Tomuto čelíme.

ucit deti doma. A myslím, že ako neočkovaní, budem mat aj veľkú budúcnosť a môžem pribrať aj ďalšie deti:-)

Ja by som ti deti veľmi rad zveril, ale ako je to momentalne ošetrené v zákone? Vraj treba na konci podstúpiť komisionálne skúšky…?


A čo staršie deti? Napr. 2. stupeň, alebo stredná škola?


[quote="pid:19337, uid:273"]ucit deti doma. A myslím, že ako neočkovaní, budem mat aj veľkú budúcnosť a môžem pribrať aj ďalšie deti:-)[/quote] Ja by som ti deti veľmi rad zveril, ale ako je to momentalne ošetrené v zákone? Vraj treba na konci podstúpiť komisionálne skúšky…? A čo staršie deti? Napr. 2. stupeň, alebo stredná škola?

rozdelenie tried na chlapcov a dievčatá

Toto je významný bod, který ovšem často naráží na nepochopení i u lidí, kteří to jinak mají srovnané dobře.
Zde propaganda falešné rovnosti napáchala obří škody.
Za sebe dodám, že rozdělení je vhodné provést cca se zahájením pohlavního dospívání dívek (počítám, že u nich začíná dříve).


Je velice skličující vidět hrát malé fotbalisty-kluky např. z páté třídy a proti nim fotbalistky-děvčata, doslova "golemky".
Stejně staří kluci mají často oči v úrovni jejich prsou (ne schválně :-) a je to velké trápení. Viděl jsem takové zápasy, na jeden si vzpomínám, jako na černou můru, dopadlo to nějak jako 13:1 pro holky.
A to ještě dívky mají pozitivní diskriminaci, že mohou být až o 2 roky starší než kluci, proti kterým hrají!


Pokud se týká oddělení pohlaví při výuce, s oblibou poukazuji na případ malobritské královny Alžběty II.
Tam to dokonce probíhalo tak, že kvůli ní založili dívčí školu, aby mohla chodit do školy pouze s dívkami.
A chce snad někdo tvrdit, že britská královna nemá jenom to nejlepší?:-)


[quote="pid:19302, uid:139"]rozdelenie tried na chlapcov a dievčatá[/quote] Toto je významný bod, který ovšem často naráží na nepochopení i u lidí, kteří to jinak mají srovnané dobře. Zde propaganda falešné rovnosti napáchala obří škody. Za sebe dodám, že rozdělení je vhodné provést cca se zahájením pohlavního dospívání dívek (počítám, že u nich začíná dříve). Je velice skličující vidět hrát malé fotbalisty-kluky např. z páté třídy a proti nim fotbalistky-děvčata, doslova "golemky". Stejně staří kluci mají často oči v úrovni jejich prsou (ne schválně :-) a je to velké trápení. Viděl jsem takové zápasy, na jeden si vzpomínám, jako na černou můru, dopadlo to nějak jako 13:1 pro holky. A to ještě dívky mají pozitivní diskriminaci, že mohou být až o 2 roky starší než kluci, proti kterým hrají! Pokud se týká oddělení pohlaví při výuce, s oblibou poukazuji na případ malobritské královny Alžběty II. Tam to dokonce probíhalo tak, že kvůli ní **založili** dívčí školu, aby mohla chodit do školy pouze s dívkami. **A chce snad někdo tvrdit, že britská královna nemá jenom to nejlepší?:-)**
12
1.59k
31
14
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept