Egregoriálno-matričné riadenie
Japonské rybárske plavidlo sa zrazilo s ruským pri pobreží Hokkaido

Japonské rybárske plavidlo sa zrazilo s ruským pri pobreží Hokkaido**


Traja japonskí rybári zabití
Plavidlo rybárskeho združenia Monbetsu v severnom Japonsku sa zrazilo s ruským plavidlom pri pobreží Hokkaida. V dôsledku incidentu boli zabití traja japonskí rybári, informovala v stredu agentúra Kyodo.


Agentúra predtým informovala, že rybári sú v stave zástavy srdca a pľúc - to je to, čo Japonsko nazýva tých, ktorých smrť podľa osobitného postupu zatiaľ nestanovil autorizovaný lekár. Podľa Kyoda kolízia spôsobila prevrátenie japonskej lode.


Podľa NHK bolo po zrážke všetkých päť japonských rybárov privezených na palubu ruskej lode Amur, s ktorou došlo k zrážke a ktorej výtlak je 662 ton. Výtlak japonského plavidla je 9,7 ton. Incident sa stal v Ochotskom mori, 23 km od pobrežia ostrova Hokkaido.


Stredisko námornej záchrany Južno-Sachalinsk potvrdilo informácie o zrážke japonského rybárskeho plavidla s ruským. „Lode sa zrazili <...>, - povedal partner agentúry. - Toto je japonská zóna.“


Vysvetlil, že traja japonskí rybári boli zabití. "Japonská loď sa prevrátila. Členovia posádky padli do mora. Všetci boli vzatí na palubu ruskej lode" Amur "smilevýtlak asi 600 ton - približne TASS). Teraz smeruje do prístavu Mombetsu (Japonsko - komentár TASS) ) na vyšetrovanie, “záchranári.


https://tass.ru/proisshestviya/11474047


Japonsk&eacute; ryb&aacute;rske plavidlo sa zrazilo s rusk&yacute;m pri pobrež&iacute; Hokkaido** ===================================================================== Traja japonsk&iacute; ryb&aacute;ri zabit&iacute; Plavidlo ryb&aacute;rskeho združenia Monbetsu v severnom Japonsku sa zrazilo s rusk&yacute;m plavidlom pri pobrež&iacute; Hokkaida. V d&ocirc;sledku incidentu boli zabit&iacute; traja japonsk&iacute; ryb&aacute;ri, informovala v stredu agent&uacute;ra Kyodo. Agent&uacute;ra predt&yacute;m informovala, že ryb&aacute;ri s&uacute; v stave z&aacute;stavy srdca a pľ&uacute;c - to je to, čo Japonsko naz&yacute;va t&yacute;ch, ktor&yacute;ch smrť podľa osobitn&eacute;ho postupu zatiaľ nestanovil autorizovan&yacute; lek&aacute;r. Podľa Kyoda kol&iacute;zia sp&ocirc;sobila prevr&aacute;tenie japonskej lode. Podľa NHK bolo po zr&aacute;žke v&scaron;etk&yacute;ch p&auml;ť japonsk&yacute;ch ryb&aacute;rov privezen&yacute;ch na palubu ruskej lode Amur, s ktorou do&scaron;lo k zr&aacute;žke a ktorej v&yacute;tlak je 662 ton. V&yacute;tlak japonsk&eacute;ho plavidla je 9,7 ton. Incident sa stal v Ochotskom mori, 23 km od pobrežia ostrova Hokkaido. Stredisko n&aacute;mornej z&aacute;chrany Južno-Sachalinsk potvrdilo inform&aacute;cie o zr&aacute;žke japonsk&eacute;ho ryb&aacute;rskeho plavidla s rusk&yacute;m. &bdquo;Lode sa zrazili &lt;...&gt;, - povedal partner agent&uacute;ry. - Toto je japonsk&aacute; z&oacute;na.&ldquo; Vysvetlil, že traja japonsk&iacute; ryb&aacute;ri boli zabit&iacute;. &quot;Japonsk&aacute; loď sa prevr&aacute;tila. Členovia pos&aacute;dky padli do mora. V&scaron;etci boli vzat&iacute; na palubu ruskej lode&quot; Amur &quot;(v&yacute;tlak asi 600 ton - približne TASS). Teraz smeruje do pr&iacute;stavu Mombetsu (Japonsko - koment&aacute;r TASS) ) na vy&scaron;etrovanie, &ldquo;z&aacute;chran&aacute;ri. https://tass.ru/proisshestviya/11474047
Upravené 26. 5. 2021 o 05:30

Tej smradľavej, močiarnej, západnej propagande už úplne preskočilo:


Pri kolízii japonskej rybárskej lode s ruskou nákladnou loďou zahynuli traja ľudia


https://svet.sme.sk/c/22667956/pri-kolizii-japonskej-rybarskej-lode-s-ruskou-nakladnou-lodou-zahynuli-traja-ludia.html?ref=w_neprehl


Tej smradľavej, močiarnej, z&aacute;padnej propagande už &uacute;plne preskočilo: Pri kol&iacute;zii japonskej ryb&aacute;rskej lode s ruskou n&aacute;kladnou loďou zahynuli traja ľudia https://svet.sme.sk/c/22667956/pri-kolizii-japonskej-rybarskej-lode-s-ruskou-nakladnou-lodou-zahynuli-traja-ludia.html?ref=w_neprehl

Incident sa stal v Ochotskom mori, 23 km od pobrežia ostrova Hokkaido


  • Simodský traktát
  • zmařený výsadek Sovětů na ostrov Hokkaido při dálněvýchodní operaci (z rozkazu maršála Vasiljevského)
  • Ainuové - původní obyvatelé Hokkaido nemají žádnou genetickou vazbu na "standardní" Japonce
  • https://pjakin.webnode.cz/vysledky/?q=hokkaido&_siq_page=1&_siq_sort=relevance
  • VVPj z 16.12.2019: "Hokkaidó, byl součástí Ruska od roku 1737, jak je uvedeno i v britském atlasu! Británie uznávala od roku 1737, že Hokkaidó je ruské území!"

Poznámka: Japonci usilují o Kurily. Ty ale nedostanou. Možná ale přijdou i o ostrov Hokkaido. Pro místní se možná až tak moc nezmění - budou žít na Mancmaji. A Japonci trochu zkorigují své samurajské legendy ...


[quote=&quot;pid:17273, uid:12&quot;]Incident sa stal v Ochotskom mori, 23 km od pobrežia ostrova Hokkaido[/quote] - Simodsk&yacute; trakt&aacute;t - zmařen&yacute; v&yacute;sadek Sovětů na ostrov Hokkaido při d&aacute;lněv&yacute;chodn&iacute; operaci (z rozkazu mar&scaron;&aacute;la Vasiljevsk&eacute;ho) - Ainuov&eacute; - původn&iacute; obyvatel&eacute; Hokkaido nemaj&iacute; ž&aacute;dnou genetickou vazbu na &quot;standardn&iacute;&quot; Japonce - https://pjakin.webnode.cz/vysledky/?q=hokkaido&amp;_siq_page=1&amp;_siq_sort=relevance - VVPj z 16.12.2019: &quot;Hokkaid&oacute;, byl souč&aacute;st&iacute; Ruska od roku 1737, jak je uvedeno i v britsk&eacute;m atlasu! Brit&aacute;nie uzn&aacute;vala od roku 1737, že Hokkaid&oacute; je rusk&eacute; &uacute;zem&iacute;!&quot; Pozn&aacute;mka: Japonci usiluj&iacute; o Kurily. Ty ale nedostanou. Možn&aacute; ale přijdou i o ostrov Hokkaido. Pro m&iacute;stn&iacute; se možn&aacute; až tak moc nezměn&iacute; - budou ž&iacute;t na Mancmaji. A Japonci trochu zkoriguj&iacute; sv&eacute; samurajsk&eacute; legendy ...
Upravené 26. 5. 2021 o 10:26

U ostrova Hokkaidó došlo ke srážce ruské a japonské lodi. Na vině může být hustá mlha
https://cz.sputniknews.com/20210526/u-ostrova-hokkaido-doslo-ke-srazce-ruske-a-japonske-lodi-na-vine-muze-byt-husta-mlha-14621945.html


U ostrova Hokkaid&oacute; do&scaron;lo ke sr&aacute;žce rusk&eacute; a japonsk&eacute; lodi. Na vině může b&yacute;t hust&aacute; mlha https://cz.sputniknews.com/20210526/u-ostrova-hokkaido-doslo-ke-srazce-ruske-a-japonske-lodi-na-vine-muze-byt-husta-mlha-14621945.html
403
3
4
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept